งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวอติภา สุนทะ วงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ขอรับการประเมินวิทยฐานะ ขอรับการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ขอต้อนรับ ท่านคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวอติภา สุนทะ วงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ขอรับการประเมินวิทยฐานะ ขอรับการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ขอต้อนรับ ท่านคณะกรรมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวอติภา สุนทะ วงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ขอรับการประเมินวิทยฐานะ ขอรับการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ขอต้อนรับ ท่านคณะกรรมการ การประเมินวิทย ฐานะ ขอต้อนรับ ท่านคณะกรรมการ การประเมินวิทย ฐานะ ตำแหน่ง ครู วิทย ฐานะ ตำแหน่ง ครู วิทย ฐานะ ครูชำนาญการพิเศษทุกท่านค่ะ

2 ประวัติผู้ขอรับการประเมิน ประวัติส่วนตัว นางสาวอติภา สุนทะวงษ์ วัน เดือน ปีเกิด 11 สิงหาคม 2517 ที่อยู่ 74 หมู่ 22 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง จังหวัดเลย มัธยมศึกษาปีที 1-6 โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม ปริญญาตรีสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ประวัติการทำงาน 1 พฤศจิกายน 2547 โรงเรียนคลองมะขามเทศ สังกัด กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2553 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม องค์การ บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

3 การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการ ประเมิน ด้านปฏิบัติการ สอน

4 1. การมีวินัย

5 2. การประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี

6 3. การดำรงชีวิตอย่าง เหมาะสม

7 4. ความรักและศรัทธาใน วิชาชีพ

8 5. ความรับผิดชอบใน วิชาชีพ

9 6. การจัดการเรียนรู้

10 7. การพัฒนาวิชาการ

11 รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงพัชรินทร์ บัวทองสิงห์ ในการแข่งขันงานมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดโครงงาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันงานมหกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การตอบปัญหาภาษาไทย ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันงานมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผลที่เกิดกับผู้เรียน

12 รางวัลที่ได้รับ ๏ ชนะเลิศ การประกวด เรียงความ การแต่งคำประพันธ์ และ คำขวัญ ในหัวข้อ เห็ด ในงานมหกรรมเห็ด ผลที่เกิดกับผู้เรียน

13 รางวัลที่ได้รับ ๏ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุ 14,16,18 ปี ในการแข่งขัน กีฬากรีฑานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และได้เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมการแข่งขันระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ย่าโมท้องถิ่นเกมส์ ที่ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 29 ที่จังหวัดอุบลราชธานีและครั้ง ที่ 30 ที่จังหวัดชัยภูมิ ผลที่เกิดกับผู้เรียน

14 การอบรมพัฒนาตนเอง

15 ผลงานดีเด่น / ผลงานที่ ภาคภูมิใจ รางวัลที่ได้รับมีดังนี้ - ครูดีเด่นของโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา ๒๕๕๓ - ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูสอนดีของโรงเรียนหัวเรือ พิทยาคม ในโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ยกย่อง เชิดชู ครูสอนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๔ - ครูผู้ปฏิบัติการสอน ดีเยี่ยม กลุ่มสาระภาษาไทย ใน “ วันครู ” ประจำปี ๒๕๕๕และปี ๒๕๕๖ ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมหาสารคาม

16 ขอขอบคุณ คณะกรรมการ การประเมินวิทย ฐานะ การประเมินวิทย ฐานะ ตำแหน่ง ครู วิทย ฐานะ ตำแหน่ง ครู วิทย ฐานะ ครูชำนาญการพิเศษทุกท่านค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวอติภา สุนทะ วงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ขอรับการประเมินวิทยฐานะ ขอรับการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ขอต้อนรับ ท่านคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google