งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ. 2 สามารถทำได้สองรูปแบบ –Horizontal projection profile –Vertical projection profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ. 2 สามารถทำได้สองรูปแบบ –Horizontal projection profile –Vertical projection profile."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ

2 2 สามารถทำได้สองรูปแบบ –Horizontal projection profile –Vertical projection profile

3 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 3 Horizontal projection profile ตัวอย่าง แยกบรรทัดของเอกสาร และ Histogram ตามแนนนอน

4 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 4 Horizontal projection profile โดยที่ x หมายถึง ความหนาแน่นของพิกเซลในตำแหน่ง y y หมายถึง ความสูงของเอกสารเชิงดิจิตอล

5 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 5 Horizontal projection profile การนับบรรทัดของตัวอักษร Max = 100 G = 50 กลุ่มเริ่มต้น กลุ่มสิ้นสุด ทำให้ทราบว่ามีจำนวนบรรทัด เท่ากับ 5 บรรทัด

6 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 6 Horizontal projection profile คือเส้นเสมือนที่ใช้สำหรับแบ่งบรรทัด โดยสังเกตจากจุด x ที่มีความหนาแน่นของพิกเซลน้อยที่สุดในแต่ละกลุ่ม

7 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 7 Horizontal projection profile กลุ่มของพิกเซลสีดำ กลุ่มที่ 1 ตัวอย่าง ระดับความแตกต่างของตัวอักษร

8 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 8 Vertical projection profile ตัวอย่าง แยกตัวอักษร และ Histogram ตามแนวตั้ง

9 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 9 Vertical projection profile ตัวอย่าง แยกตัวอักษร และ Histogram ตามแนวตั้ง อาจไม่สามารถตัดตัวหนังสือที่อยู่ซ้อนทับกันได้

10 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 10 ทำ Horizontal projection profile ซ้ำ จากปัญหาที่พบว่าไม่สามารถตัดตัวหนังสือที่อยู่ซ้อนทับกันได้ ดังนั้น จึงต้องทำ Horizontal projection profile ซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตัวอย่าง แยกตัวอักษรตามแนวนอน ( ทำซ้ำ )

11 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 11 เสนอวิธีการแก้ปัญหาหาระดับบรรทัด ตัวอย่าง รูปภาพตัวอักษรที่นำมาตัดบรรทัด

12 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 12 เสนอวิธีการแก้ปัญหา 30 25 33 10 8 หาค่าสูงสุดของแต่ละชุดข้อมูล = 33

13 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 13 เสนอวิธีการแก้ปัญหา 33 8 นำค่าสูงสุดมาเปรียบเทียบกับทุก ๆ กลุ่ม ถ้ามีขนาดแตกต่าง กันจำนวนมาก เช่น อาจมากกว่า 60% จะไม่ถือว่าเป็นระดับของอักษร  (33*60)/100 = 19.8 ถ้า กลุ่มที่เปรียบเทียบมีขนาดต่ำกว่า 19.8 จะไม่ใช่ระดับของอักษร

14 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 14 เสนอวิธีการแก้ปัญหา หาจุดต่ำสุดและจุดสูงสุด ของกลุ่มที่สนใจมาเพื่อหาระดับใน การตัดบรรทัด 80 57 68.5  68.5 จึงเป็นจุดที่ให้แยกระหว่างสองบรรทัดที่พิจารณา

15 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 15 เสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลลัพธ์ที่ได้จากการแบ่งบรรทัด

16 การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 16 ปัญหาที่พบ บรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2 ผลจากการตัดบรรทัด บรรทัดที่ 3


ดาวน์โหลด ppt การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ. 2 สามารถทำได้สองรูปแบบ –Horizontal projection profile –Vertical projection profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google