งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อ ประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อ ประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อ ประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อ ประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อ ประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อ ประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม คุณธรรม - จริยธรรม คือคุณสมบัติของ ความเป็นมนุษย์ คุณธรรม - จริยธรรม คือคุณสมบัติของ ความเป็นมนุษย์ คุณธรรม - จริยธรรม คือการเป็นผู้มี จิตใจสูง ไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว แสดงออกโดยการไม่เบียดเบียน มี ความเมตตากรุณา มุ่งช่วยเหลือผู้อื่นให้ พ้นทุกข์ คุณธรรม - จริยธรรม คือการเป็นผู้มี จิตใจสูง ไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว แสดงออกโดยการไม่เบียดเบียน มี ความเมตตากรุณา มุ่งช่วยเหลือผู้อื่นให้ พ้นทุกข์

3 จริยธรรมองค์กร จริยธรรมองค์กร จริยธรรมในการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล จริยธรรมในการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล จริยธรรมในการส่งต่อ / จำหน่าย จริยธรรมในการส่งต่อ / จำหน่าย จริยธรรมในการประชาสัมพันธ์ จริยธรรมในการประชาสัมพันธ์ จริยธรรมในการยุติการการช่วยฟื้นคืน ชีพ / หยุดรักษาเพื่อชะลอการตาย จริยธรรมในการยุติการการช่วยฟื้นคืน ชีพ / หยุดรักษาเพื่อชะลอการตาย จริยธรรมในการจัดหาอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ ทดแทน จริยธรรมในการจัดหาอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ ทดแทน จริยธรรมในการคิดค่ารักษาพยาบาล จริยธรรมในการคิดค่ารักษาพยาบาล จริยธรรมในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ ประสบปัญหาด้านจริยธรรม จริยธรรมในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ ประสบปัญหาด้านจริยธรรม

4 จริยธรรมในการรับผู้ป่วยไว้นอน ในโรงพยาบาล - ไม่มีญาติ / ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ - ไม่มีรถกลับ - เด็กถูกกระทำ โดยผู้ปกครอง - ยืนยันจะขอนอนโรงพยาบาล

5 จริยธรรมใน การส่งต่อ ข้อบ่งชี้ในรายจำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือ ที่ทันสมัย ข้อบ่งชี้ในรายจำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือ ที่ทันสมัย เกินขีดความสามารถ เกินขีดความสามารถ - รักษาเบื้องต้น - รักษาเบื้องต้น - หนังสือส่งตัว - หนังสือส่งตัว - ติดต่อหน่วยงานที่จะส่งไป - ติดต่อหน่วยงานที่จะส่งไป - รถ / พยาบาลดูแลระหว่างส่งต่อ - รถ / พยาบาลดูแลระหว่างส่งต่อ ผู้ป่วยและญาติต้องการ ผู้ป่วยและญาติต้องการ - ใกล้บ้าน - ใกล้บ้าน - ดีกว่า - ดีกว่า

6 จริยธรรมในการ จำหน่าย พ้นขีดอันตราย พ้นขีดอันตราย ผู้ป่วยและญาติไม่สมัครใจรักษา ผู้ป่วยและญาติไม่สมัครใจรักษา

7 จริยธรรมในการประชาสัมพันธ์ เรื่องจริง เรื่องจริง ไม่โอ้อวด ไม่โอ้อวด การให้สัมภาษณ์ ให้ข่าว การให้สัมภาษณ์ ให้ข่าว

8 จริยธรรมในการยุติการการช่วย ฟื้นคืนชีพ จริยธรรมในการหยุดรักษาเพื่อ ชะลอการตาย

9 จริยธรรมในการคิดค่า รักษาพยาบาล กำหนด / คิดค่ารักษาพยาบาลตามที่ กระทรวงกำหนด กำหนด / คิดค่ารักษาพยาบาลตามที่ กระทรวงกำหนด แจ้งและอธิบายให้ผู้ป่วยทราบก่อน ตัดสินใจ แจ้งและอธิบายให้ผู้ป่วยทราบก่อน ตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ซักถาม เปิดโอกาสให้ซักถาม สามารถตรวจสอบได้ สามารถตรวจสอบได้

10 จริยธรรมในการจัดหาอวัยวะหรือ เนื้อเยื่อทดแทน ยินยอม สมัครใจ ยินยอม สมัครใจ เอกสาร พยาน เอกสาร พยาน เปลี่ยนใจได้ เปลี่ยนใจได้ ทำโดยผู้ชำนาญ ทำโดยผู้ชำนาญ

11 จริยธรรมในการช่วยเหลือดูแลครอบครัว และผู้ป่วยเมื่อเผชิญกับภาวะใกล้ตาย / เสียชีวิต ยอมรับพฤติกรรมการแสดงออกของ ญาติ ยอมรับพฤติกรรมการแสดงออกของ ญาติ ช่วยเหลือเมื่อญาติต้องการพบแพทย์ ช่วยเหลือเมื่อญาติต้องการพบแพทย์ ติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ให้ญาติมีโอกาสเยี่ยม / ตัดสินใจ / ปฏิบัติ กิจกรรมทางศาสนา ให้ญาติมีโอกาสเยี่ยม / ตัดสินใจ / ปฏิบัติ กิจกรรมทางศาสนา สำรวมกิริยา / ระมัดระวังคำพูด สำรวมกิริยา / ระมัดระวังคำพูด แสดงความเข้าใน / เห็นใจ แสดงความเข้าใน / เห็นใจ เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการรับ / การ เคลื่อนย้าย / พิธีทางศาสนา เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการรับ / การ เคลื่อนย้าย / พิธีทางศาสนา

12


ดาวน์โหลด ppt จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อ ประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อ ประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google