งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการทำงานของ คอมพิวเตอร์ โดย... ครู ทัศน์. ระบบการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการทำงานของ คอมพิวเตอร์ โดย... ครู ทัศน์. ระบบการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการทำงานของ คอมพิวเตอร์ โดย... ครู ทัศน์

2 ระบบการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หน่วยความจํ า (Memory) หน่วยแสดงผล (Output Unit)

3 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอก เข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา เพื่อเตรียมประมวลผลข้อมูลที่ต้องการ ซึ่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการนําข้อมูลที่ใช้กัน อยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มีอยู่หลาย ประเภทด้วยกันสําหรับอุปกรณ์ที่ นิยมใช้ในปัจจุบันมี ดังต่อไปนี้ - Keyboard - Mouse - Disk Drive- Hard Drive - CD-Rom - Magnetic Tape - Card Reader- Scanner

4 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ทําหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผล แบ่ง ออกเป็น 2 หน่วยย่อย คือ - หน่วยควบคุม ทําหน้าที่ในการดูแล ควบคุมลําดับขั้นตอนของการประมวลผล และ การทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วย ประมวลผลกลาง และช่วยประสานงาน ระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง กับ อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล อุปกรณ์ในการแสดงผล และหน่วยความจําสํารอง - หน่วยคํานวณและตรรกะ ทําหน้าที่ในการ คํานวณและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมา จากหน่วยควบคุม และหน่วยความจํา

5 หน่วยความจํ า (Memory) ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆ ที่รับ จากภายนอกเข้ามาเก็บไว้ เพื่อประมวลผล และยังเก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อ แสดงผลอีกด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น หน่วยความจํา เป็นหน่วยความจําที่มีอยู่ ใน ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่ในการเก็บ คําสั่งหรือข้อมูล แบ่งออกเป็น - ROM หน่วยความจําแบบถาวร - RAM หน่วยความจําแบบชั่วคราว - หน่วยความจําสํารอง เป็น หน่วยความจําที่อยู่นอกเครื่อง มีหน้าที่ช่วยให้ หน่วยความจําหลัก สามารถเก็บ ข้อมูลได้มาก ขึ้น

6 หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทําหน้าที่ในการแสดงผลลัทธ์ที่ได้หลังจาก การคํานวนและประมวลผล สําหรับอุปกรณ์ที่ ทําหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้นั้นมี ต่อไปนี้ - Monitor จอภาพ - Printer เครื่องพิมพ์ - Plotter เครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาใน การเขียนข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการลงกระดาษ แหล่งอ้างอิง : http://www.geocities.com/kunkroo_computer/i ntro5.html http://www.thaigoodview.com/node/30448

7 ระบบการทำงานของ คอมพิวเตอร์ INPUTPROCESSOUTPUT MEMORY - KEYBOARD - MOUSE - SCANNER - DIGITAL CAMERA - CPU- MONITOR - SPEAKER - PRINTER - ROM - RAM - PRIMARY MEMORY - SECONDARY MEMORY หน่วยนำเข้า ข้อมูล หน่วยความจำ หน่วย ประมวลผล หน่วยแสดงผล แป้นพิมพ์ เมาส์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล จอภาพ ลำโพง เครื่องพิม พ์ หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง หน่วยประมวลผล กลาง


ดาวน์โหลด ppt ระบบการทำงานของ คอมพิวเตอร์ โดย... ครู ทัศน์. ระบบการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google