งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์

2 การทำงานของคอมพิวเตอร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์ ( จอห์น วอน นอยแมน ) ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วย ได้แก่ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2. หน่วยความจำหลัก (Primary Storage Unit) 3. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit :CPU) 4. หน่วยความจำรอง (Secondary Storage Unit) 5. หน่วยส่งออก (Output Unit)

3 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำ แล้วนำมาประมวลผลหรือ เก็บไว้ในหน่วยความจำรองอุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กัน เป็นส่วนใหญ่คือ แผงแป้นอักขระ (keyboard) และเมาส์ (mouse)

4 2. หน่วยความจำหลัก (Primary Storage Unit) เป็นหน่วยสำหรับเก็บข้อมูลและซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการ ประมวลผลซึ่ง หน่วยประมวลผลกลางสามารถอ่านเขียนจาก หน่วยความจำหลักรวดเร็วมาก ทำให้ หน่วยประมวลผลกลางนำมาตีความและกระทำตามได้ อย่างรวดเร็ว ประเภทหน่วยความจำหลัก : (1) แรม (Random Access Memory : RAM) เป็น หน่วยความจำ ที่เก็บข้อมูล สำหรับใช้งาน ทั่วไป การอ้างอิง ตำแหน่ง ที่อยู่ของ ข้อมูลใดๆ เพื่อการเขียน และการอ่าน จะกระทำ แบบ การ เข้าถึง โดยสุ่ม คือ เรียกไป ที่ตำแหน่งที่อยู่ ข้อมูลใดก็ได้ หน่วยความจำนี้ เรียกว่า แรม หน่วยความจำ ประเภทนี้ จะเก็บข้อมูล ไว้ตราบเท่าที่ กระแสไฟฟ้า จ่าย ให้วงจร หาก ไฟฟ้าดับ เมื่อไรข้อมูล ก็จะสูญหาย ทันที

5 (2) รอม (Read Only Memory : ROM) เป็น หน่วยความจำ อีกประเภทหนึ่ง ที่มีการ อ้างอิง ตำแหน่ง ที่อยู่ข้อมูล แบบเข้าถึง โดยสุ่ม หน่วยความจำ ประเภทนี้ มีไว้ เพื่อบรรจุ โปรแกรม สำคัญบางอย่าง เพื่อว่า เมื่อ เปิดเครื่องมา ซีพียู จะเริ่มต้น ทำงาน ได้ทันที ข้อมูล หรือโปรแกรม ที่เก็บไว้ใน รอม จะถูกบันทึก มาก่อนแล้ว ผู้ใช้ไม่สามารถ เขียนข้อมูล ใดๆ ลงไปได้ แต่สามารถ อ่านข้อมูล ได้อย่างเดียว ข้อมูลหรือ โปรแกรม ที่อยู่ใน รอมนี้จะ อยู่อย่างถาวร แม้จะ ปิดเครื่อง ข้อมูล หรือโปรแกรม ก็จะไม่ถูกลบไป ใน ไมโครคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่อง อาจมีขนาดของ หน่วยความจำหลัก ได้ แตกต่าง กันตาม แต่ความต้องการ ปัจจุบัน เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มีหน่วยความจำ ที่มีความจุมากขึ้น เพื่อให้ สามารถบรรจุ โปรแกรม ขนาด ใหญ่ได้ 2. หน่วยความจำหลัก (Primary Storage Unit) ( ต่อ )

6 3. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit :CPU) ทำหน้าที่ในการคิดคำนวณหรือประมวลผลข้อมูล โดยทำตามโปรแกรมที่ เก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก วิวัฒนาการของหน่วยประมวลผล : ตัวอย่างเช่น (1) ไมโครโพรเซสเซอร์ 8086 (2) ไมโครโพรเซสเซอร์ 80286 (3) ไมโครโพรเซสเซอร์ 80386 (4) ไมโครโพรเซสเซอร์ 80486 (5) ไมโครโพรเซสเซอร์เพนเตียม ฯลฯ

7 4. หน่วยความจำรอง (Secondary Storage Unit) มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ที่มีจำนวน มาก และต้องการนำมาใช้ อีกในภายหลัง หากจะใช้งานก็มีการโอนถ่ายจาก หน่วยความจำรองมายัง หน่วยความจำหลัก อุปกรณ์ในหน่วยหน่วยความจำรอง : ตัวอย่างเช่น (1) แผ่นบันทึก (floppy disk หรือ diskette) (2) ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) (3) เทปแม่เหล็ก (tape) (4) แผ่นซีดี (CD-ROM) ฯลฯ

8 5. หน่วยส่งออก (Output Unit) เป็นหน่วยที่นำข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้ว มาแสดงผล หรือเก็บไว้ ในหน่วยความจำรอง

9 แผนผังการทำงานของ คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google