งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เมื่อกำหนดแบบรูปเรขาคณิต หรือรูปอื่นให้ สามารถบอกความสัมพันธ์ได้ 2. สามารถสร้างความเข้าใจเรื่องแบบรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆได้ 3. สามารถบอกความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เมื่อกำหนดแบบรูปเรขาคณิต หรือรูปอื่นให้ สามารถบอกความสัมพันธ์ได้ 2. สามารถสร้างความเข้าใจเรื่องแบบรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆได้ 3. สามารถบอกความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. เมื่อกำหนดแบบรูปเรขาคณิต หรือรูปอื่นให้ สามารถบอกความสัมพันธ์ได้ 2. สามารถสร้างความเข้าใจเรื่องแบบรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆได้ 3. สามารถบอกความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆ ในแต่ละชุดที่กำหนดให้ได้ 4. สามารถบอกจำนวนถัดไป หรือจำนวนที่ต้องการ ของแบบรูปต่างๆได้ 5. สามารถสังเกต คาดการณ์ คาดเดา คาดคะเน 6. หาจำนวนที่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่ของรูปซ้ำใน แต่ละแบบได้

4

5 10

6

7 ภาพที่ 4 ภาพที่ 3 ภาพที่ 2 ภาพที่ 1 10

8 V, 8 U, 8 8, U 8, V 10

9 ข้อใดมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะซ้ำกันเป็นชุด 10

10

11

12

13

14

15 1315 14 10 12

16 101112 10 13

17 333435 10 36

18 1005 15

19 363738 10 39

20 แบบรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของ สิ่งต่างๆ ของรูปเรขาคณิต รูปอื่นๆ หรือจำนวน ด้วยการนำสิ่งเหล่านั้นมา เรียงลำดับกัน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

21 เมื่อทราบกฎเกณฑ์ หรือ ความสัมพันธ์ ที่กำหนดให้ในแต่ละ แบบรูป เราก็จะสามารถบอก คาดเดา หรือคาดการณ์ได้ว่าสิ่งต่างๆ รูป เรขาคณิต รูปอื่นๆ หรือ จำนวนใน ลำดับต่อไป คืออะไร

22 การแสดงความสัมพันธ์ ของ รูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆด้วยการนำ รูปเหล่านั้นมาเรียงลำดับกัน ตาม กฎเกณฑ์ที่กำหนด

23

24 พิจารณาแบบรูปซ้ำ ต่อไปนี้ แบบรูปที่ 1 เป็นแบบรูปเรขาคณิต มี ความสัมพันธ์คือ มีรูปสามเหลี่ยม รูป สี่เหลี่ยม และรูปวงกลม เรียงสลับกัน เป็นชุด ชุดละสามรูป จากแบบรูปนี้รูป ที่ 7 คือ รูปสามเหลี่ยม รูปที่ 8 คือรูป สี่เหลี่ยม

25 แบบรูปที่ 2 เป็นแบบรูปของผลไม้ ช้ำ กันเป็นชุด ชุดละสามรูป ดังนั้นชุดต่อไป คือ สับปะรด เงาะ และทุเรียน

26 แบบรูปที่ 3 แบบรูปท่าทาง เป็นแบบรูปของภาพคน แสดง ท่าทางมีความสัมพันธ์คือ มีภาพท่าทาง ซ้ำกันเป็นชุดชุดละสองท่า โดยรูปที่ 1 เหมือนกับรูปที่ 3 และรูปที่ 5 รูปที่ 2 เหมือนกับรูปที่ 4 และรูปที่ 6 ดังนั้นรูปที่ 7 จะเหมือนกับรูปที่ 1 เป็นต้น

27 รูปที่ 4 คือรูป อะไร 5

28 รูปที่ 4 และ รูปที่ 7 คือรูป อะไร 5

29 รูปที่ 1 คือรูป อะไร 5

30 รูปที่ 3 คือรูป อะไร 5

31 รูปที่ 7 คือรูป อะไร 5

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Alphabet Buttons Appear Here A BC D

42 A B C D

43 A B C D

44 A B C D

45 A B C D

46 จงหาความสัมพันธ์ของโจทย์ที่ กำหนดให้ 10

47

48

49

50

51 สังเกตว่ามีการเพิ่มจำนวนไป เรื่อยๆทีละ 1 รูป ดังนั้น รูปที่ 5 จึงมี รูป สามเหลี่ยม 5 รูป รูปที่ 6 จึงมี รูป สามเหลี่ยม 6 รูป

52

53

54

55

56

57

58 101112 10 13

59 ภาพที่ 4 ภาพที่ 3 ภาพที่ 2 ภาพที่ 1 10

60

61 363738 10 39

62 10

63 V, 8 U, 8 8, U 8, V 10

64

65 05 15

66 10

67 ข้อใดมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะซ้ำกันเป็นชุด 10

68 1315 14 10 12

69 10

70

71

72 333435 10 36

73


ดาวน์โหลด ppt 1. เมื่อกำหนดแบบรูปเรขาคณิต หรือรูปอื่นให้ สามารถบอกความสัมพันธ์ได้ 2. สามารถสร้างความเข้าใจเรื่องแบบรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆได้ 3. สามารถบอกความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google