งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การเสริมพลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การเสริมพลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การเสริมพลัง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อน DHS

2 มติการประชุมผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุข 28 มกราคม 2556

3 การจ่ายเงินตามผลงานให้บุคลากรใน หน่วยบริการปฐมภูมิ
Pay for performance for primary care : P4PP

4 วัตถุประสงค์ : P4PP จ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรในหน่วยปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการปฏิบัติงานให้กับประชาชน

5 หลักการจ่าย P4PP ผลการปฏิบัติรวม 100 คะแนน 80 คะแนน 20 คะแนน
ผลงานรายบุคคล ผลลัพธ์องค์กร

6 เกณฑ์คะแนน 5 ระดับ ต้องปรับปรุงเพื่อรับค่าตอบแทน = ต่ำกว่า 75 คะแนน
พอใช้ = 76 – 80 คะแนน ๆ ละ 20 บาท = 1,600 บาท ดี = 81 – 85 คะแนน ๆ ละ 30 บาท = 2,520 บาท ดีมาก = 86 – 90 คะแนน ๆ ละ 40 บาท = 3,600 บาท ดีเด่น = คะแนน ๆ ละ 50 บาท = 4,750 บาท ดีเยี่ยม = 96 – 100 คะแนน ๆ ละ 60 บาท = 6,000 บาท ต้องปรับปรุงเพื่อรับค่าตอบแทน = ต่ำกว่า 75 คะแนน

7 กรอบแนวคิด 1. จนท. 1 : 1,250 คน  เชิงรุก
1. จนท. 1 : 1,250 คน  เชิงรุก 2. จัดแพทย์เวช ฯ เป็นที่ปรึกษา 1 : 12 3. 1 แพทย์เวช ฯ : 1 ตำบล 4. แพทย์เวช ฯ ปรึกษาแพทย์ ช.ช. ทาง IT

8 ลักษณะการจ่าย บุคลากรใน รพ.สต. / ศสม. ที่มีผลงานดี / ดีมาก

9 ลักษณะการจ่าย(ต่อ) 2. ระยะเวลาจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
3. งบประมาณ จำนวน 1,350 ล้านบาท

10 ผลงาน (performance) 8 ด้าน
งานส่งเสริมสุขภาพ งานรักษาพยาบาล งานควบคุมป้องกันโรค งานฟื้นฟูสภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภค งานพัฒนาระบบบริการ งานสนับสนุนบริหารวิชาการ ปัญหาพื้นที่ในเขต

11 Road Map - จัดประชุมชี้แจง 4 ภาค เพื่อรับฟังความเห็น (Public hearing)
- จัดทำแนวทางกำหนดลักษณะค่าของ งาน / เงิน ค่าตอบแทน P4PP - กระทรวงฯ เชิญ สสจ. ชี้แจงแนวทาง Final

12


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การเสริมพลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google