งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีความ ต้องการของ แมคคลีแลนด์...?. ทฤษฎีนี้เน้นอธิบาย การจูงใจของ บุคคลที่กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่ง ความต้องการความสำเร็จ มิได้หวัง รางวัลตอบแทนจากการกระทำของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีความ ต้องการของ แมคคลีแลนด์...?. ทฤษฎีนี้เน้นอธิบาย การจูงใจของ บุคคลที่กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่ง ความต้องการความสำเร็จ มิได้หวัง รางวัลตอบแทนจากการกระทำของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีความ ต้องการของ แมคคลีแลนด์...?

2 ทฤษฎีนี้เน้นอธิบาย การจูงใจของ บุคคลที่กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่ง ความต้องการความสำเร็จ มิได้หวัง รางวัลตอบแทนจากการกระทำของ เขา ความต้องการที่จะทำงานให้ดีที่สุด และทำให้สำเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้ เมื่อตนทำอะไรสำเร็จได้ก็จะเป็นแรง กระตุ้นให้ทำงานอื่นสำเร็จต่อไป หากองค์การใดที่มีพนักงานที่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จำนวนมากก็จะ เจริญรุ่งเรืองและเติบโตเร็ว

3 ในช่วงปีค. ศ. 1940s นักจิตวิทยาชื่อ David I. McClelland ได้ทำการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบการ รับรู้ของบุคคล (Thematic Apperception Test (TAT)) เพื่อวัดความต้องการ ของมนุษย์ เป็นเทคนิคการนำเสนอภาพต่างๆ แล้วให้บุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ เขาเห็น แมคคลีแลนด์ ได้สรุปคุณลักษณะ ของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีความ ต้องการ 3 ประการ ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นสิ่ง สำคัญในการที่จะเข้าใจถึงพฤติกรรมของ บุคคล ดังนี้.....

4 ความต้องการความสำเร็จ (Need for Achievement) เป็นความต้องการที่จะทำสิ่งต่างๆให้เต็มที่ และดีที่สุดเพื่อ ความสำเร็จ บุคคลที่ต้องการความสำเร็จสูง จะมีลักษณะ ชอบการแข่งขัน ชอบงานที่ท้าทาย ต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับ เพื่อ ประเมิน ผลงานของตนเอง มีความชำนาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง กล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว

5 ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) เป็นความต้องการการยอมรับจากบุคคล อื่น ต้องการ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการ สัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น บุคคลที่ต้องการความผูกพันสูงจะ ชอบสถานการณ์ การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การ แข่งขัน โดยจะ พยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อัน ดีกับผู้อื่น

6 ความต้องการอำนาจ (Need for power) เป็นความต้องการอำนาจเพื่อมีอิทธิพล เหนือผู้อื่น บุคคลที่มี ความต้องการอำนาจสูง จะแสวงหาวิถีทาง เพื่อทำให้ตนมี อิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับหรือยกย่อง ต้องการความเป็นผู้นำ ต้องการทำงานให้เหนือกว่าบุคคล อื่น จะกังวลเรื่องอำนาจมากกว่าการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ

7 ปั จจัยที่สำคัญ อีกปัจจัยหนึ่งที่มี ผลต่อการทำงาน เพื่อให้ได้ผลงาน ที่มีประสิทธิภาพ คือ สิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมกับงาน ที่เขาทำด้วย


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีความ ต้องการของ แมคคลีแลนด์...?. ทฤษฎีนี้เน้นอธิบาย การจูงใจของ บุคคลที่กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่ง ความต้องการความสำเร็จ มิได้หวัง รางวัลตอบแทนจากการกระทำของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google