งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android. ปัจจุบันการใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอน ถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล ที่เล็งเห็นประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android. ปัจจุบันการใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอน ถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล ที่เล็งเห็นประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android

2 ปัจจุบันการใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอน ถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล ที่เล็งเห็นประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้ใน รูปแบบอิเล็คทรอนิกส์มาช์ในการเรียนการสอน เป็น การวางพื้นฐาน การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ใน อนาคต การนำเข้าสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่แล้ว อาจไม่เพียงพอ หรือ อาจไม่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับอุปกรณีดังกล่าว ดังนั้นการทำสื่อ สำหรับแท็บเล็ต จึงมีความสำคัญมาก เพราะจะทำ ให้สามารถสร้างสื่อสำหรับแท็บเล็ตได้ด้วยตนเอง ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งยังสามารถนำไปขยายผล ให้ครูในโรงเรียนต่างๆ ได้สื่อตรงตามหลักสูตรและ ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของ ตนเอง ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละ สาระการเรียนรู้ สาระสำคัญสาระสำคัญ

3 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับ จุดประสงค์จุดประสงค์ 1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อสำหรับ คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ในรูปแบบ Apps 2. การสร้าง Apps ด้วย MIT App Inventor ได้

4 1. การพัฒนา Application บน Android 2. การวางแผนจัดทำ App 3. เริ่มต้นเกี่ยวกับ MIT App Inventor 4. การฝึกปฏิบัติการสร้าง App เนื้อหาสาระเนื้อหาสาระ

5 คู่มือการใช้โปรแกรม คลิป การใช้โปรแกรม อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบ LAN powerpoint ใบความรู้, ใบงาน สื่ออุปกรณ์สื่ออุปกรณ์

6 ใบความรู้ที่ 6.1 การพัฒนา Application บน Android ใบความรู้ที่ 6.2 การวางแผน จัดทำ App ใบความรู้ที่ 6.3 เริ่มต้นเกี่ยวกับ MIT App Inventor – กิจกรรมที่ 1 เริ่มเข้าสู่ MIT App Inventor – กิจกรรมที่ 2 ส่วนประกอบของ โปรแกรม MIT App Inventor – กิจกรรมที่ 3 การฝึก ปฏิบัติการสร้าง App กิจกรรมการอบรมกิจกรรมการอบรม

7 แนวการจัดกิจกรรม ช่วงที่ 1 ใบความรู้ที่ 6.1 การพัฒนา Application บน Android ใบความรู้ที่ 6.2 การวางแผนจัดทำ App ใบความรู้ที่ 6.3 เริ่มต้นเกี่ยวกับ MIT App Inventor กิจกรรมที่ 1 เริ่มเข้าสู่ MIT App Inventor ช่วงที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม MIT App Inventor กิจกรรมที่ 3 การฝึก ปฏิบัติการสร้าง App ช่วงที่ 3 กิจกรรมที่ 3 การฝึกปฏิบัติการสร้าง App

8 แนวการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 เริ่มเข้าสู่ MIT App Inventor MIT App Inventor คืออะไร การติดตั้ง App Inventor การติดตั้ง Java กิจกรรมที่ 2 ส่วนประกอบของ โปรแกรม MIT App Inventor องค์ประกอบ MIT App Inventor ส่วน design ส่วน Blocks Editer กิจกรรมที่ 3 การฝึกปฏิบัติการสร้าง App ฝึกสร้าง Application : Animal sound

9 แบบประเมินตนเอง


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android. ปัจจุบันการใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอน ถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล ที่เล็งเห็นประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google