งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาApplication บนระบบปฏิบัติการ Android

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาApplication บนระบบปฏิบัติการ Android"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาApplication บนระบบปฏิบัติการ Android

2 สาระสำคัญ ปัจจุบันการใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอน ถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่เล็งเห็นประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์มาช์ในการเรียนการสอน เป็นการวางพื้นฐาน การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในอนาคต การนำเข้าสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่แล้ว อาจไม่เพียงพอ หรือ อาจไม่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับอุปกรณีดังกล่าว ดังนั้นการทำสื่อสำหรับแท็บเล็ต จึงมีความสำคัญมาก เพราะจะทำให้สามารถสร้างสื่อสำหรับแท็บเล็ตได้ด้วยตนเอง ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งยังสามารถนำไปขยายผลให้ครูในโรงเรียนต่างๆ ได้สื่อตรงตามหลักสูตรและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละสาระการเรียนรู้

3 จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับ 1.ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อสำหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ในรูปแบบ Apps 2.การสร้าง Apps ด้วย MIT App Inventorได้

4 เนื้อหาสาระ 1. การพัฒนา Application บน Android 2. การวางแผนจัดทำ App
3. เริ่มต้นเกี่ยวกับ MIT App Inventor 4. การฝึกปฏิบัติการสร้าง App

5 สื่ออุปกรณ์ คู่มือการใช้โปรแกรม คลิป การใช้โปรแกรม
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบ LAN powerpoint ใบความรู้,ใบงาน

6 กิจกรรมการอบรม ใบความรู้ที่ 6.1 การพัฒนาApplication บน Android
ใบความรู้ที่ 6.3 เริ่มต้นเกี่ยวกับ MIT App Inventor กิจกรรมที่ 1 เริ่มเข้าสู่ MIT App Inventor กิจกรรมที่ 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม MIT App Inventor กิจกรรมที่ 3 การฝึกปฏิบัติการสร้าง App

7 แนวการจัดกิจกรรม ช่วงที่ 1
ใบความรู้ที่ 6.1 การพัฒนาApplication บน Android ใบความรู้ที่ 6.2 การวางแผนจัดทำ App ใบความรู้ที่ 6.3 เริ่มต้นเกี่ยวกับ MIT App Inventor กิจกรรมที่ 1 เริ่มเข้าสู่ MIT App Inventor ช่วงที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม MIT App Inventor กิจกรรมที่ 3 การฝึกปฏิบัติการสร้าง App ช่วงที่ 3 กิจกรรมที่ 3 การฝึกปฏิบัติการสร้าง App

8 แนวการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 เริ่มเข้าสู่ MIT App Inventor
การติดตั้ง Java กิจกรรมที่ 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม MIT App Inventor องค์ประกอบ MIT App Inventor ส่วน design ส่วน Blocks Editer กิจกรรมที่ 3 การฝึกปฏิบัติการสร้าง App ฝึกสร้าง Application : Animal sound

9 แบบประเมินตนเอง


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาApplication บนระบบปฏิบัติการ Android

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google