งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวอติภา สุนทะวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวอติภา สุนทะวงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวอติภา สุนทะวงษ์
ขอต้อนรับ ท่านคณะกรรมการ การประเมินวิทยฐานะ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ ทุกท่านค่ะ นางสาวอติภา สุนทะวงษ์ ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการ ขอรับการประเมินวิทยฐานะ  ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

2 ประวัติผู้ขอรับการประเมิน
ประวัติส่วนตัว นางสาวอติภา สุนทะวงษ์ วัน เดือน ปีเกิด สิงหาคม ที่อยู่ 74 หมู่ 22 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง จังหวัดเลย มัธยมศึกษาปีที โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ประวัติการทำงาน 1 พฤศจิกายน โรงเรียนคลองมะขามเทศ สังกัด กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

3 การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน
ด้านปฏิบัติการสอน

4 1. การมีวินัย

5 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

6 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

7 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

8 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

9 6. การจัดการเรียนรู้

10 7. การพัฒนาวิชาการ

11 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงพัชรินทร์ บัวทองสิงห์ ในการแข่งขันงานมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันงานมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การตอบปัญหาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
รางวัลที่ได้รับ ๏ ชนะเลิศ การประกวด เรียงความ การแต่งคำประพันธ์ และคำขวัญ ในหัวข้อ เห็ด ในงานมหกรรมเห็ด

13 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
รางวัลที่ได้รับ ๏ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุ 14,16,18 ปี ในการแข่งขัน กีฬากรีฑานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและได้เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ย่าโมท้องถิ่นเกมส์ ที่จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 29 ที่จังหวัดอุบลราชธานีและครั้งที่ 30 ที่จังหวัดชัยภูมิ

14 การอบรมพัฒนาตนเอง

15 ผลงานดีเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ รางวัลที่ได้รับมีดังนี้ - ครูดีเด่นของโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูสอนดีของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ในโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ยกย่องเชิดชู ครูสอนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๔ - ครูผู้ปฏิบัติการสอน ดีเยี่ยม กลุ่มสาระภาษาไทย ใน “วันครู” ประจำปี ๒๕๕๕และปี ๒๕๕๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

16 ขอขอบคุณคณะกรรมการ การประเมินวิทยฐานะ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ ทุกท่านค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวอติภา สุนทะวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google