งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

End of life care ช่วงสุดท้ายของชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "End of life care ช่วงสุดท้ายของชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 End of life care ช่วงสุดท้ายของชีวิต
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย End of life care ช่วงสุดท้ายของชีวิต

2 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

3 Palliative care การดูแลแบบประคับประคอง
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย Palliative care การดูแลแบบประคับประคอง Concept 4 C 1.Customer focus 2.Comprehensive (Holistic) 3.Coordinated 4.Continuous

4 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
Palliative care หมายถึง แนวทางปฏิบัติในการดูแลแบบประคับประคอง ที่มุ่งให้ผู้ป่วยมีความสุขสบาย โดยให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่พยายามเร่งรัดหรือเหนี่ยวรั้งการตาย พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติเพื่อเผชิญกับปัญหา อันเกี่ยวเนื่องกับความเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต ผ่านกระบวนการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมาน โดยใช้การตรวจพบแต่เนิ่นๆ การประเมินและการรักษาอาการเจ็บป่วยครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ

5 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
Palliative care สมรรถนะ หลักสูตร BCCPN สำหรับพยาบาล 1 เดือนครึ่ง จำนวน 1 คน อบรมหลักสูตร Palliative care สำหรับพยาบาล 3 วัน จำนวน 1 คน หลักสูตร Palliative สำหรับพยาบาล 2 วัน จำนวน 9 คน แพทย์ และเภสัช ยังไม่ผ่านการอบรม

6 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
Palliative care กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม ผู้ป่วยระยะลุกลามจากโรคอื่นๆ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่ารักษาไม่ได้ ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังชนิดต่างๆที่ต้องการการดูแลรักษาแบบประคับประคองเช่น ผู้ป่วยกลุ่มสมองเสื่อม

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน Palliative care
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขั้นตอนการดำเนินงาน Palliative care รับใบ consult Palliative care nurse review ประวัติใน chart บันทึกใน Intake Formให้ครบถ้วน ประเมินผู้ป่วยและครอบครัวบันทึก ใน Intake Form (แบบรายงานผู้ป่วย ) ติดต่อประสานงานกับแพทย์เพื่อบริหารยา ส่งต่อข้อมูลในการประเมินผู้ป่วยและครอบครัวใน Progress note

8 ขั้นตอนการดำเนินงานPalliative care
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขั้นตอนการดำเนินงานPalliative care ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ทุกวันจนกว่าผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้าน กรณีที่ Case มีปัญหาซับซ้อนหรือครอบครัว ยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน มี conflict ในครอบครัววางแผนร่วมกันทำ Family Meeting ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้การช่วยเหลือ ประสานเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนกรณีผู้ป่วยกลับบ้าน และประสานส่งต่อข้อมูลทางโทรศัพท์ ติดตามให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ต่อเนื่องจนกว่าจะเสียชีวิต ให้การดูแลเพื่อให้พ้นระยะเศร้าโศกจากการสูญเสีย

9 Familly meeting

10 สอนญาติในการป้อนอาหารก่อนกลับบ้าน

11 ทำพิธีสังฆทานที่หอผู้ป่วย

12 ทำพิธีขอขมาผู้ป่วย

13 การให้ยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง

14 การให้ยาเข้าชั้นใต้ผิวหนังที่บ้าน

15 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2555 2556 1.ความพึงพอใจ >80% 85 87 2. อัตราการปฏิเสธ CPR 100% 3. อัตราการได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 80% 70 72 4. อัตราการได้รับยาแก้ปวดและได้รับการติดตามเยี่ยม 32 4.6

16 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
โอกาสพัฒนา จัดทำ WI เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย Palliative care ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง โรงพยาบาลและเครือข่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ Before I die

17 Before I die

18 Before I die

19 Before I die

20 Before I die

21 Before I die

22 Before I die

23 Before I die

24 Before I die

25 Before I die ฉันปราถนาอยากให้ โรงพยาบาลบึงกาฬ ………………

26 การจัดการความเจ็บปวด
Pain Management

27 การจัดการความเจ็บปวด
Pain Management LR มีCQI การใช้แบบประเมินความเจ็บปวด VAS วัดระดับ Score 0-10 ในปี 2550 - ระดับ 0-4 Seft care - ระดับ 5-7 ลุกเดินยืน/ญาตินวด/ฝึกหายใจ - ระดับ 8-10 Mental support/ Notify

28 การจัดการความเจ็บปวด
Pain Management ศัลยกรรม มีCQI โดยใช้ Face scaleในปี2553 ระดับ0 = ไม่ปวด ระดับ1-2=ปวดเล็กน้อย ระดับ3-4=ปวดปานกลาง ระดับ5-6=ปวดมาก ระดับ7-8=ปวดมากๆ ระดับ9-10=มากที่สุดๆๆๆ ระดับ1-3 ดูแลจัดท่านอน ระดับ4-6ให้ยาparacet.,Tramal ระดับ7-10 รายงานแพทย์ให้ยาMO,Pethidine

29 การจัดการความเจ็บปวด
Pain Management

30 การจัดการความเจ็บปวด
Pain Management

31 การจัดการความเจ็บปวด
Pain Management โอกาสพัฒนา ปรับปรุงWI ใช้ทั้งโรงพยาบาล NN ใช้ผลPSบันทึกในข้อมูล สนับสนุนObjective Data

32 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt End of life care ช่วงสุดท้ายของชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google