งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของคุณภาพการบริการ ของสำนักงานเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของคุณภาพการบริการ ของสำนักงานเขต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของคุณภาพการบริการ ของสำนักงานเขต
ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของคุณภาพการบริการ ของสำนักงานเขต * เฉพาะสำนักงานเขต * ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการตรวจประเมินผลมาตรฐานการให้บริการ ของส่วนราชการสำนักงานเขต น้ำหนัก : ร้อยละ 3

2 คำอธิบาย กรุงเทพมหานครมีความมุ่งหวังให้สำนักงานเขต ให้บริการประชาชนด้านต่างๆ อย่างมี ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมี มาตรฐานเดียวกัน จึงได้ดำเนินโครงการ ตรวจประเมินผลและจัดอันดับมาตรฐานการ ให้บริการของสำนักงานเขตเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ เป็นต้นมา

3 หลักเกณฑ์การตรวจประเมิน มี 3 ด้าน
1) ด้านอาคารสถานที่ 2) ด้านระบบงานและระบบบริหาร 3) ด้านการบริการประชาชน

4 หลักเกณฑ์การจัดอันดับมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานเขต มี 2 ด้าน (100 คะแนน)
1) จำนวนฝ่ายของสำนักงานเขตที่มีผลการจัดระดับมาตรฐานการให้บริการ อยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี (40 คะแนน) 2) ด้านผลรวมของคะแนนการตรวจประเมินผล (60 คะแนน)

5 คะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ระดับคุณภาพ ความหมาย ระดับคะแนน A+ ดีเยี่ยม > 90 A ดีมาก 86 – 90 B+ ดี 81 – 85 B ค่อนข้างดี 76 – 80 C+ พอใช้ 71 – 75 C ยอมรับได้ 66 – 70 D+ ควรพัฒนาให้ดีขึ้น 61 – 65 D ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  60 หมายเหตุ หลักเกณฑ์การจัดอันดับมาตรฐานฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ

6 ร้อยละของคุณภาพการบริการ
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 ร้อยละของคุณภาพการบริการ ของสำนักงานเขต 71 76 81 86  91


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของคุณภาพการบริการ ของสำนักงานเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google