งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการค่า กลาง. ค่ากลางคือ อะไร ? 0 5050 100%100% 65 การยกระดับคุณภาพของแผนงาน / โครงการ * โดยใช้ค่ากลาง ความถี่ สูงสุด % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 งา น บริเวณค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการค่า กลาง. ค่ากลางคือ อะไร ? 0 5050 100%100% 65 การยกระดับคุณภาพของแผนงาน / โครงการ * โดยใช้ค่ากลาง ความถี่ สูงสุด % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 งา น บริเวณค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการค่า กลาง

2 ค่ากลางคือ อะไร ?

3 0 5050 100%100% 65 การยกระดับคุณภาพของแผนงาน / โครงการ * โดยใช้ค่ากลาง ความถี่ สูงสุด % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 งา น บริเวณค่า กลาง งานที่เป็น ส่วนประกอบของ กิจกรรมสำคัญ ทั้ง 6 ของ แผนงาน / โครงการ นวัตกรรม ค่ากลาง ปัจจุบัน ค่ากลางที่คาดหวังภายในช่วงเวลาที่ กำหนด * จากกลุ่มตัวอย่างโครงการใน จำนวนที่เหมาะสม

4 การกำหนดค่ากลางของ แผนงาน / โครงการ ระดั บ 1. ค่ากลาง แสดงงานสำหรับโครงการ ( ก ) ที่พบปฏิบัติอยู่ทั่วไปใน จังหวัด 2. ค่ากลางไม่ใช่มาตรฐานที่ออกโดยกรมวิชาการ 3. หากโครงการ ( ก ) ที่กำลังประเมินมีงานเปรียบเทียบได้กับค่า กลาง ให้คะแนน = 3 4. หากมีงานมากหรือน้อยกว่าค่ากลาง คะแนนจะเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงตามเกณฑ์ที่จังหวัดกำหนด 5. จังหวัดสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาได้โดยการตั้งเกณฑ์ เพื่อผลักดันงานไปในทิศทางที่ต้องการ 1 2 3 4 5

5 การ ใช้การจัดการค่ากลาง ยกระดับโครงการ ระดั บ ต้อง ปรับปรุง พอใ ช้ ปาน กลาง ดี ดี มาก

6 พัฒนา โครงการที่ ต่ำกว่าค่า กลางขึ้น เท่ากับค่า กลาง ยกระดับ มาตรฐาน วิชาการและ สังคม สร้าง นวัตกรรม ต่อเนื่อง สร้าง รร. นวัตกรรม ฯ 124 5 การกระจายของระดับการพัฒนาเมื่อเทียบ กับค่ากลาง ตัวอย่าง : ใช้การเปลี่ยนแปลงของระดับ คุณภาพของโครงการ พร้อมจำนวนการ ครอบคลุม เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ –KRI ( ก่อน การลดลงของปัญหา ) จำน วน ระดั บ รร. นวัตกรรม ฯทำงาน 3

7 การพัฒนาโครงการด้วยการจัดการค่า กลางและการบูรณาการ

8 วิเคราะห์ กิจกรรม สำคัญทั้ง 6 จากพื้นที่ที่มี ความสำเร็จระดับเขต งานสนับสนุน ของทุกเขต 1 2 3 4 5 6 บทบาท สนับสนุน ของทุกเขต ค่ากลางที่ คาดหวัง ของจังหวัด แผนงาน / โครงการ ของจังหวัด กระบวนการใช้ค่ากลางของหน่วยงาน ระดับเขตและจังหวัด + ค่ากลางที่ คาดหวัง ระดับเขต ปรับ ไม่ควรใช้ค่ากลาง ระดับเขตปรับ แผนงาน / โครงการ ของจังหวัด โดยตรงเพราะ อาจจะไม่ เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่

9 การบูรณาการงานพัฒนา สุขภาพ เพื่อประสิทธิผลสูงสุด

10 องค์ประกอบ พื้นฐานและการ พัฒนาที่จะบูรณา การเข้าด้วยกัน

11 ผังภูมิความสัมพันธ์ของประเด็นที่มี อิทธิพลต่อสุขภาพของกลุ่มวัยฯ Spider- web Diagram

12 การสร้างโครงการแบบ บูรณาการ บูรณาการงานของทุกประเด็น เข้าสู่ 2 กิจกรรม (จัดการ สุขภาพกลุ่มเป้าหมายและ สภาวะแวดล้อม) แล้วสร้างโครงการ กำหนดค่ากลางของ ทุกประเด็นที่สัมพันธ์กัน

13 กิจกรรม 2. การดำเนิน มาตรการ ทางสังคม 4. การปรับ แผนงาน / โครงการ ของ ท้องถิ่น / ตำบล 3. การสื่อสาร เพื่อ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ตารางบูรณาการ : การ จัดการกลุ่มวัยเป้าหมาย โรคไม่ ติดต่อ โรคติด ต่อ โภชนา การ 1. การเฝ้าระวัง / คัดกรอง โดย ประชาชน กลุ่ม งาน บรรจุงานจากค่ากลางลงใน ช่องต่างๆ ให้ตรงกับหัวเรื่องจน ครบทุกช่อง บูรณาการงานตามหัวข้อ กิจกรรม เว้นบางงานที่แยกปฏิบัติ ตามเงื่อนไขพิเศษ ( แยกไปทำโครงการ เฉพาะ ) บูรณาการ 5. การจัดการ กลุ่มเป้าหมาย

14 กิจกรรม 2. การดำเนิน มาตรการ ทางสังคม 4. การปรับ แผนงาน / โครงการของ ท้องถิ่น / ตำบล 3. การสื่อสาร เพื่อ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ตารางบูรณาการ : การ จัดการสภาวะแวดล้อม อาหาร ปลอดภัย สภาพแวดล้อม ทาง กายภาพ สังคม / เศรษฐกิจฯ 1. การเฝ้า ระวัง / คัดกรองโดย ประชาชน กลุ่ม งาน คุ้มครอง ผู้บริโภค บรรจุงานจากค่ากลางลงใน ช่องต่างๆ ให้ตรงกับหัวเรื่องจน ครบทุกช่อง บูรณาการงานตามหัวข้อ กิจกรรม เว้นบางงานที่แยกปฏิบัติ ตามเงื่อนไขพิเศษ ( แยกไปทำโครงการ เฉพาะ ) บูรณาการ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการค่า กลาง. ค่ากลางคือ อะไร ? 0 5050 100%100% 65 การยกระดับคุณภาพของแผนงาน / โครงการ * โดยใช้ค่ากลาง ความถี่ สูงสุด % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 งา น บริเวณค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google