งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การวัด 2.1 หน่วยเอสไอ (SI unit) 2.2 การแปลงหน่วย 2.3 เลขนัยสำคัญ (Significant Figures) 2.4 ความผิดพลาดหรือความไม่ แน่นอนของผลลัพธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การวัด 2.1 หน่วยเอสไอ (SI unit) 2.2 การแปลงหน่วย 2.3 เลขนัยสำคัญ (Significant Figures) 2.4 ความผิดพลาดหรือความไม่ แน่นอนของผลลัพธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 2 การวัด 2.1 หน่วยเอสไอ (SI unit) 2.2 การแปลงหน่วย 2.3 เลขนัยสำคัญ (Significant Figures) 2.4 ความผิดพลาดหรือความไม่ แน่นอนของผลลัพธ์

3 2.1 หน่วยเอสไอ (SI unit) 2.1.1 หน่วยฐาน (base units) ใช้เป็นหลักของ หน่วยเอสไอมี 7 หน่วย ตารางที่ 2.1 หน่วยฐานในระบบเอสไอ ปริมาณสัญลักษณ์ ปริมาณ หน่วยฐานสัญลักษณ์หน่วย 1. ความยาว (length) l เมตร (metre) m 2. มวล (mass) m กิโลกรัม kilogram kg 3. เวลา (time) t วินาที (second) s 4. กระแสไฟฟ้า (electric current) i แอมแปร์ (amper e) A

4 ปริมาณ สัญลักษณ์ ปริมาณ หน่วยฐาน สัญลักษณ์ หน่วย 5. อุณหภูมิอุณหพลวัต ( thermodynamic temperature) T เคลวิน (kelvin) K 6. ความเข้มของการส่องแสง (luminous intensity) lvlv แคนเดลา (candela) cd 7. ปริมาณของสาร (amount of substance) n โมล (mole) mol ตารางที่ 2.1 หน่วยฐานในระบบเอสไอ ( ต่อ )

5 2.1.2 หน่วยเสริม (supplementary units) หน่วยเสริมของระบบเอสไอมี 2 หน่วย คือ 1. เรเดียน (radian) สัญลักษณ์ของเรเดียน คือ rad เป็นหน่วยวัดมุม ระนาบ (plane angle) 2. สเตอร์เรเดียน (steradian) สัญลักษณ์ของสเตอร์เรเดียน คือ sr เป็นหน่วย วัดมุมตัน (solid angle)

6 2.1.3 หน่วยอนุพัทธ์ (derived units) ตารางที่ 2.2 หน่วยอนุพัทธ์ในระบบเอสไอ ปริมาณหน่วย สัญลักษ ณ์ปริมาณ หน่วยอนุพัทธ์ สัญลักษณ์ หน่วย เทียบ หน่วย ความถี่ v เฮิรตซ์ (hertz) HzS -1 แรง F นิวตัน (newton) NKg.m/s 2 งานและพลังงาน W.E จูล (joule) JN.m ความดัน P พาสคัล (pascal) PaN/m 2 กำลัง P วัตต์ (watt) WJ/s ประจุไฟฟ้า q คูลอมบ์ (coulomb) CA.s

7 ตารางที่ 2.2 หน่วยอนุพัทธ์ในระบบเอสไอ ( ต่อ ) ปริมาณหน่วย สัญลักษณ์ ปริมาณ หน่วยอนุพัทธ์ สัญลักษณ์ หน่วย เทียบหน่วย ความต่างศักย์ V โวลต์ (volt) VW/A ความจุไฟฟ้า C ฟารัด (farad) FA.s/V ความต้านทาน R โอห์ม (ohm) Ω V/A ความนำ G ซีเมนส์ (siemens) S Ω -1 ฟลักซ์แม่เหล็ก ΦBΦB เวเบอร์ (weber) WbV.s ความหนาแน่น B เทสลา (tesla) T Wb/m 2 ฟลักซ์แม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ L เฮนรี (henry) HV.s/A ฟลักซ์ส่องสว่าง ¢ ลูเมน (lumen) lmcd.sr ความสว่าง L ลักซ์ (lux) lxlm/m 2

8 2.1.4 คำอุปสรรค (prefixes) ตารางที่ 2.3 คำอุปสรรคใช้แทนตัวพหุคูณ ตัว พหุคูณ คำอุปสรรคใช้แทนตัวพหุคูณ ชื่อสัญลักษณ์ 10 -18 อัตโต (atto) a 10 -15 เฟมโต (fermto) f 10 -12 พิโก (pico) p 10 -9 นาโน (nano) n 10 -6 ไมโคร (micro) μ 10 -3 มิลลิ (milli) m 10 -2 เซนติ (centi) c

9 ตารางที่ 2.3 คำอุปสรรคที่ใช้แทนตัวพหุคูณ ( ต่อ ) ตัวพหุคูณ คำอุปสรรคใช้แทนตัวพหุคูณ ชื่อสัญลักษณ์ 10 -1 เดซิ (deci) d 10 เดคา (deca) da 10 2 เฮกโต (hecto) h 10 3 กิโล (kilo) k 10 6 เมกะ (mega) M 10 9 จิกะ (giga) G 10 12 เทระ (tera) T 10 15 เพตะ (peta) P 10 18 เอกซะ (exa) E

10 ตัวอย่างการเขียนโดยใช้ตัวพหุคูณและคำ อุปสรรค 1. ความยาว 1 นาโนเมตร = 1 nm = 10 -9 m 1 ไมโครเมตร = 1 μm = 10 -6 m 2. มวล 1 มิลลิกรัม = 1 mg = 10 -3 g = 10 -6 kg 1 กรัม = 1 g = 10 -3 kg 3. เวลา 1 นาโนวินาที = 1 ns = 10 -9 s

11 2.2 การแปลงหน่วย ตัวอย่างที่ 2.1 ก. จงเปลี่ยนความเร็วขนาด 1019.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ( km/h ) ให้เป็น เมตรต่อวินาที่ (m/s) วิธีทำ เนื่องจาก 1 km = 10 3 m และ 1 h = 3600 s ดังนั้น 1019.5 km/h = (1019.5 km/h)(10 3 m/km)( ) = 283.2 m/s

12 ตัวอย่างที่ 2.2 มวลของวัตถุแข็งรูปลูกบาศก์ เท่ากับ 856 กรัม แต่ละด้านยาว 5.35cm จงหาความหนาแน่นของวัตถุในหน่วย SI วิธีทำ เนื่องจาก 1 g = 10 -3 kg และ 1 cm = 10 -2 m มวลของวัตถุ m = 856 g = 856 g x 10 -3 kg/g = 0.856 kg และปริมาตร V = L 3 = (5.35 cm x 10 -2 m/cm ) 3 = 1.53 x 10 -4 m 3 ดังนั้น ความหนาแน่น D = = = 5.59 x 10 -3 kg/m 3

13 2.3 เลขนัยสำคัญ 2.3.1 หลักในการหาเลขนัยสำคัญ 1. เลขทุกตัวที่ไม่ใช่ 0 เป็นเลขนัยสำคัญ 2. เลข 0 ที่อยู่ระหว่างตัวเลขนัยสำคัญเป็นเลข นัยสำคัญ เช่น 304, 10.001 มีเลขนัยสำคัญ 3, 5 ตัวตามลำดับ 3. เลข 0 ที่อยู่ปลายสุดทางด้านซ้ายมือไม่เป็น เลขนัยสำคัญ เช่น 0423, 0.0000104 ทุกตัวมีเลข นัยสำคัญ 3 ตัว 4. เลข 0 ที่อยู่ทางปลายด้านขวามือ แต่อยู่หลัง จุดทศนิยมเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น 120.0,0.1400, 1.040 ทุกตัวมีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว 5. เลข 0 ที่อยู่ทางปลายขวามือของเลขจำนวน เต็มที่ไม่มีทศนิยม จะบ่งบอกเลขนัยสำคัญไม่ ชัดเจน เช่น เลขจำนวน 1500 ถ้ามีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว ควรเขียน 1.500 x 10 3 ถ้ามีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว ควรเขียน 1.50 x 10 3

14 2.3.2 หลักในการปัดเศษ 1. ถ้าเลขตัวสุดท้ายทางขวามือเป็นเลข 0-4 ให้ตัดทิ้งได้ เช่น 2.54 ถ้าต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว เป็น 2.5 2. ถ้าเลขตัวสุดท้ายทางขวามือเป็นเลข 6-9 ให้ปัดเศษขึ้น เช่น 1.237 ถ้าต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตัว เป็น 1.24 3. ถ้าเลขตัวสุดท้ายทางขวามือเป็นเลข 5 ให้พิจารณาเลขด้าน ซ้ายมือที่ติดกับเลข 5 โดยถ้าเป็นเลข คู่ให้ตัดเลข 5 ทิ้งได้ แต่ ถ้าเป็นเลขคี่ให้เศษขึ้น

15 2.3.2 หลักในการปัดเศษ ( ต่อ ) เช่น 2.265 ถ้าต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตัว เป็น 2.26 1.235 ถ้าต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตัว เป็น 1.24 4. ถ้าต้องการปัดออกมากกว่า 1 ตัว ตัวที่ปัดออกถ้ามีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 50,500, 5000 เป็นต้น ก็เพิ่มค่าของ ตัวเลขตัวสุดท้ายที่เอาไว้อีก 1 เช่น ถ้า ต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตัว ของเลข 2.6746 เป็น 2.67 เลข 1.4559 เป็น 1.46

16 2.4 ความผิดพลาดหรือความไม่ แน่นอนของผลลัพธ์ กระบวนการวัดเกี่ยวข้องกับสิ่ง สำคัญ 4 ประการ 1. ผู้วัด 2. เครื่องมือที่ใช้วัด 3. ปริมาณที่จะวัด 4. สิ่งแวดล้อมขณะวัด

17 2.3.3 การบวกและการลบเลขนัยสำคัญ ผลลัพธ์จะมีตัวเลขหลังจุดทศนิยมเท่ากับจำนวน ตัวเลขหลังจุดทศนิยมที่น้อยที่สุดของชุดตัวเลขที่มาบวก หรือลบกัน เช่น 2.825 + 586.3 = 589.1 ไม่ใช่ 589.125 2.3.4 การคูณและการหารเลขนัยสำคัญ ผลลัพธ์จะมีตัวเลขหลังจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนตัวเลข หลังจุดทศนิยมที่น้อยที่สุดของชุดตัวเลขที่มาคูณหรือหาร กัน เช่น 2.21 x 3.5 = 7.7 ไม่ใช่ 7.735 26.5 / 4.0 = 6.6 ไม่ใช่ 6.625 ข้อยกเว้น เมื่อผลลัพธ์ได้เลข 0 เป็นเลขนัยสำคัญ ก่อนที่จะปัดเลขอื่นทบขึ้นไปอีก 1 แทนที่เลข 0 ไม่ต้องปัด เลขนั้นขึ้นมาให้คงคำตอบไว้เกินจำนวนตัวเลขนัยสำคัญที่ น้อยที่สุดในกลุ่มที่นำมาคูณหรือหารกันได้ เช่น 0.92 x 1.14 = 1.0488 ตอบเป็น 1.05

18 จบบทที่ 2


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การวัด 2.1 หน่วยเอสไอ (SI unit) 2.2 การแปลงหน่วย 2.3 เลขนัยสำคัญ (Significant Figures) 2.4 ความผิดพลาดหรือความไม่ แน่นอนของผลลัพธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google