งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

End of life care ช่วงสุดท้ายของชีวิต การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "End of life care ช่วงสุดท้ายของชีวิต การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 End of life care ช่วงสุดท้ายของชีวิต การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย

2

3 Palliative care การดูแลแบบประคับประคอง การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย Concept 4 C 1.Customer focus 2.Comprehensive (Holistic) 3.Coordinated 4.Continuous

4 Palliative care การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย หมายถึง แนวทางปฏิบัติในการ ดูแลแบบประคับประคอง ที่มุ่งให้ผู้ป่วย มีความสุขสบาย โดยให้ความสำคัญ ต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ พยายามเร่งรัดหรือเหนี่ยวรั้งการตาย พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและ ญาติเพื่อเผชิญกับปัญหา อัน เกี่ยวเนื่องกับความเจ็บป่วยที่คุกคาม ชีวิต ผ่านกระบวนการป้องกันและ บรรเทาความทุกข์ทรมาน โดยใช้การ ตรวจพบแต่เนิ่นๆ การประเมินและการ รักษาอาการเจ็บป่วยครอบคลุมทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ

5 Palliative care การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย สมรรถนะ  หลักสูตร BCCPN สำหรับพยาบาล 1 เดือนครึ่ง จำนวน 1 คน  อบรมหลักสูตร Palliative care สำหรับพยาบาล 3 วัน จำนวน 1 คน  หลักสูตร Palliative สำหรับ พยาบาล 2 วัน จำนวน 9 คน  แพทย์ และเภสัช ยังไม่ผ่านการ อบรม

6 Palliative care การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม  ผู้ป่วยระยะลุกลามจากโรคอื่นๆ ที่ แพทย์วินิจฉัยแล้วว่ารักษาไม่ได้  ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังชนิด ต่างๆที่ต้องการการดูแลรักษาแบบ ประคับประคองเช่น ผู้ป่วยกลุ่มสมอง เสื่อม

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน Palliative care การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย  รับใบ consult  Palliative care nurse review ประวัติใน chart บันทึกใน Intake Form ให้ครบถ้วน  ประเมินผู้ป่วยและครอบครัวบันทึก ใน Intake Form ( แบบรายงาน ผู้ป่วย )  ติดต่อประสานงานกับแพทย์เพื่อบริหารยา  ส่งต่อข้อมูลในการประเมินผู้ป่วยและ ครอบครัวใน Progress note

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน Palliative care การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย  ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ทุกวันจนกว่าผู้ป่วย จำหน่ายกลับบ้าน  กรณีที่ Case มีปัญหาซับซ้อนหรือ ครอบครัว ยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน มี conflict ในครอบครัววางแผนร่วมกันทำ Family Meeting  ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้การ ช่วยเหลือ  ประสานเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน กรณีผู้ป่วยกลับบ้าน และประสานส่งต่อ ข้อมูลทางโทรศัพท์  ติดตามให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ต่อเนื่องจนกว่าจะเสียชีวิต  ให้การดูแลเพื่อให้พ้นระยะเศร้าโศกจาก การสูญเสีย

9 Familly meeting

10 สอนญาติในการป้อนอาหาร ก่อนกลับบ้าน

11 ทำพิธีสังฆทานที่หอผู้ป่วย

12 ทำพิธีขอขมาผู้ป่วย

13 การให้ยาเข้าชั้นใต้ ผิวหนัง 13

14 การให้ยาเข้าชั้นใต้ ผิวหนังที่บ้าน 14

15 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดเป้าห มาย 255 5 2556 1. ความพึงพอใจ >80%8587 2. อัตราการปฏิเสธ CPR 100% 3. อัตราการได้รับการ ดูแลแบบ ประคับประคอง 80%7072 4. อัตราการได้รับยา แก้ปวดและได้รับการ ติดตามเยี่ยม 80%324.6 การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย

16 โอกาสพัฒนา การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย  จัดทำ WI เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน การดูแลผู้ป่วย Palliative care ให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง โรงพยาบาลและเครือข่าย  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ  Before I die

17 Before I die

18

19

20

21

22

23

24

25 Before I die ฉันปราถนาอยากให้ โรงพยาบาลบึงกาฬ ……………… Before I die

26 Pain Management การจัดการความ เจ็บปวด

27 Pain Management การจัดการความ เจ็บปวด  LR มี CQI การใช้แบบประเมิน ความเจ็บปวด VAS วัดระดับ Score 0-10 ในปี 2550 - ระดับ 0-4 Seft care - ระดับ 5-7 ลุกเดินยืน / ญาติ นวด / ฝึกหายใจ - ระดับ 8-10 Mental support/ Notify

28 Pain Management การจัดการความ เจ็บปวด  ศัลยกรรม มี CQI โดยใช้ Face scale ในปี 2553 - ระดับ 0 = ไม่ปวด ระดับ 1- 2= ปวดเล็กน้อย - ระดับ 3-4= ปวดปานกลาง ระดับ 5- 6= ปวดมาก - ระดับ 7-8= ปวดมากๆ ระดับ 9- 10= มากที่สุดๆๆๆ ระดับ 1-3 ดูแลจัดท่านอน ระดับ 4-6 ให้ยา paracet.,Tramal ระดับ 7-10 รายงานแพทย์ ให้ยา MO,Pethidine

29 Pain Management การจัดการความ เจ็บปวด

30 Pain Management การจัดการความ เจ็บปวด

31 Pain Management การจัดการความ เจ็บปวด โอกาสพัฒนา  ปรับปรุง WI ใช้ทั้งโรงพยาบาล  NN ใช้ผล PS บันทึกในข้อมูล สนับสนุน Objective Data

32 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt End of life care ช่วงสุดท้ายของชีวิต การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google