งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีความต้องการของ แมคคลีแลนด์...?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีความต้องการของ แมคคลีแลนด์...?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีความต้องการของ แมคคลีแลนด์...?

2 เมื่อตนทำอะไรสำเร็จได้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ทำงานอื่นสำเร็จต่อไป
ทฤษฎีนี้เน้นอธิบาย การจูงใจของบุคคลที่กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการความสำเร็จ มิได้หวังรางวัลตอบแทนจากการกระทำของเขา  ความต้องการที่จะทำงานให้ดีที่สุดและทำให้สำเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้   เมื่อตนทำอะไรสำเร็จได้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ทำงานอื่นสำเร็จต่อไป  หากองค์การใดที่มีพนักงานที่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จำนวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตเร็ว

3 ในช่วงปีค. ศ. 1940s นักจิตวิทยาชื่อ David I
ในช่วงปีค.ศ. 1940s นักจิตวิทยาชื่อ David I. McClelland ได้ทำการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบการรับรู้ของบุคคล (Thematic Apperception Test (TAT)) เพื่อวัดความต้องการ ของมนุษย์ เป็นเทคนิคการนำเสนอภาพต่างๆ แล้วให้บุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็น แมคคลีแลนด์ ได้สรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีความต้องการ 3 ประการ ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคล ดังนี้.....

4 ความต้องการความสำเร็จ (Need for Achievement)
เป็นความต้องการที่จะทำสิ่งต่างๆให้เต็มที่และดีที่สุดเพื่อ ความสำเร็จ บุคคลที่ต้องการความสำเร็จสูง จะมีลักษณะ • ชอบการแข่งขัน  • ชอบงานที่ท้าทาย  • ต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับ เพื่อประเมิน ผลงานของตนเอง  • มีความชำนาญในการวางแผน  • มีความรับผิดชอบสูง • กล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว

5 เป็นความต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น ต้องการ
 ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) เป็นความต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น  ต้องการ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น บุคคลที่ต้องการความผูกพันสูงจะชอบสถานการณ์ การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน  โดยจะ พยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น 

6 ความต้องการอำนาจ (Need for power)
เป็นความต้องการอำนาจเพื่อมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น  บุคคลที่มี ความต้องการอำนาจสูง  จะแสวงหาวิถีทางเพื่อทำให้ตนมี อิทธิพลเหนือบุคคลอื่น  • ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับหรือยกย่อง  • ต้องการความเป็นผู้นำ  • ต้องการทำงานให้เหนือกว่าบุคคลอื่น  จะกังวลเรื่องอำนาจมากกว่าการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

7 เหมาะสมกับงาน ที่เขาทำด้วย
ปัจจัยที่สำคัญ อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการทำงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ คือ สิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมกับงาน ที่เขาทำด้วย


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีความต้องการของ แมคคลีแลนด์...?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google