งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อขับเคลื่อน DHS ยุทธศาสตร์การเสริมพลัง ผู้ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อขับเคลื่อน DHS ยุทธศาสตร์การเสริมพลัง ผู้ปฏิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อขับเคลื่อน DHS ยุทธศาสตร์การเสริมพลัง ผู้ปฏิบัติงาน

2 มติการประชุม ผู้บริหาร กระทรวง สาธารณสุข 28 มกราคม 2556

3 การจ่ายเงินตามผลงาน ให้บุคลากรใน หน่วยบริการปฐมภูมิ Pay for performance for primary care : P4PP

4

5 ผลการปฏิบัติ รวม 100 คะแนน 20 คะแนน 80 คะแนน ผลงานรายบุคคลผลลัพธ์องค์กร

6 เกณฑ์คะแนน 5 ระดับ พอใช้ = 76 – 80 คะแนน ๆ ละ 20 บาท = 1,600 บาท ดี = 81 – 85 คะแนน ๆ ละ 30 บาท = 2,520 บาท ดีมาก = 86 – 90 คะแนน ๆ ละ 40 บาท = 3,600 บาท ดีเด่น = 91 - 95 คะแนน ๆ ละ 50 บาท = 4,750 บาท ดีเยี่ยม = 96 – 100 คะแนน ๆ ละ 60 บาท = 6,000 บาท ต้องปรับปรุงเพื่อรับค่าตอบแทน = ต่ำกว่า 75 คะแนน

7 กรอบแนวคิด 1. จนท. 1 : 1,250 คน  เชิงรุก 2. จัดแพทย์เวช ฯ เป็นที่ ปรึกษา 1 : 12 3. 1 แพทย์เวช ฯ : 1 ตำบล 4. แพทย์เวช ฯ ปรึกษา แพทย์ ช. ช. ทาง IT

8 ลักษณะการจ่าย 1. บุคลากรใน รพ. สต. / ศสม. ที่มีผลงาน ดี / ดีมาก

9 ลักษณะการจ่าย ( ต่อ ) 2. ระยะเวลาจ่ายเดือน ละ 1 ครั้ง 3. งบประมาณ จำนวน 1,350 ล้านบาท

10 ผลงาน (performance) 8 ด้าน 1. งานส่งเสริมสุขภาพ 2. งานรักษาพยาบาล 3. งานควบคุมป้องกันโรค 4. งานฟื้นฟูสภาพ 5. งานคุ้มครองผู้บริโภค 6. งานพัฒนาระบบบริการ 7. งานสนับสนุนบริหาร วิชาการ 8. ปัญหาพื้นที่ในเขต

11 Road Map - จัดประชุมชี้แจง 4 ภาค เพื่อรับฟังความเห็น (Public hearing) - จัดทำแนวทางกำหนด ลักษณะค่าของ งาน / เงิน ค่าตอบแทน P4PP - กระทรวงฯ เชิญ สสจ. ชี้แจงแนวทาง Final

12


ดาวน์โหลด ppt เพื่อขับเคลื่อน DHS ยุทธศาสตร์การเสริมพลัง ผู้ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google