งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุก คนได้เรียนอย่างทั่วถึง มี คุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ มี สุขภาพดี มีทักษะอาชีพตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุก คนได้เรียนอย่างทั่วถึง มี คุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ มี สุขภาพดี มีทักษะอาชีพตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 “ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุก คนได้เรียนอย่างทั่วถึง มี คุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ มี สุขภาพดี มีทักษะอาชีพตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม มรดก วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิใจ ความเป็นไทย “

12

13 พันธกิจโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ รักความสามัคคี มีประชาธิปไตย รักษ์ สิ่งแวดล้อม มรดกวัฒนธรรม โบราณคดีใน ท้องถิ่น ภูมิใจความเป็นไทย ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถ ได้มาตรฐานวิชาชีพ บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แหล่งเรียนรู้ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ชุมชน โดยจัดระบบ เครือข่ายร่วมใจพัฒนาการศึกษา พัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด มีบรรยากาศน่าอยู่ น่าเรียน

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt “ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุก คนได้เรียนอย่างทั่วถึง มี คุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ มี สุขภาพดี มีทักษะอาชีพตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google