งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการโน้มน้าวใจ ความหมายของการ โน้มน้าวใจ - มิล เลอร์และเบอร์กูน อธิบายว่า การโน้ม น้าวใจเป็นความ ตั้งใจที่จะมีอิทธิพล เหนือผู้ได้รับการโน้ม น้าวใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการโน้มน้าวใจ ความหมายของการ โน้มน้าวใจ - มิล เลอร์และเบอร์กูน อธิบายว่า การโน้ม น้าวใจเป็นความ ตั้งใจที่จะมีอิทธิพล เหนือผู้ได้รับการโน้ม น้าวใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของการโน้มน้าวใจ ความหมายของการ โน้มน้าวใจ - มิล เลอร์และเบอร์กูน อธิบายว่า การโน้ม น้าวใจเป็นความ ตั้งใจที่จะมีอิทธิพล เหนือผู้ได้รับการโน้ม น้าวใจ - ไซมอนส์ สรุปว่า การโน้มน้าวใจคือ การเชื้อเชิญให้ผู้รับ สารหรือบุคคลอื่น คล้อยตามสารที่ ตนเองส่งไป

2 กระบวนการสื่อสารของมนุษย์ การศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการสื่อสาร ของมนุษย์จะทำให้ เราเข้าใจถึงทิศทาง ของการโน้มน้าวใจ รวมถึงความ เปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นทั้งก่อนการ โน้มน้าวใจ ระหว่าง การโน้มน้าวใจและ หลังการโน้มน้าวใจ โดยการศึกษาถึง กระบวนการสื่อสาร จากแบบจำลองการ สื่อสารประเภทต่าง ๆ

3 ภาษาที่ไม่ออกเสียง สารที่ใช้ในการ สื่อสารของมนุษย์นั้น มีทั้งรูปแบบของ ภาษาที่ออกเสียง (Verbal) ได้แก่ ภาษา พูด ภาษาเสียงและ ภาษาที่ไม่ออกเสียง (Nonverbal) ได้แก่ การแสดงออกทางสี หน้า กิริยาท่าทาง - สายตา การวางท่า และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

4 ลักษณะของการโน้มน้าวใจ ความตั้งใจที่จะมี อิทธิพลเหนือผู้ได้รับ การโน้มน้าวใจ ความตั้งใจในการ สื่อสารที่จะมีอิทธิพล เหนือทางเลือก การสื่อสารของ มนุษย์ที่สร้างขึ้นมา ให้มีอิทธิพลเหนือ ผู้อื่น การสื่อสารที่มี วัตถุประสงค์เพื่อ เปลี่ยนแปลงความ คิดเห็นที่ไม่ลงรอย กัน

5 ผลของการโน้มน้าวใจ ในการสื่อสารเพื่อ การโน้มน้าวใจ สามารถสังเกตได้ 3 ประการ ดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลง ความรู้และจิตสำนึก 2. การเปลี่ยนแปลง ในอารมณ์และ ความรู้สึก 3. การเปลี่ยนแปลง ในพฤติกรรม

6 การเปลี่ยนแปลงในอารมณ์และ ความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงใน อารมณ์และ ความรู้สึก อาจ แสดงออกได้โดยการ หัวเราะ ร้องไห้ ขน หัวลุก ตัวสะท้อน เป็นต้น นักจิตวิทยา จะมีเครื่องมือวัด ความเปลี่ยนแปลง ด้วยการวัดจังหวะ การเต้นของหัวใจ วัด ปฏิกิริยาตอบโต้ทาง ผิวหนังด้วย กระแสไฟฟ้า และ การที่เหงื่อออก ซึ่ง ไม่สามารถทำได้ ภายนอกห้องทดลอง

7 ความแตกต่างของมนุษย์ ความแตกต่างด้าน นิสัยใจคอ คนเรามัก มีนิสัยใจคอที่ แตกต่างกัน เช่น ความขยันขันแข็ง ขี้ เกียจ คดโกง ซื่อสัตย์ เอื้ออาทร ผู้อื่น ก้าวร้าว อ่อนโยน เป็นต้น ความแตกต่างด้าน รูปร่าง หน้าตา ท่าทาง หรือสิ่งที่ ปรากฎต่อสายตา ของคู่สื่อสาร สภาพ ภายนอกที่เรา สามารถมองเห็นได้

8 ความแตกต่างของมนุษย์ ความแตกต่างใน ด้านความถนัด เป็น ความแตกต่างของ คนในแง่ของทักษะ การกระทำ เช่น บาง คนชอบนั่งทำงาน ประจำในสำนักงาน ในขณะที่บางคน ชอบงาน ติดต่อสื่อสารกับ บุคคลภายนอก บาง คนชอบงานเย็บปัก ถักร้อย บางคนชอบ งานบ้านงานครัว หรือบางคนชอบงาน ประดิษฐ์ เป็นต้น

9 ความแตกต่างของมนุษย์อาจ เกิดจากปัจจัย ดังนี้ เกิดจากกรรมพันธุ์ คือ การสืบเชื้อสาย ของมนุษย์ ไม่ว่าจะ เป็นรูปร่าง หน้าตา เสียง นิสัยใจคอ หรือ ลักษณะเด่น ๆ บาง ประการ รวมทั้ง พรสวรรค์ เกิดจากการอบรมสั่ง สอน เช่น จากครู – อาจารย์ เกิดจากความ แข็งแกร่ง รวมถึง สภาพทางร่างกาย และจิตใจด้วย

10 ลักษณะนิสัยตามธรรมชาติของ มนุษย์ มนุษย์มีลักษณะนิสัย ตามธรรมชาติที่แตกต่าง กัน ดังนี้ 1. สัญชาตญาณแห่งการ ทำลาย 2. ต่อต้านการ เปลี่ยนแปลง 3. ความโหดร้าย 4. ความตื่นเต้น ผจญภัย 5. กลัวความเจ็บปวด 6. ชอบทำอะไรตามสบาย 7. มีความอิจฉาริษยา เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการโน้มน้าวใจ ความหมายของการ โน้มน้าวใจ - มิล เลอร์และเบอร์กูน อธิบายว่า การโน้ม น้าวใจเป็นความ ตั้งใจที่จะมีอิทธิพล เหนือผู้ได้รับการโน้ม น้าวใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google