งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการ อำนวยการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมอนามัย ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการ อำนวยการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมอนามัย ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการ อำนวยการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมอนามัย ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2552

2 1. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมอนามัย ประจำปี 2552 2. การพัฒนาระบบ PMQA กรม อนามัย ประจำปี 2552 3. การพัฒนาระบบราชการ กรม อนามัย ประจำปี 2552 4. การจัดทำนโยบายการกำกับ องค์กรที่ดี กรมอนามัย ปี 2552 หัวข้อการ ประชุม

3 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการกรมอนามัย ประจำปี 2552

4 กลุ่มเป้าหมาย กระทรวงการคลัง และส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัด 9 กรม กระทรวงพลังงาน และส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัด 5 กรม กระทรวงอุตสาหกรรม และส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัด/ในกำกับ 8 กรม กระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัด 9 กรม เพิ่มเติม ปี 2552 กระทรวงนำร่องปี 2551

5 ขั้นตอนการดำเนินการตามระบบการจัดทำคำรับรองและการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวงและส่วนราชการ ระดับกรมในสังกัด ( นำร่อง ) กระ ทรวง (นำ ร่อง) กรม สำนัก งาน ก.พ.ร กำหนดยุทธศาสตร์ ของกรม เสนอ kpi ตามแผน ยุทธศาสตร์ของกรม กำหนดกรอบ การประเมิน ของกรม ให้ สอดคล้องกับ กรอบของ สำนักงาน ก.พ.ร. กรอบ 4 มิติ ปฏิทิน ขั้นตอน แบบฟอร์ม 3 4 56 8 จัดทำ ราย ละเอียด ตัวชี้วัด (KPI Templa te) 10 รายงานผล กรอก e-SAR- Card รอบ 6, 9, 12 เดือน ส่ง รายงาน 6,12 เดือน ตรวจสอบ KPI Template ประเมินผล วิเคราะห์ SAR รอบ 6,12 เดือน Site visit 6,12 เดือน ประเมินผล 12เดือน จัดสรรสิ่งจูงใจ กำหนด หลักเกณฑ์ และจัดสรร สิ่งจูงใจให้ส่วน ราชการ ระดับกรม กำหนดกรอบ การ ประเมินผล ของกระทรวง 1 เตรียมการ เจรจากับกรม วิเคราะห์ ความ เหมาะ สม ของ kpi, จัดทำ เอกสาร ประกอบการ เจรจา, แต่งตั้ง กก. เจรจา ผู้บริหาร ของ กรมลง นามคำ รับรอง กับกระ ทรวง 11 14 17 ปฏิบัติ ราช การ ตาม คำ รับรอง 12 13 ส่งผลคะแนน ให้ ก.พ.ร.รับรอง เจรจาข้อตกลง และ จัดทำ คำรับรองฯ ระดับ กระทรวง 2 ติดตามประเมินผล รอบ 6,12 เดือน ระดับกระทรวง จัดสรรสิ่งจูงใจให้ ในระดับกระทรวง 15 16 คณะ กรรม การ เจรจา ข้อตกลง ของ กระทรวง เจรจา KPI, ค่า เป้าหมาย และ เกณฑ์ การให้ คะแนน กับ ผู้บริหาร กรม ตรวจ สอบ ความถูก ต้องของ คำรับรอง 9 จัด ทำ คำ รับ รอง 7 จัดสรร สิ่งจูงใจ ให้แก่ข้า ราช การใน สังกัด 18

6 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 1. คณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วน ราชการในกระทรวง...... 2. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในกระทรวง...... 3. คณะทำงานจัดทำคำรับรองและประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในกระทรวง...... 4. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการประจำกระทรวง (ค.ต.ป. ประจำ กระทรวง) แต่งตั้งโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง แต่งตั้งโดย คณะกรรมการกำกับการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการ ในกระทรวง...... ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ของกระทรวงนำร่อง

7 กพร. กรม อนามัย กระบวนการจัดทำคำรับรอง 1. กระทรวงฯจัดส่งแผนที่ ยุทธศาสตร์ให้ ส.กพร. 2. ส.กพร.วิเคราะห์แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง 3.ส.กพร.เจรจา KPIs กับ กระทรวง/กลุ่มภารกิจ 4.จัดทำคำรับรองระดับ กระทรวง/กลุ่มภารกิจ ระดับกระทรวง 1. กรมจัดทำแผนที่ยุทธฯ (SM)ให้ กระทรวง 2. กระทรวงแต่งตั้งคณะ กรรมการ 3 ชุด 3. คณะที่ 3 กำหนดกรอบ การประเมินเบื้องต้น 4. กรมจัดทำคำรับรอง (4 มิติ) เสนอคณะที่ 3 5.คณะที่ 2 เจรจากับกรม 6. กรมจัดทำคำรับรอง 7. กรมโดยหน่วยเจ้าภาพ KPIs จัดทำรายละเอียด พร้อม Template 8. กรมรายงานผลรอบ 6,9 และ 12 เดือน ระดับกรม 1. กรมชี้แจงกรอบคำ รับรอง / SM กรม 2. หน่วยงานจัดทำ SM รองรับเป้าหมายกรม 3. หน่วยงานจัดทำคำ รับรอง (4มิติ)เสนอ 4. หน่วยงานเจรจาตกลง กับกรม 5. จัดพิธีลงนามคำรับรอง 6. หน่วยงานจัดทำราย ละเอียดการประเมิน KPIs ส่งกองแผน 7.หน่วยงานรายงานผล รอบ 6,9 และ 12 เดือน ระดับหน่วยงาน ถ่ายทอด เป้าหมายสู่ ระดับกรม พิธีลงนาม คำรับรอง ( ธค.51)

8 กรอบการประเมินระดับกระทรวง (KPI 2) ตัวชี้วัดที่ น้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์ 1.1.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ สุขภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาของจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 3 2 ขั้นตอน + ผลลัพธ์ 1.1.3) ร้อยละสถานบริการที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานที่กำหนด 1 ผลลัพธ์ (65+/-5) 1.1.5) ระดับความสำเร็จในการลดอัตราป่วย/ ตามด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ (โรค หลอดเลือด / โรคหัวใจ / โรคเนื้องอกร้าย / โรคเบาหวาน / โรคความดัน /..... ) 4 2 ขั้นตอน + ผลลัพธ์ (เป็นร้อยละ) 1.1.6) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้านอาหาร (สุ่มตรวจอาหาร สด / ตลาดสด / ร้าอาหาร / แผงลอย ตามแนวทาง กสธ.) 2 5 ขั้นตอน (เชื่อมโยงกับ จังหวัด)

9 กรอบการประเมินระดับกลุ่มภารกิจ การพัฒนาสาธารณสุข (KPI 2) ตัวชี้วัดที่ น้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์ 2.1) จำนวนโรงพยาบาลมีกระบวนการเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ - ในสังกัด - นอกสังกัด 3 1 ขั้นตอน + ผลลัพธ์ (178+/-10 15+/-5) 1.2) ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุข ที่สามารถ ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานที่ กำหนด 3 1 ขั้นตอน + ผลลัพธ์ (40 %) 1.3) ระดับความสำเร็จในการจัดการผลงาน วิชาการในการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้ง อนามัยสิ่งแวดล้อม 4 3 ขั้นตอน + ผลลัพธ์ (50% และ 1เรื่อง)

10 การพัฒนาระบบ PMQA กรมอนามัย ประจำปี 2552

11 แนวคิดในการพัฒนาเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน มุ่งเน้นให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติมากกว่าการ เขียนรายงาน เน้นการวิเคราะห์กระบวนการอย่างเป็นระบบ และการสร้างความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวชี้วัดที่ส่วน ราชการเก็บอยู่ เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและบูรณาการ เน้นการพัฒนามากกว่าการได้รางวัล

12 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ประกอบด้วย 7 หมวด รวม 52 ประเด็นประกอบด้วย 7 หมวด รวม 52 ประเด็น แต่ละประเด็นเป็นการ มุ่งเน้นกระบวนการ และระบบงานพื้นฐาน ที่จำเป็นเพื่อตอบสนอง พรฎ.GG.ในเรื่องต่าง ๆแต่ละประเด็นเป็นการ มุ่งเน้นกระบวนการ และระบบงานพื้นฐาน ที่จำเป็นเพื่อตอบสนอง พรฎ.GG.ในเรื่องต่าง ๆ ส่วนราชการต้อง ดำเนินการในแต่ละ ประเด็นให้ครบในทุกข้อ และทุกหมวดส่วนราชการต้อง ดำเนินการในแต่ละ ประเด็นให้ครบในทุกข้อ และทุกหมวด มีแนวทาง(มีระบบ) (A)มีแนวทาง(มีระบบ) (A) มีการนำไปใช้จริง เริ่มเกิดผล (D)มีการนำไปใช้จริง เริ่มเกิดผล (D) –มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง –มีการพัฒนา –มีความก้าวหน้า –เริ่มบูรณาการกับ ระบบงานอื่น ๆ (I) (L)

13 ขั้นตอนดำเนินการของส่วนราชการ 1. ทำการประเมินตนเองภายใต้กรอบ Fundamental Level ระบุจุดที่ยัง ต้องพัฒนา (OFI) 2. จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุง ประจำปีให้สอดคล้องกับ OFI เป็น รายหมวด โดยระบุตัวชี้วัดที่เป็น ผลลัพธ์ให้ชัดเจนด้วย ( ส่ง มกราคม 52) 3. ดำเนินการปรับปรุงตามแผนที่ กำหนด 4. วัดผลความสำเร็จที่ 4.1) การดำเนินการตามแผนที่ กำหนด 4.2) ผลลัพธ์ตามที่กำหนดใน แผน 4.3) ผลลัพธ์ตามหมวด 7 ( ภาพรวม ) 4.4) รายงานการประเมิน ตนเอง & แผนปรับปรุงปี 53

14 Roadmap การพัฒนาองค์การ 2552 2554 กรมด้านบริการ กรมด้านนโยบาย 1 เน้นความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความสำคัญของยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบการวัดผลการดำเนินการที่เป็นระบบ 2553 3 5 6 2 4 1 2 4 6 3 5 ตัวอย่าง

15 ลำดับเกณฑ์ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) 14.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนา องค์กร 2 หมวด - ร้อยละของจำนวนข้อที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ PMQA ขั้นพื้นฐาน ของหมวดนั้น หมวดละ 4 คะแนน) - ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการ ดำเนินการตามแผน(2 แผนงาน แผนละ 2 คะแนน) 8484 14.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ของส่วน ราชการตามเกณฑ์คุณภาพฯขั้นพื้นฐาน (หมวด 7) 4 14.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความครบถ้วน ของการประเมินองค์กร (หมวด P+52 ประเด็น) และ การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (ปี 53 รายหมวดอีก 2 หมวด) 4 รวมคะแนนร้อยละ20 เกณฑ์การประเมินเรื่อง PMQA ปี 2552 กพร. กรมอนามัย

16 การพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ประจำปี 2552

17 การเรียนรู้ความคาดหวังของ C/SH (หน่วยงานภาครัฐ) ความคาดหวังให้กรม อนามัยเป็นองค์กรหลัก ในด้านใด การผลิตองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาและผลักดัน นโยบายและกฎหมาย ความพึงพอใจต่ำสุด จำนวนสื่อที่สนับสนุนไม่ เพียงพอ / ไม่ทันกาล การบริการของ จนท.ไม่ ประทับใจ ไม่มั่นใจต่อความ สามารถ ของ จนท.กรม ความพึงพอใจสูงสุด องค์ความรู้ / เทคโนโลยี ในการแก้ไขปัญหาดี การถ่ายทอด พัฒนาเครือข่าย ประชาชน รูปแบบ/เนื้อหาสื่อที่ผลิตมีความเหมาะสม นโยบายของกรมอนามัยเป็นที่ยอมรับของภาคีเครือข่าย

18 เป็นผู้แทน / ศูนย์ ความ ร่วมมือ ระหว่าง ประเทศ 5 ศูนย์การ พัฒนา ขีด ความสาม ารถของ เครือข่าย และ ประชาชน 4 เป็นหลักใน การสร้าง / ผลักดัน นโยบายและ กฎหมาย 2 เป็นแกน หลัก ในการ พัฒนา ความ เข้มแข็ง ของ ระบบงาน 3 เป็น ศูนย์ องค์ ความรู้ / Techno logy / นวัตกรร ม 1 “ เป็น องค์กรหลักของประเทศในการ ส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาพดี ” องค์กร หลัก วิสัยทัศน์กรมอนามัย

19 วิสัยทัศน์ “เป็น องค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี” กรมอนามัยจะยังคง Vision/Mission /Share value เดิม ? 3) พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุน ให้เกิดนโยบาย และ กฎหมาย ที่จำเป็น (Policy and Regulation Advocacy) 1) ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม (Innovation and Technical Development) ที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน ไทย 4) พัฒนาระบบการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เข้มแข็ง (System Capacity Building) 2) ถ่ายทอดและผลักดัน/สนับ สนุน(Transfer technology & Facilitator) ให้เครือข่าย สามารถจัดการ สวล.& ส่งเสริม สุขภาพได้ ตามหลักวิชาการ มาตรฐานและกฎหมาย พันธกิจ กพร. กรม อนามัย (เสาหลัก)วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย HEALTH 1

20 นโยบายการพัฒนาระบบ PMQA ปี 2552 1.การดำเนินการ PMQA ต้องให้ผู้บริหารระดับกลางมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางร่วมกัน 2.ให้เน้นการนำ PMQA มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ระบบงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ โดยต้องประสานการพัฒนา PMQA เข้ากับงานประจำขององค์กร 3.ต้องมีกลไกที่ดำเนินการที่เป็นเอกภาพและมีการ บูรณาการ (ทั้งหน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ / หน่วยงานเจ้าภาพระบบบริหารงาน) 4.ปรับปรุงบทบาทของทีม Fast Track ให้เป็น Facilitator ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงาน หลัก รวมทั้งทำหน้าที่ M&E ในเรื่อง PMQA ด้วย 1.การดำเนินการ PMQA ต้องให้ผู้บริหารระดับกลางมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางร่วมกัน 2.ให้เน้นการนำ PMQA มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ระบบงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ โดยต้องประสานการพัฒนา PMQA เข้ากับงานประจำขององค์กร 3.ต้องมีกลไกที่ดำเนินการที่เป็นเอกภาพและมีการ บูรณาการ (ทั้งหน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ / หน่วยงานเจ้าภาพระบบบริหารงาน) 4.ปรับปรุงบทบาทของทีม Fast Track ให้เป็น Facilitator ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงาน หลัก รวมทั้งทำหน้าที่ M&E ในเรื่อง PMQA ด้วย กพร. กรม อนามัย 2

21 นโยบายการพัฒนาระบบ PMQA ปี 2552 5.เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี จึงให้กำหนดบทบาทหน้าที่ (Role and Function) ของหน่วยงานให้ชัดเจน - หน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ - หน่วยงานเจ้าภาพระบบบริหารงานกลาง - หน่วยงานย่อย 6.หน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ ต้องเป็นหลักในการใช้ PMQA ในดำเนินการงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง วางระบบงาน กระบวนงานหลัก กำลังคนที่ต้องพัฒนา และระบบ IS เพื่อให้ มั่นใจว่า ยุทธศาสตร์จะบรรลุผล 7.หน่วยงานเจ้าภาพระบบบริหารงาน ต้องกำหนด“ระบบงาน เป้าหมาย”ที่จะพัฒนาในแผนพัฒนาองค์กร (โดยวิเคราะห์ จากเกณฑ์ PMQA และ OFI ของหมวด1-6) และจัดทำ แผนพัฒนา“ระบบงานเป้าหมาย” ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ โดยจำแนกบทบาทของหน่วยงานเจ้าภาพ(PO) กับ หน่วยงานย่อยที่ประสานสอดคล้องกัน 5.เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี จึงให้กำหนดบทบาทหน้าที่ (Role and Function) ของหน่วยงานให้ชัดเจน - หน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ - หน่วยงานเจ้าภาพระบบบริหารงานกลาง - หน่วยงานย่อย 6.หน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ ต้องเป็นหลักในการใช้ PMQA ในดำเนินการงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง วางระบบงาน กระบวนงานหลัก กำลังคนที่ต้องพัฒนา และระบบ IS เพื่อให้ มั่นใจว่า ยุทธศาสตร์จะบรรลุผล 7.หน่วยงานเจ้าภาพระบบบริหารงาน ต้องกำหนด“ระบบงาน เป้าหมาย”ที่จะพัฒนาในแผนพัฒนาองค์กร (โดยวิเคราะห์ จากเกณฑ์ PMQA และ OFI ของหมวด1-6) และจัดทำ แผนพัฒนา“ระบบงานเป้าหมาย” ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ โดยจำแนกบทบาทของหน่วยงานเจ้าภาพ(PO) กับ หน่วยงานย่อยที่ประสานสอดคล้องกัน กพร. กรม อนามัย 2

22 เป้าหมายการพัฒนาระบบราชการ ของกรมอนามัย ?? ปี 2552 กรมอนามัยจะเสนอเข้ารับรางวัล ประเภท 1 หรือ 2 “ ประเภทที่ 1 รางวัล“คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (350 คะแนน) (TQC) ประเภทที่ 2 รางวัล “Successful Level” ประเภทที่ 3 รางวัล “Fundamental Level” ทุกหมวด เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 3 ปี 52 ภาย ในปี 54 ปี 53

23 2) ต้องดำเนินการ ตามเกณฑ์การ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ของ ก. พ. ร. ตาม “ คำรับรอง ” 3) ต้องพัฒนา ระบบบริหาร จัดการภาครัฐให้ ได้ตาม เกณฑ์ PMQA กรอบแนวคิดใหม่ที่ กรมอนามัยจะตอบโจทย์ 1) ต้องบรรลุ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์กรม อนามัย หมวด 7 กพร. กรม อนามัย 4

24 หมวด 7 หมวด 7 ผลลัพธ์ 4 มิติ Vision / Mission / Share value SLM./Obj./KRI./Target/Strategy หมวด 3 หมวด 3 ความ ต้องการของ C/SH. นโยบายรัฐบาล/ กท.สธ. สภาพปัญหา HP./Env.H. หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 แผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ ความเสี่ยง OFI องค์กร การถ่ายทอด เป้าหมาย(KPI) สู่หน่วยงาน (SMหน่วยย่อย) หมวด 6 หมวด 6 การปรับ กระบวนงาน หลัก/สนับสนุน หมวด 4 หมวด 4 การวัด ระบบ สารสนเทศ และ ระบบ KM. หมวด 5 หมวด 5 การวางระบบงาน / HRD./การประเมิน บุคคล/กระบวนทัศน์ ค่านิยม/ธรรมจรรยา กำกับดูแล ตัวเองที่ดี คำรับรอง กพร. กรม อนามัย การเชื่อมโยง PMQA เข้ากับงานประจำ (ยุทธศาสตร์เป็นตัวตั้ง) 4

25 บทบาทของเจ้าภาพประเด็น ยุทธศาสตร์ / ระบบ เจ้าภาพประเด็น ยุทธศาสตร์ หน่วยงานเจ้าภาพ ระบบ 1.กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับนโยบาย กระทรวง/กรม 1.กำหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กรม อ./ส.กพร./PMQA 2.วางกลไกการพัฒนาระบบ 3.กำหนดบทบาท 3.1 หน่วยงาน เจ้าภาพเอง 4.แผนปฏิบัติ & สนับสนุน 3.2 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 5.แผนการประเมินผล(A3) สนับสนุน กพร. กรม อนามัย 4 2.จัดทำ SM/SLM กรม 3.จัดทำSM/SLM หน่วยงาน 6.ระบบงาน5.กบง.หลัก 4.แผนRM/ ผลกระทบ(-) 8.HRD 9.CRM 7.IS 10.แผนKM

26 การกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงานเจ้าภาพ 1 การพัฒนาอนามัยแม่ และเด็ก สำนัก ส. (กอง อพ./ท./ภ.) 2 การลดปัจจัยเสี่ยงเด็ก วัยเรียนและวัยรุ่น กอง อพ. (กอง ท./กอง ภ./สำนัก ส.) 3การแก้ไขปัญหาโรค อ้วนในคนไทย กอง ภ.(หลัก)/กอง อ. 4การส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ สำนัก ส. (กอง ท. / ภ./อ.) 5การพัฒนาชุมชนน่า อยู่ เมืองน่าอยู่ สำนัก ว. (กอง สอ./ศกม./ศูนย์ Lab) 6ส่งเสริมการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ กอง สช. (ศกม./ศูนย์Lab) 5

27 การกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพ หมวดระบบงานบริหารงาน (กรม)หน่วยงานเจ้าภาพ 1 กพร. สลก.(การสื่อสาร) กตส.(Internal Audit) 2 กองแผนงาน 3 สลก.ร่วมกับ กพร. 4 กองแผนงาน สนง.สนับสนุน KM 5 กองการเจ้าหน้าที่ 6 สำนัก ส./สำนัก ว. และ กองคลัง ระบบแผนงาน และถ่ายทอด ระบบการเรียนรู้ ความต้องการของ C/SH การสื่อสาร สู่บุคลากร ระบบการ สร้างคววม สัมพันธ์ C/SH ระบบ ฐานข้อมูล ระบบ KM ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HRM) ระบบสร้างความพึง พอใจ/ความผาสุก ระบบการพัฒนากระบวนงาน สร้างคุณค่า/สนับสนุน ระบบ RM 5 ระบบ ตรวจสอบ ภายใน ระบบกำกับดูแล องค์การที่ดี

28 คณะกก. สนับสนุน PMQA (24 คน) CCO/ผู้บริหารหน่วยเจ้าภาพ (กพร.เป็นเลขาฯ) ปรับกลไกคณะกรรมการ PMQA ให้มีความเป็นเอกภาพในการ ขับเคลื่อน และเชื่อมโยงทุกหมวด ดูแลทั้งคำรับรองฯ และ PMQA ปรับบทบาทของทีม Fast Track ให้เป็น Facilitator ให้กับหน่วยงาน เจ้าภาพ หรือ Process Owner ในทุกเรื่อง กลไกการพัฒนาระบบ PMQA ปี 2552 ที่ประชุมกรม (คณะกก. กพร.) กรมอนามัย คณะกรรมการอำนวยการ หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานเจ้าภาพ/ Process Owner Facilitator หน่วยงาน ย่อย คำรับรอง คำรับรอง พัฒนาPMQA พัฒนาPMQA หน่วยงาน ย่อย คณะ กก. (ตามจำเป็น) กพร. กรม อนามัย 6 คณะ กก. หมวด 1234.164.25 7 ทีม PMQA (CA)หน่วย งานย่อย Auditor Mentor

29 ประเด็นเสนอเพื่อการพิจารณา 1.ที่ประชุมเห็นชอบตามมติที่ประชุมผู้บริหาร (6-7 พ.ย.51) การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัฒนธรรม องค์กร นโยบายการพัฒนาระบบราชการ ปี 2552 เป้าหมายการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย (52-54) กรอบแนวคิดในการให้ยุทธศาสตร์เป็นตัวตั้ง การกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ / ระบบงาน กลไกการพัฒนาระบบราชการ ปี 52

30 เป้าหมายการพัฒนาระบบราชการ ของกรมอนามัย ?? ปี 2552 กรมอนามัยจะเสนอเข้ารับรางวัล ประเภท 1 หรือ 2 “ ประเภทที่ 1 รางวัล“คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (350 คะแนน) (TQC) ประเภทที่ 2 รางวัล “Successful Level” ประเภทที่ 3 รางวัล “Fundamental Level” ทุกหมวด เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 3 ปี 52 ภาย ในปี 54 ปี 53

31 เป้าหมาย52 Fundamental level ยุทธศาสตร์ การผสมผสาน PMQA เข้ากับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์และงานระจำ หน่วยงานเจ้าภาพ ระบบงาน หน่วยงานเจ้าภาพ ประเด็นยุทธ์ SM/SLM 6 แผ่น ที่ใช้แนวคิด PMQA แผนพัฒนาระบบรายหมวด 123456 แผนพัฒนา ระบบ GG. คำรับรองฯ กรม (SM กรมที่บูรณาการกับระบบงาน) แผนพัฒนาระบบงานบูรณาการ คำรับรองหน่วยงาน SMหน่วยงาน จัดทำเกณฑ์ ประเมิน KPI ดำเนินการ ตามแผน ปฏิบัติการ การ จัดทำ รายงาน KPI มิติ 1(เป้าหมาย ยุทธศาสตร์) KPI มิติ4 (PMQA) KPI มิติ2-3 (กพร./GG) ชี้แจง ติดตาม/ ประเมินผล รายงาน ภาพรวม หมวด 2 กองแผนฯ คณะกก. อนก.PMQA

32 ประเด็นเสนอเพื่อการพิจารณา 1.จะมีวิธีการบูรณาการเรื่อง PMQA เข้ากับประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็นอย่างไร ? 2.ตามเป้าหมายปี 52 เพื่อให้บรรลุ เกณฑ์ Fundamental Level จึง ขอให้ทุกเจ้าภาพระบบงานจัดทำ แผนพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์

33 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมอนามัย ประจำปี 2552

34 การเจรจาตัวชี้วัดและ เป้าหมาย นำผลการประเมินเชื่อมโยง กับการ จัดสรรสิ่งจูงใจ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ กรมและระดับหน่วยงาน กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การ ประเมินผลระดับกรม เจรจา ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมา ย ลงนามคำ รับรองฯ ระดับกรม ชี้แจงแนวทาง / เกณฑ์ ประเมินให้แก่หน่วยงาน รายงาน SAR รอบ 6 เดือน รับการ Site Visit ครั้งที่ 1 จากคณะทำงาน ชุด 3 รายงาน SAR รอบ 9 เดือน รับการสำรวจ ความพึงพอใจ จากผู้ประเมิน อิสระ รายงาน SAR รอบ 12 เดือน รับการ Site Visit ครั้งที่ 2 จากคณะทำงาน ชุด 3 เจ้าภาพจัดทำ KPI Template เจ้าภาพกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ ประเมินระดับหน่วยงาน หน่วยงานจัดทำคำ รับรองฯ การลงนามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน หน่วยงานรายงาน SAR รอบ 6 เดือน เจ้าภาพประเมินคะแนน ให้หน่วยงาน หน่วยงานรายงาน SAR รอบ 9 เดือน หน่วยงานรายงาน SAR รอบ 12 เดือน

35 1)การบรรลุเป้าหมายระดับกระทรวง 20 บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ (13) บรรลุเป้าหมายร่วมระหว่างกระทรวง (5) ความสำเร็จเรื่องศูนย์บริการร่วม (2) มิติ : ประสิทธิผล (45%) มิติ : พัฒนา องค์กร (20%) มิติ : คุณภาพ บริการ (15%) มิติ : ประสิทธิภาพ (20%) 8)ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน 4 4) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 7 14) ความสำเร็จในการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) 20 เป้าหมายการพัฒนาระบบราชการปี 2552 ที่กรมอนามัยพิจารณาแล้ว 2) การบรรลุเป้าหมายระดับกลุ่มภารกิจ 10 3) การบรรลุเป้าหมายระดับ กรม 15 บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์กรม (10) บรรลุผลผลิตตามเอกสารงบฯ (5) 6) การป้องกันปราบปรามทุจริต 4 7) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ 4 9) ระบบตรวจสอบภายใน 4 10) ระบบต้นทุนต่อหน่วยฯ 4 11) การประหยัดพลังงาน 4 13) แผนพัฒนา กม. 4 ตัวชี้วั ด ก. พ. ร. ปี 52 กพร. กรม อนามัย กองแผนฯ / เจ้าภาพยุทธ์ สลก./ กพร. กอง จ. สลก. กอง ค. กตส. กอง ค. สลก. ศกม. คกก. สนับสนุนฯ / เจ้าภาพระบบงานฯ

36 ประเด็นเพื่อการพิจารณา 1.กำหนด KPIs การประเมินผลการปฏิบัติฯ ในคำรับรอง ของกรมอนามัย (14 KPIs) 2.ขอให้หน่วยงานเจ้าภาพจัดเตรียมรายละเอียดการ ประเมินผล(Template)เสนอกระทรวง 3.การจัดทำคำรับรองของหน่วยงานในสังกัดกรม จะรอ การจัดทำ SM/SLM หรือไม่ ? 2.1 ถ้าไม่รอ ก็จะใช้ Map แบบปีที่แล้วลงนามไปก่อน (ปลาย ม.ค.52) ส่วน PMQA ก็ให้เป็นไปตาม กระบวนการของหมวด 2 2.2 ถ้ารอ จะได้ Map ที่เชื่อมโยงกับPMQA (หมวด2 & หมวด 7) แต่อาจต้องลงนามคำรับรองได้ ช่วง มี.ค.52 4.พิจารณาปฏิทินการดำเนินการเรื่องคำรับรองฯระดับ กรม/หน่วยงานย่อย ตามกรณี 2.1 หรือ 2.2

37 ปฏิทินการปฏิบัติงานพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย กิจกรรมวันที่ หมาย เหตุ 1) ประชุมผู้บริหารกรม (เพื่อวางกรอบการพัฒนา ระบบราชการกรมอนามัย) 6-7 พย. 52 2) กพร.ร่วมกับกองแผนงาน บูรณาการ St.Map กรม(ภาพรวม) เพื่อนำไปใช้ที่ สะเมิง (นพ.อมร ฯ) 14 พย.52 3) กองแผนและทีมจัดทำแผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ (SLM) 2 รุ่น 19-21 พย.51 13-15 มค.52 4) ประชุมปรึกษาหารือทีม FT26 พย. 51 5) แต่งตั้งคณะกรรมการ (2 คณะ)4 ธค.51 6) ประชุมคณะสนับสนุน PMQA เตรียมจัดทำ แผนพัฒนาระบบ 9 ธค.51 7) ประชุมคณะ อนก.PMQA เตรียมจัดทำคำรับรองฯ กรม และกำหนดนโยบาย GG.(การกำกับดูแล องค์กรที่ดี) 22 ธค.51 8) ส.ก.พ.ร.จัดการเจรจากับกระทรวง/กลุ่มภารกิจ19 ธค. 51 9) คณะสนับนุนPMQA จัดทำแผน รายหมวด1-69, 23 ธค.51 10) คณะกก.อนก.พิจารณากำหนด KPIs ในคำ รับรองฯของกรม(ทั้ง 4 มิติ) 29/30 ธค.51 กพร. กรม อนามัย

38 ปฏิทินการปฏิบัติงานพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย กรณี 2.1 วันที่ หมาย เหตุ 14) กรมโดยหน่วยงานเจ้าภาพจัดทำรายละเอียด การประเมิน KPIs ตาม (10) พร้อมจัดทำ Template ที่ส่งให้กระทรวง สธ./ให้หน่วยย่อย ภายใน 12 มค.52 15) คณะ อนก. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมิน KPI พร้อม Template แก่หน่วยงานย่อย 19-20 มค.52 16) หน่วยงานย่อยจัดทำคำรับรองฯส่งกรม30 มค.52 17) คณะ กก. อำนวยการให้ความเห็นชอบคำรับรอง ของหน่วยงาน 4 กพ.52 18) จัดพิธีลงนาม “คำรับรอง”หน่วยงาน กับ กรม10 กพ.52 กพร. กรม อนามัย กิจกรรมวันที่ หมาย เหตุ 12) กระทรวงจัดการเจรจาคำรับรองกับ กรมต่างๆปลาย ธค.51 13) กระทรวงจัดพิธีลงนามคำรับรองกระทรวง/กลุ่ม ภารกิจ/กรม กลาง มค.52

39 ปฏิทินการปฏิบัติงานพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย กรณี 2.2 วันที่ หมาย เหตุ 14) กรมโดยหน่วยงานเจ้าภาพจัดทำรายละเอียด การประเมิน KPIs ตาม (10) พร้อมจัดทำ Template ที่ส่งให้กระทรวง สธ. ภายใน 12 มค.52 15) กองแผนฯรวบรวม SM/SLM 6 ประเด็นยุทธ์ เพื่อทำ Map กรม และ ส่งให้เจ้าภาพระบบ วิเคราะห์เพื่อเตรียมแผนสนับสนุนยุทธศาตร์..... มค.52 16) กองแผนฯจัดประชุม หน่วยงานเจ้าภาพระบบ และยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนบูรณา การและการถ่ายทอดเป้าหมายสู่หน่วยงานย่อย.... มค. 52.... กพ. 52 จะรวม KPI หมวด 7 17) หน่วยงานเจ้าภาพจัดทำรายละเอียดการประเมิน KPIs ตาม (15) พร้อมจัดทำTemplate ให้ หน่วยงานย่อย ภายใน 18 กพ.52 18) คณะ อนก. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมิน KPI พร้อม Template แก่หน่วยงานย่อย 25-26 กพ.52 19) หน่วยงานย่อยจัดทำคำรับรองฯส่งกรม11 มีค.52 20) คณะ อนก.ให้ความเห็นชอบคำรับรองของ หน่วยงาน 16 มีค.52 21) จัดพิธีลงนาม “คำรับรอง”หน่วยงาน กับ กรม20 มีค.52 กพร. กรม อนามัย

40 การจัดทำนโยบายการกำกับ องค์กรที่ดี กรมอนามัย ปี 2552

41

42

43

44 ขั้นตอนการนำ ไปปฏิบัติและ ประเมินผล ขั้นตอนการจัดทำ ขั้นตอนการจัดทำร่าง นโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี 1.กำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 4. กำหนดร่างนโยบายหลัก 4 ด้าน 5. กำหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้ นโยบายหลัก 4 ด้าน 3. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก 6. ขออนุมัติและการประกาศใช้ 7. กระบวนการที่จะนำไปปฏิบัติ ให้เกิดผล ขั้นตอนการ เตรียมการ

45 (1) ด้านรัฐ/สังคม/ สิ่งแวดล้อม - การประหยัดพลังงาน ข้อเสนอนโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี (2) ด้านผู้รับบริการ/ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย - การสร้างระบบรับฟัง ความคิดเห็นและเรียนรู้ ความต้องการของ C/SH. (3) ด้านองค์การ - สร้างมาตรการป้องกัน และปราบการทุจริต - ระบบควบคุมภายใน (4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน - สร้างและส่งเสริมการ รักษาจรรยาข้าราชการ กรมอนามัย

46 กพร. กรม อนามัย


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการ อำนวยการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมอนามัย ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google