งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านเชิง วิเคราะห์ นางดวงพร ไชยมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านเชิง วิเคราะห์ นางดวงพร ไชยมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านเชิง วิเคราะห์ นางดวงพร ไชยมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. บอกความหมายและประโยชน์ของการ อ่านวิเคราะห์ได้ (K) ๒. เอาใจใส่และรักการอ่าน (A) ๓. อ่านวิเคราะห์ได้ถูกต้องตามขั้นตอน (P)

3 ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ คำว่า " วิเคราะห์ " หมายถึง การใคร่ครวญหรือแยก ออกเป็นส่วน ๆ หรือแยกแยะส่วนต่าง ๆ ออก ดูให้ถี่ถ้วนที่สุดที่จะทำ ได้

4 ประโยชน์ของการอ่านวิเคราะห์ ๑. ช่วยทำให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของงานเขียนทุกส่วน ว่าประกอบด้วยอะไร อยู่ในลักษณะใด พร้อมทั้งมองเห็นความสัมพันธ์ ของข้อมูลที่อ่านนั้น ๒. สามารถแยกแยะประเด็นข้อมูลได้ว่าส่วนใดเป็น ข้อเท็จจริงและส่วนใด เป็นข้อคิดเห็น ๓. ทำให้เป็นคนใฝ่รู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการอ่าน ตลอดจนได้เล็งเห็นคุณค่า ของงานเขียน ๔. เป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด มีทัศนะและ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีเหตุและผล

5 ๕. ช่วยให้เกิดทักษะในการอ่านสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ สามารถเลือกเฟ้น ในสิ่งที่ตนต้องการอ่าน ได้จากข้อมูลข้อเขียน ประเภทต่าง ๆ นั้น ๖. ก่อให้เกิดความรู้ความคิดกว้างขวาง ตามแนวทาง ระบอบประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และรู้จักตัดสินใจ ในสิ่งที่ดีที่สุดด้วยตนเอง ๗. ช่วยให้รู้จักประเมินค่าเรื่องที่ได้อ่าน ด้วยความ รอบคอบและด้วยเหตุผล สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดำเนิน ชีวิตและแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 ข้อเสนอแนะในการอ่านเชิง วิเคราะห์

7 ๑. อ่านหนังสือเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจน จบ และพิจารณาหา เหตุผลประกอบ ๒. อ่านหนังสืออื่น ๆ ประกอบ เพื่อเสริมสร้างความ เข้าใจที่ถูกต้อง ก่อนที่จะประเมินค่า ๓. ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และวิจารณญาณในการ แยกแยะส่วนที่ดี ส่วนที่บกพร่องอย่างมีเหตุมีผล ๔. เมื่ออ่านหนังสือเรื่องนั้น ๆ จบ ควรตอบตนเองได้ ว่า ได้รับอะไรจาก การอ่าน เช่น ได้รับความรู้ ความ บันเทิง ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และ เรื่องนั้น ๆ มีคุณค่าอย่างไร เป็นต้น

8 แล้วเจอกันในชั่วโมงเรียนนะ จ๊ะ จะได้ฝึกอ่านวิเคราะห์จากของ จริง

9 ขอบคุณ “ หนหวย ” เจ้าของ ภาพประกอบบทเรียน


ดาวน์โหลด ppt การอ่านเชิง วิเคราะห์ นางดวงพร ไชยมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google