งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์ ที่ ก. ค. ศ. กำหนด การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์ ที่ ก. ค. ศ. กำหนด การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์ ที่ ก. ค. ศ. กำหนด การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์ ที่ ก. ค. ศ. กำหนด ( ที่ ศธ 0206.7/ ว 21 ลงวันที่ 13 ธ. ค. 2556) 1 ดร. เสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ. สพป. ชัยภูมิ เขต 1

2 มาตรา 19 (15) แห่ง พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ. ศ. 2547 2

3 นโยบายรัฐบาล กำหนดให้ผู้ที่จบ การศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีรายได้เดือนละไม่ น้อยกว่า หนึ่งหมื่นห้าพันบาท 3

4 ระยะเวลาดำเนินการตาม นโยบายรัฐบาล ภายใน 3 ปี 1 ม. ค. 55 11,920 + เงินเพิ่มค่า ครองชีพ = ระยะเวลาดำเนินการตาม นโยบายรัฐบาล ภายใน 3 ปี 1 ม. ค. 55 11,920 + เงินเพิ่มค่า ครองชีพ = 15,000 บาท 1 ม. ค. 56 เงินเดือน + เงินเพิ่มค่าครอง ชีพ = 15,000 บาท 1 ม. ค. 57 เงินเดือน ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 4

5 ก. ค. ศ. กำหนดอัตรา เงินเดือน สำหรับคุณวุฒิ ที่ ก. ค. ศ. รับรองเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งผู้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ม. ค. 2555 ( ดำเนินการแล้ว ) ตั้งแต่วันที่ 1 ม. ค. 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ม. ค. 2557 5

6 6

7 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับ อัตราเงินเดือน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 1. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 7

8 1.1 ปรับในวันที่ 1 มกราคม 2556 1.1 ปรับในวันที่ 1 มกราคม 2556 8

9 ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการ ปรับชดเชย ปี 2556 ป. ตรี 4 ปี ครูผู้ช่วย 11,920 - 17,690 บาท คศ. 111,920 - 23,360 บาท คศ. 2 13,160 - 23,450 บาท คศ. 3 13,160 – 23,280 บาท 9

10 ป. ตรี 5 ปี ครูผู้ช่วย 12,530 - 17,690 บาท คศ. 112,530 - 24,750 บาท คศ. 2 13,160 - 24,930 บาท คศ. 3 13,160 - 25,140 บาท 10

11 ป. โททั่วไป ครูผู้ช่วย 15,430 – 17,690 บาท คศ. 115,440 - 27,710 บาท คศ. 215,430 - 27,500 บาท คศ. 315,430 - 27,580 บาท 11

12 ป. เอก ครูผู้ช่วย 17,690 บาท คศ. 119,100 - 30,710 บาท คศ. 219,460 - 37,830 บาท คศ. 319,410 - 37,900 บาท คศ. 424,400 - 37,780 บาท คศ. 529,980 - 37,240 บาท 12

13 1.2. มีคำสั่งให้ได้รับ เงินเดือน ตามคุณวุฒิ ที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ก่อนวันที่ 1 ม. ค. 56 ( ว 1 ปี 2544) ให้ปรับเงินเดือน ชดเชยในวันที่ 1 ม. ค. 2556 ด้วยคุณวุฒิที่ได้รับ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตาม บัญชีที่ ก. ค. ศ. กำหนด 13

14 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับ อัตราเงินเดือน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 2. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ( รายละเอียดดู ว 21/2556 หน้า 20- 39) 14

15 2.1 ปรับในวันที่ 1 มกราคม 2557 2.1 ปรับในวันที่ 1 มกราคม 2557 15

16 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับ อัตราเงินเดือน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ( วุฒิต่ำ กว่า ป. ตรี ) 16 3. กรณีข้าราชการครูฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ ก่อนวันที่ 24 ธ. ค. 2547 และ ก. ค. ศ. กำหนดให้ดำรงตำแหน่งครู ตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 โดยไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาที่กำหนด ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับครู ให้ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ในวันที่ 1 ม. ค. 2555 ในวันที่ 1 ม. ค. 2556 ในวันที่ 1 ม. ค. 2557

17 17 ช่วงเงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับการปรับชดเชย กรณีมีวุฒิต่ำกว่า ป. ตรี เงินเดือนก่อน 1 ม. ค. 2555 ครูผู้ช่วย 8,340 - 17,310 บาท คศ. 1 8,540- 21,570 บาท คศ. 2 13,160 - 21,460 บาท คศ. 3 13,160 - 19,410 บาท เงินเดือนก่อน 1 ม. ค. 2556 ครูผู้ช่วย 11,920 - 17,690 บาท คศ. 111,920 - 23,360 บาท คศ. 213,160 - 23,450 บาท คศ. 3 13,160 – 23,280 บาท เงินเดือนก่อน 1 ม. ค. 2557 ครูผู้ช่วย 13,470 - 17,690 บาท คศ. 1 13,860 - 25,240 บาท คศ. 2 13,530 - 24,930 บาท คศ. 3 13,530 - 25,140 บาท


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์ ที่ ก. ค. ศ. กำหนด การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google