งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์ ที่ ก. ค. ศ. กำหนด การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์ ที่ ก. ค. ศ. กำหนด การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์ ที่ ก. ค. ศ. กำหนด การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์ ที่ ก. ค. ศ. กำหนด ( ที่ ศธ / ว 21 ลงวันที่ 13 ธ. ค. 2556) 1 ดร. เสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ. สพป. ชัยภูมิ เขต 1

2 มาตรา 19 (15) แห่ง พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ. ศ

3 นโยบายรัฐบาล กำหนดให้ผู้ที่จบ การศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีรายได้เดือนละไม่ น้อยกว่า หนึ่งหมื่นห้าพันบาท 3

4 ระยะเวลาดำเนินการตาม นโยบายรัฐบาล ภายใน 3 ปี 1 ม. ค ,920 + เงินเพิ่มค่า ครองชีพ = ระยะเวลาดำเนินการตาม นโยบายรัฐบาล ภายใน 3 ปี 1 ม. ค ,920 + เงินเพิ่มค่า ครองชีพ = 15,000 บาท 1 ม. ค. 56 เงินเดือน + เงินเพิ่มค่าครอง ชีพ = 15,000 บาท 1 ม. ค. 57 เงินเดือน ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 4

5 ก. ค. ศ. กำหนดอัตรา เงินเดือน สำหรับคุณวุฒิ ที่ ก. ค. ศ. รับรองเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งผู้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ม. ค ( ดำเนินการแล้ว ) ตั้งแต่วันที่ 1 ม. ค ตั้งแต่วันที่ 1 ม. ค

6 6

7 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับ อัตราเงินเดือน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 1. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ก่อนวันที่ 1 มกราคม

8 1.1 ปรับในวันที่ 1 มกราคม ปรับในวันที่ 1 มกราคม

9 ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการ ปรับชดเชย ปี 2556 ป. ตรี 4 ปี ครูผู้ช่วย 11, ,690 บาท คศ. 111, ,360 บาท คศ. 2 13, ,450 บาท คศ. 3 13,160 – 23,280 บาท 9

10 ป. ตรี 5 ปี ครูผู้ช่วย 12, ,690 บาท คศ. 112, ,750 บาท คศ. 2 13, ,930 บาท คศ. 3 13, ,140 บาท 10

11 ป. โททั่วไป ครูผู้ช่วย 15,430 – 17,690 บาท คศ. 115, ,710 บาท คศ. 215, ,500 บาท คศ. 315, ,580 บาท 11

12 ป. เอก ครูผู้ช่วย 17,690 บาท คศ. 119, ,710 บาท คศ. 219, ,830 บาท คศ. 319, ,900 บาท คศ. 424, ,780 บาท คศ. 529, ,240 บาท 12

13 1.2. มีคำสั่งให้ได้รับ เงินเดือน ตามคุณวุฒิ ที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ก่อนวันที่ 1 ม. ค. 56 ( ว 1 ปี 2544) ให้ปรับเงินเดือน ชดเชยในวันที่ 1 ม. ค ด้วยคุณวุฒิที่ได้รับ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตาม บัญชีที่ ก. ค. ศ. กำหนด 13

14 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับ อัตราเงินเดือน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 2. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ( รายละเอียดดู ว 21/2556 หน้า ) 14

15 2.1 ปรับในวันที่ 1 มกราคม ปรับในวันที่ 1 มกราคม

16 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับ อัตราเงินเดือน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ( วุฒิต่ำ กว่า ป. ตรี ) กรณีข้าราชการครูฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ ก่อนวันที่ 24 ธ. ค และ ก. ค. ศ. กำหนดให้ดำรงตำแหน่งครู ตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ โดยไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาที่กำหนด ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับครู ให้ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ในวันที่ 1 ม. ค ในวันที่ 1 ม. ค ในวันที่ 1 ม. ค. 2557

17 17 ช่วงเงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับการปรับชดเชย กรณีมีวุฒิต่ำกว่า ป. ตรี เงินเดือนก่อน 1 ม. ค ครูผู้ช่วย 8, ,310 บาท คศ. 1 8, ,570 บาท คศ. 2 13, ,460 บาท คศ. 3 13, ,410 บาท เงินเดือนก่อน 1 ม. ค ครูผู้ช่วย 11, ,690 บาท คศ. 111, ,360 บาท คศ. 213, ,450 บาท คศ. 3 13,160 – 23,280 บาท เงินเดือนก่อน 1 ม. ค ครูผู้ช่วย 13, ,690 บาท คศ. 1 13, ,240 บาท คศ. 2 13, ,930 บาท คศ. 3 13, ,140 บาท


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์ ที่ ก. ค. ศ. กำหนด การประชุมเชิง ปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google