งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เรื่อง อสมการ 1.1) อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ( คำตอบของอสมการ )

3 ครูชำนาญ ยันต์ทอง การเขียนกราฟบน เส้นจำนวน แสดงคำตอบของ อสมการ การเขียนกราฟบน เส้นจำนวน แสดงคำตอบของ อสมการ คำตอบของ อสมการ อาจแสดง ให้เห็นได้โดย ใช้ กราฟบนเส้นจำนวน แสดงจำนวนจริงที่เป็น คำตอบ ดังตัวอย่าง

4 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 01 -2 4352 กราฟข้างต้นแสดง จำนวนจริงทุกจำนวนที่ มากกว่า 2 ซึ่งเป็นคำตอบ ของ m > 2 1) กราฟแสดงคำตอบของอสมการ m > 2

5 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เนื่องจาก 2 ไม่ใช่คำตอบ จะเขียน วงกลมลักษณะโปร่งเล็ก ๆ ล้อมรอบจุด ที่แทนเลข 2 ไว้ เพื่อแสดงว่า กราฟ ไม่รวมจุดที่แทนเลข 2 เนื่องจาก 2 ไม่ใช่คำตอบ จะเขียน วงกลมลักษณะโปร่งเล็ก ๆ ล้อมรอบจุด ที่แทนเลข 2 ไว้ เพื่อแสดงว่า กราฟ ไม่รวมจุดที่แทนเลข 2 บนเส้นจำนวน ส่วนใดที่เป็นคำตอบ จะเขียนด้วยเส้นหนาทึบ บนเส้นจำนวน ส่วนใดที่เป็นคำตอบ จะเขียนด้วยเส้นหนาทึบ

6 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 01 -2 43526 กราฟข้างต้นแสดง จำนวนจริงทุกจำนวนที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ซึ่ง เป็นคำตอบของอสมการ a ≤ 3 2) กราฟแสดงคำตอบของอสมการ a ≤ 3

7 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เนื่องจาก 3 เป็นคำตอบด้วย จะเขียนรูปวงกลมทึบเล็ก ๆ ทับจุด ที่แทนเลข 3 ไว้ เพื่อแสดงว่า กราฟ รวมจุดที่แทนเลข 3 เนื่องจาก 3 เป็นคำตอบด้วย จะเขียนรูปวงกลมทึบเล็ก ๆ ทับจุด ที่แทนเลข 3 ไว้ เพื่อแสดงว่า กราฟ รวมจุดที่แทนเลข 3

8 ครูชำนาญ ยันต์ทอง -4-3-21024365 3) กราฟแสดงคำตอบของอสมการ -2 < x ≤ 5 กราฟข้างต้นแสดง จำนวนจริงทุกจำนวนที่ มากกว่า – 2 แต่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 ซึ่งเป็น คำตอบของอสมการ -2 < x ≤ 5

9 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เนื่องจาก -2 ไม่ใช่ คำตอบ จึงเขียน วงกลมโปร่งเล็ก ๆ ล้อมรอบจุดที่แทนเลข -2 ไว้ เพื่อแสดงว่า กราฟไม่ รวมจุดที่แทนเลข -2 และเนื่องจาก 5 เป็นคำตอบ จะเขียน รูปวงกลมทึบเล็ก ๆ ทับจุดที่แทน 5 ไว้ เพื่อแสดงว่า กราฟรวมจุดที่แทน 5 ด้วย และเนื่องจาก 5 เป็นคำตอบ จะเขียน รูปวงกลมทึบเล็ก ๆ ทับจุดที่แทน 5 ไว้ เพื่อแสดงว่า กราฟรวมจุดที่แทน 5 ด้วย

10 ครูชำนาญ ยันต์ทอง -2102 4) กราฟแสดงคำตอบของอสมการ y ≠ -1 กราฟข้างต้น แสดง จำนวนจริงทุกจำนวน ยกเว้น -1 ซึ่งเป็นคำตอบ ของอสมการ y ≠ -1 นี้

11 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เนื่องจาก -1 ไม่ใช่ คำตอบ จะเขียน วงกลมโปร่งเล็ก ๆ ล้อมรอบจุดที่แทนเลข -1 ไว้ เพื่อแสดงว่า กราฟไม่รวมจุดที่แทน - 1

12 ครูชำนาญ ยันต์ทอง กราฟแสดงคำตอบของ x ≥ -20 คือ ตัวอย่างที่ 5 จงเขียนกราฟแสดงคำตอบ ของอสมการต่อไปนี้ วิธีทำ x ≥ -20 -10-2010020-30

13 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จำนวนจริงทุกจำนวน ที่มากกว่า 40 จงหาว่า กราฟแสดงคำตอบ ในแต่ละข้อต่อไปนี้ แสดงจำนวนใดบ้าง จงหาว่า กราฟแสดงคำตอบ ในแต่ละข้อต่อไปนี้ แสดงจำนวนใดบ้าง -10010 -20 40305020 6070 โจทย์ ตอบ (1)

14 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จำนวนจริงทุกจำนวน ที่น้อยกว่า -5 หรือ เท่ากับ -5 -20-15-10 -22 5010-5 15 ตอบ (2)

15 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จำนวนจริงทุก จำนวน ยกเว้น 4 -6-4-2 -8 4260 8 ตอบ (3)

16 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จำนวนจริงทุกจำนวน ที่มากกว่า -60 แต่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 -60-40-20 -80 4020600 80 ตอบ (4)


ดาวน์โหลด ppt ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google