งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของ คุณภาพการบริการ ของสำนักงานเขต * เฉพาะสำนักงานเขต * ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการตรวจ ประเมินผลมาตรฐานการให้บริการ ของส่วนราชการสำนักงานเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของ คุณภาพการบริการ ของสำนักงานเขต * เฉพาะสำนักงานเขต * ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการตรวจ ประเมินผลมาตรฐานการให้บริการ ของส่วนราชการสำนักงานเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของ คุณภาพการบริการ ของสำนักงานเขต * เฉพาะสำนักงานเขต * ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการตรวจ ประเมินผลมาตรฐานการให้บริการ ของส่วนราชการสำนักงานเขต น้ำหนัก : ร้อย ละ 3

2 คำอธิบาย กรุงเทพมหานครมีความ มุ่งหวังให้สำนักงานเขต ให้บริการประชาชนด้าน ต่างๆ อย่างมี ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมี มาตรฐานเดียวกัน จึงได้ ดำเนินโครงการ ตรวจประเมินผลและจัด อันดับมาตรฐานการ ให้บริการของสำนักงานเขต เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 เป็นต้นมา

3 หลักเกณฑ์การตรวจ ประเมิน มี 3 ด้าน 1) ด้านอาคารสถานที่ 2) ด้านระบบงานและ ระบบบริหาร 3) ด้านการบริการ ประชาชน

4 หลักเกณฑ์การจัดอันดับมาตรฐาน การให้บริการของสำนักงานเขต มี 2 ด้าน (100 คะแนน ) 1) จำนวนฝ่ายของสำนักงานเขต ที่มีผลการจัดระดับมาตรฐานการ ให้บริการ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี เยี่ยม ดีมาก และดี (40 คะแนน ) 2) ด้านผลรวมของคะแนนการ ตรวจประเมินผล (60 คะแนน )

5 คะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ระดับคุณภาพความหมายระดับคะแนน A+ ดีเยี่ยม > 90 A ดีมาก 86 – 90 B+ ดี 81 – 85 B ค่อนข้างดี 76 – 80 C+ พอใช้ 71 – 75 C ยอมรับได้ 66 – 70 D+ ควรพัฒนาให้ดี ขึ้น 61 – 65 D ต้องพัฒนาให้ ดีขึ้น  60 หมายเหตุ หลักเกณฑ์การจัดอันดับมาตรฐานฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ

6 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 12345 ร้อยละของคุณภาพการ บริการ ของสำนักงานเขต 71768186  91


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของ คุณภาพการบริการ ของสำนักงานเขต * เฉพาะสำนักงานเขต * ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการตรวจ ประเมินผลมาตรฐานการให้บริการ ของส่วนราชการสำนักงานเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google