งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการเรียนแบบ Watch-Learn-Try เพื่อพัฒนาทักษะการเรียน ภาษาอังกฤษ นางเบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการเรียนแบบ Watch-Learn-Try เพื่อพัฒนาทักษะการเรียน ภาษาอังกฤษ นางเบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการเรียนแบบ Watch-Learn-Try เพื่อพัฒนาทักษะการเรียน ภาษาอังกฤษ นางเบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน

2 ปัญหา ขาดการ พัฒนาทักษะ ในการเรียน ภาษา ขาดความ รับผิดชอบ ไม่ร่วม กิจกรรม ขาดความ สนใจ ขาดความ กระตือรือร้น

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ เรียนในระดับสูง และงาน อาชีพในอนาคต

4 การศึกษางานวิจัย ทฤษฎีการถ่ายโยง การเรียนรู้ ของธอร์นไดและเก สตัน จิตวิทยาการ เรียนรู้ รูปแบบการเรียน ทาง Internet ของ EF Language School

5 WatchLearnTry

6 กราฟแสดงการประเมินความคิดเห็นด้านการพัฒนาทักษะการเรียน ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ Watch-Learn-Try ในรายวิชาภาษาอังกฤษ

7 กราฟแสดงการพัฒนาพฤติกรรมการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ Watch-Learn-Try ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ

8 การพิจารณาผลของการพัฒนาโดยใช้ คะแนนของกลุ่ม ของ Hofland ดัชนีประสิทธิผล = ผลรวมคะแนนหลังเรียน – ผลรวมคะแนนก่อนเรียน ( จำนวนนักเรียน x คะแนนเต็ม )- ผลรวม คะแนนก่อนเรียนของทุกคน หลังจากที่ได้ศึกษาตามกระบวนการเรียนรู้ที่ กำหนดไว้ในนวัตกรรม ที่พัฒนาขึ้น เกณฑ์ที่ยอมรับได้ว่ามี ประสิทธิผล ช่วยให้ผู้เรียนเกิด ประสบการณ์การเรียนรู้ได้จริง คือ มีค่า ตั้งแต่.05 ขึ้นไป

9 ปวส.2/1 กรปวส.2/2 กร เลข ที่ หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 เลขที่หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 ก่อนหลังก่อนหลังก่อนหลังก่อนหลังก่อนหลังก่อนหลัง 1688129141511612913 2798 71224 915916 38119157 3313814917 48129148124614715718 59111017914571311168 610131115101368 10151016 711149126147811617514 8910111681489 8171017 97991310159714816914 10611516101410 129157 รวม 81108891438413711671298215283156 พัฒน า 0.230.490.46130.470.590.62 สรุปเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน

10 สรุปผลงานวิจัย จากการเปรียบเทียบการเรียนการสอนทั่วไปโดยใช้สื่อจากตำรา กับการจัดรูปแบบการเรียนแบบ Watch-Learn-Try โดยมีการบันทึกการ สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษาพบว่ามี แสดงให้เห็นการพัฒนาทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษ นำความรู้ ที่เรียนไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย - เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้างประสบการณ์ในการ เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่ในรายวิชาทางด้านภาษาต่างประเทศอย่าง เดียว สามารถใช้ได้กับรายวิชาอื่น ๆ - สร้างความสนใจ ความรับผิดชอบและการให้โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงถึงการ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาการเรียนได้เป็นอย่างดี สามารถวัดผู้เรียนได้ตามสมรรถนะที่กำหนดไว้ - สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียน พัฒนาการเรียนรู้และเกิดผลสัมฤทธิ์ หัวข้อประเมินก่อนใช้หลังใช้ WLT ความสนใจ กระตือรือร้นในการ ทำงาน 40%60-70% ความรับผิดชอบต่องาน 47%60-71% การให้ความร่วมมือในการทำ กิจกรรม 47 %66-71% การทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 0.290.46 – 0.62

11 Thank you


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการเรียนแบบ Watch-Learn-Try เพื่อพัฒนาทักษะการเรียน ภาษาอังกฤษ นางเบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google