งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แก่นเรื่อง. แก่นเรื่อง หรือ สารัตถะของ เรื่อง ( Theme ) คือ ทัศนะที่ผู้แต่งแสดงให้เห็น ถึงธรรมดาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างของมนุษย์ เรียกว่า ชีวทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แก่นเรื่อง. แก่นเรื่อง หรือ สารัตถะของ เรื่อง ( Theme ) คือ ทัศนะที่ผู้แต่งแสดงให้เห็น ถึงธรรมดาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างของมนุษย์ เรียกว่า ชีวทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แก่นเรื่อง

2 แก่นเรื่อง หรือ สารัตถะของ เรื่อง ( Theme ) คือ ทัศนะที่ผู้แต่งแสดงให้เห็น ถึงธรรมดาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างของมนุษย์ เรียกว่า ชีวทัศน์ นอกจากนี้ยัง กล่าวถึงทัศนะที่ผู้แต่งมองดู ความเป็นไปในโลกมนุษย์ หรือ ที่เรียกว่า โลกทัศน์ แล้วนำมา แสดงในวรรณคดีเพื่อเป็นการ สื่อสารให้ผู้อ่านได้ประจักษ์

3 ในขณะที่ดำเนินเรื่องนั้น สารัตถะของเรื่องก็จะปรากฏ ขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อยืนยัน ว่านั่นคือความมุ่งหมายที่ผู้ แต่งมีเจตนาจะเปิดเผยถึง ธรรมชาติของลักษณะชีวิต มนุษย์

4 วรรณคดีบางเรื่องอาจจะไม่ มีสารัตถะก็ได้ ถ้าผู้แต่ง ประสงค์จะให้เป็น ๑. เรื่องสนุกขบขัน ๒. เพื่อให้เรื่องตื่นเต้น ๓. น่าสยองขวัญ ๔. หรือเพื่อให้เกิดความ ปรารถนาใคร่รู้เรื่องต่อไป วรรณคดีบางเรื่องอาจจะไม่ มีสารัตถะก็ได้ ถ้าผู้แต่ง ประสงค์จะให้เป็น ๑. เรื่องสนุกขบขัน ๒. เพื่อให้เรื่องตื่นเต้น ๓. น่าสยองขวัญ ๔. หรือเพื่อให้เกิดความ ปรารถนาใคร่รู้เรื่องต่อไป

5 แก่นเรื่องโดยทั่วไปมี 4 ประเภทคือ 1. แก่นเรื่องแสดงทัศนะ ส่วนมากแก่นเรื่องแบบนี้จะ เสนอหรือแสดงทัศนะของผู้อ่าน ต่อประเด็นทางสังคม การเมือง ศาสนา หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น แก่นเรื่องแนวเพื่อชีวิต 2. แก่นเรื่องแสดงอารมณ์ เป็นแก่นเรื่องที่ผู้เขียนมุ่งเน้น แสดงอารมณ์ต่าง ๆ ที่สะเทือนใจ ไม่ว่าจะเป็น สุข เศร้า เหงา ทุกข์ โศก พยาบาท ร่าเริง หวาดกลัว ว้าเหว่ ฯลฯ

6 3. แก่นเรื่องแสดงพฤติกรรม มุ่งที่แสดงพฤติกรรมในบางแงมุมหรือทุก แง่มุมของตัวละครเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมของตัวละครอันเป็นผลมาจาก ทัศนะคติต่อค่านิยมบางอย่างใน สังคม และพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากอารมณ์ ของตัวละครเอง 4. แก่นเรื่องแสดงภาพและ เหตุการณ์ เป็นแก่นเรื่องที่ผู้เขียนมุ่งที่จะแสดง สภาพบางอย่างหรือเหตุการณ์บาง เหตุการณ์ในบางช่วงตอนของชีวิต ตัวละคร

7 การประเมินสารัตถะของบันเทิงคดี ๒. ผู้แต่งสามารถแสดงลักษณะอัน เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ได้ชัดเจนแจ่มแจ้งหรือคลุมเครือ หรือให้ความเข้าใจยังไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอ ๑. สารัตถะนั้นมีลักษณะสมจริงต่อสภาพสังคมและของมนุษย์เพียงใด ทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจมนุษย์ และพฤติกรรมของมนุษย์ได้ลึกซึ้งเพียงใด ๓. สารัตถะนั้น เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ส่งเสริมยกระดับจิตใจ หรือตระหนักใน อุดมการณ์ของมนุษย์ เพียงใด หรือช่วยให้ บังเกิดความรู้ ความ เข้าใจในชีวิตและโลก เพียงใด

8 สรุป... โดยสรุปแล้วสารัตถะของบันเทิงคดี ก็ คือลักษณะอันเป็นวิสัยธรรมดา ธรรมชาติของ โลกและมนุษย์ที่ผู้แต่งมองเห็น และ มุ่งหมายจะแสดงลักษณะนั้นออกมาให้ ปรากฏแก่ผู้อ่าน สารัตถะของเรื่องจึงเป็น “ สาร ” ที่ผู้แต่งสื่อ มายังผู้อ่าน แสดงให้เข้าใจว่าวิถีทางแห่ง โลกเราหรือวิถีทางของมนุษย์เรานี้เป็นเช่นนี้ แหละ


ดาวน์โหลด ppt แก่นเรื่อง. แก่นเรื่อง หรือ สารัตถะของ เรื่อง ( Theme ) คือ ทัศนะที่ผู้แต่งแสดงให้เห็น ถึงธรรมดาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างของมนุษย์ เรียกว่า ชีวทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google