งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราช สีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราช สีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราช สีมา http://www.nrru.ac.th

2 สารบัญ แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา โครงสร้างสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน โครงสร้างสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน โครงสร้างสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

3 แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา

4 โครงสร้างสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน สำนักงาน ผู้อำนวยการ กลุ่มงานทะเบียน กลุ่มงานส่งเสริม วิชาการ

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน

6 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ รายชื่อคณะชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 862779625772 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 859774525635 คณะวิทยาการจัดการ 110311651006845 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 200197308326

7 แทรกไฟล์วีดีโอ สารบัญ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราช สีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google