งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ปี 2547 ตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก 8. ระดับ ความสำเร็จของ การจัดทำ ทะเบียนเพื่อ แก้ไขปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ปี 2547 ตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก 8. ระดับ ความสำเร็จของ การจัดทำ ทะเบียนเพื่อ แก้ไขปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ปี 2547 ตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก 8. ระดับ ความสำเร็จของ การจัดทำ ทะเบียนเพื่อ แก้ไขปัญหา สังคมและ ความยากจนเชิง บูรณาการ - จัดส่งให้ หน่วยงานระดับ อำเภอ / กิ่ง อำเภอ ตรวจสอบแยก ประเภทและ จัดทำแผนระดับ ความช่วยเหลือ การขึ้นทะเบียน สิทธิประเภท ต่างๆ ปลัดจังหวัด ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยอดรวมทั้งสิ้น 60,368 ราย แยก เป็น หนี้สินภาคประชาชน 27,492 ราย ปัญหาที่ดินทำกิน 18,961 ราย คนจนไม่มีที่อยู่อาศัย 12,458 ราย นักเรียน / นักศึกษา ที่ต้องการ ทำงาน 1,126 ราย ถูกหลอกลวง 299 ราย คนเร่ร่อน 19 ราย ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 13 ราย ปัญหาอื่นๆ 7,910 ราย

2 เป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ปี 2547 ตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก 11. การ เสริมสร้างและ เปิดโอกาสไปสู่ สังคมแห่งการ เรียนรู้ โดยมี จำนวนแรงงานที่ ยากจนและไร้ ฝีมือได้รับการ พัฒนาและ ทดสอบ มาตรฐานฝีมือ แรงงาน 350 คน - โครงการได้รับ อนุมัติและให้ อำเภอส่งรายชื่อ ผู้เข้ารับการ อบรมที่สถาบัน ฝึกฝีมือแรงงาน ฯ กำหนดการ ประชุมเป็น 14 รุ่นๆละ 25 คน ( หลักสูตร 9 วัน ) ระหว่างวันที่ 18 พ. ค.-29 ก. ค.2547 แรงงานจังหวัด ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รุ่นที่ 1 -2 วันที่ 18-27 พ. ค.47 รุ่นที่ 3-5 วันที่ 8-17 มิ. ย..47 รุ่นที่ 6-8 วันที่ 22 มิ. ย.-1 ก. ค.47 รุ่นที่ 9-11 วันที่ 6-15 ก. ค.47 รุ่นที่ 12.14 วันที่ 20-29 ก. ค.47

3 เป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ปี 2547 ตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก 22.1 สัดส่วน ครัวเรือนที่มีความ มั่นคงในที่อยู่อาศัย ร้อยละ 98 รอประเมิน จปฐ.47 โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด 22.2 สัดส่วนของ คนที่มีสิทธิ์ได้ไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง ร้อย ละ 100 รอประเมิน จปฐ.47 ผอ. กกต. จังหวัด 22.3 สัดส่วน ครัวเรือนมีคนเป็น สมาชิกกลุ่มใน หมู่บ้าน / อำเภอ ร้อยละ 93 รอประเมิน จปฐ.47 กลุ่มส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัด ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 22. สังคมมีความสงบสุขและประชาชนมี คุณภาพชีวิติที่ดี

4 เป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ปี 2547 ตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก 22.4 สัดส่วนของ ประชากรที่มี หลักประกันสุขภาพ ร้อยละ 98 มีนาคม 47 ร้อยละ 93.59 นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด 22.5 สัดส่วนของ ครัวเรือนที่มีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ร้อย ละ 100 รอประเมิน จปฐ.47 ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัด ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 22. สังคมมีความสงบสุขและประชาชนมี คุณภาพชีวิติที่ดี

5 เป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด ปี 2547 ตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก 23. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมี ความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน โดย แหล่งน้ำมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ( แหล่ง น้ำประเภท 3) รอผลการประเมินหัวหน้าสำนักงาน ทัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 23. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี ความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน โดยแหล่งน้ำมี คุณภาพได้มาตรฐาน ( แหล่งน้ำประเภท 3)

6 เป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด ปี 2547 ตัวชี้วัดของส่วนราชการ ที่เกื้อหนุนตัวชี้วัด ตาม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยวัดเป้าหม าย ผลการ ดำเนินงา น - อัตราป่วยไข้เลือดออกต่อแสน ประชากร 1009.72 - อัตราการติดเชื้อเอดส์ ทหารเกณฑ์ ร้อยละ0.5ยังไม่ถึง ช่วง ดำเนินกา ร - อัตราการติดเชื้อเอดส์หญิง มีครรภ์ ร้อยละ1.21.0 - อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง อย่างแรง ต่อแสน ประชากร 50 - อัตราตายมารดาต่อแสนการ เกิดมีชีพ 23.20 - อัตราตายทารกต่อพันการ เกิดมีชีพ 19.23.73 - การขาดออกซิเจนในเด็ก แรกเกิด (Birth Asphyxia) ต่อพันการ เกิดมีชีพ 3421.91


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ปี 2547 ตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก 8. ระดับ ความสำเร็จของ การจัดทำ ทะเบียนเพื่อ แก้ไขปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google