งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานและ พลังงาน (Work and Energy). งาน (Work) งาน เท่ากับ ผลคูณระหว่างแรง กับการกระจัดในทิศตามแนวแรงที่ วัตถุเคลื่อนที่ได้ หรือ เท่ากับผลคูณ ของการกระจัดกับองค์ประกอบของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานและ พลังงาน (Work and Energy). งาน (Work) งาน เท่ากับ ผลคูณระหว่างแรง กับการกระจัดในทิศตามแนวแรงที่ วัตถุเคลื่อนที่ได้ หรือ เท่ากับผลคูณ ของการกระจัดกับองค์ประกอบของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานและ พลังงาน (Work and Energy)

2 งาน (Work) งาน เท่ากับ ผลคูณระหว่างแรง กับการกระจัดในทิศตามแนวแรงที่ วัตถุเคลื่อนที่ได้ หรือ เท่ากับผลคูณ ของการกระจัดกับองค์ประกอบของ แรงที่มีทิศเดียวกับการกระจัด โดยที่งานเป็นปริมาณสเกลาร์ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนปริมาณงาน W โดยที่งานเป็นปริมาณสเกลาร์ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนปริมาณงาน W หน่วยของงานเป็นหน่วยของแรงคูณ กับหน่วยของระยะทาง ( ในระบบ SI หน่วย ของงานเป็น นิวตัน เมตร (Nm) หรือ จูล (Joule, J)) หน่วยของงานเป็นหน่วยของแรงคูณ กับหน่วยของระยะทาง ( ในระบบ SI หน่วย ของงานเป็น นิวตัน เมตร (Nm) หรือ จูล (Joule, J))

3 เขียนในรูปผลคูณของปริมาณเวกเตอร์ ได้เป็น

4 = = งานรวมที่เกิดที่ วัตถุ (W)

5 Ex กล่องใบหนึ่งมวล 10 กิโลกรัม ถูกลากให้เคลื่อนที่บนพื้นด้วยแรง 50 นิวตันในทิศทำมุมกับแนวระดับ 37 องศา กล่องเคลื่อนที่ไปได้ระยะ 10 เมตรในแนวระดับ ถ้าหากสัมประสิทธิ์ ความเสียดทานจลน์ระหว่างกล่องกับ พื้นเป็น 0.5 จงหา ก. งานที่ทำโดยแรง 50 นิวตัน ข. งานที่ทำโดยแรงเสียดทาน ค. งานสุทธิที่เกิดกับกล่อง

6 งานของแรง F (W F ) = พื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรง F และการกระจัด s เมื่อแรง F คงที่ = F s

7 เมื่อแรง F ไม่คงที่

8 ในกรณี 3 มิติ

9 Ex จงหางานที่เกิดจากแรง ที่ทำให้วัตถุเบลี่ยนตำแหน่งจาก (1,2) ไปเป็นตำแหน่ง (4,3)

10 กฎของฮุก แรงจากสปริงนี้จะเป็นไปตาม กฎของฮุก ( Hooke ’s law) ซึ่งได้ความสัมพันธ์เป็น เมื่อ เป็นค่าคงที่ของสปริง (Spring Constant)

11 งานเนื่องจากแรง ที่สปริงดึง

12 งานเนื่องจากแรงที่ ดึงสปริง

13 กำลัง (Power) กำลัง คือ อัตราการทำงาน หรือ งาน ที่ทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา กำลัง คือ อัตราการทำงาน หรือ งาน ที่ทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็น จูล / วินาที หรือ วัตต์ (Watt, W) ถ้าให้ เป็นงานที่ทำได้ใน ช่วงเวลา พิจารณาในช่วง เวลาสั้นๆ

14

15 พลังงานจลน์ พลังงานจลน์ (Kinetic energy) ดังนั้น จะได้ว่า

16 ทฤษฎีบทงาน - พลังงาน (Work- Energy Theorem) งานที่เกิดขึ้นกับวัตถุมีค่าเท่ากับการ เปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์ของวัตถุนั้น - งานเป็นบวกแสดงว่ามีแรงภายนอกมา กระทำให้วัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้น ซึ่งงานเนื่องจาก แรงนั้นจะเท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุที่เพิ่มขึ้น - งานเป็นลบแสดงว่ามีแรงภายนอกมา กระทำในทิศทางต้านการเคลื่อนที่ให้วัตถุมี ความเร็วลดลง หรือวัตถุเป็นผู้ออกแรงทำงานซึ่ง พลังงานจลน์ที่หายไปมีค่าเท่ากับขนาดของงานที่ กระทำโดยแรงต้านนั้นหรืองานที่วัตถุกระทำ นั่นเอง

17 แรงออกเป็น 2 ประเภท - แรงอนุรักษ์ (Conservative forces) ได้แก่ แรงโน้มถ่วง แรงสปริง - แรงไม่อนุรักษ์ (Non-conservative forces) ได้แก่ แรงเสียดทาน การพิจารณาว่าแรงใดเป็นแรงอนุรักษ์หรือ แรงไม่อนุรักษ์นั้น สามารถพิจารณาได้จาก เงื่อนไขต่อไปนี้ - แรงใดเป็นแรงอนุรักษ์ ก็ต่อเมื่อผลรวมของงาน ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากแรง ดังกล่าวในเส้นทางการเคลื่อนที่ครบรอบมีค่าเป็น ศูนย์ ดังกล่าวในเส้นทางการเคลื่อนที่ครบรอบมีค่าเป็น ศูนย์ - แรงใดเป็นแรงอนุรักษ์ ก็ต่อเมื่องานที่เกิดขึ้น เนื่องจากแรงดังกล่าวในการ เคลื่อนที่ระหว่างจุดสองจุดใดๆ ไม่ขึ้นกับเส้นทาง กล่าวคือไม่ว่าวัตถุจะ เคลื่อนที่ระหว่างจุดสองจุดใดๆ ไม่ขึ้นกับเส้นทาง กล่าวคือไม่ว่าวัตถุจะ เคลื่อนที่ในเส้นทางใดก็ตามระหว่างจุดสองจุดงาน ที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากัน เคลื่อนที่ในเส้นทางใดก็ตามระหว่างจุดสองจุดงาน ที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากัน เสมอ เสมอ

18 พลังงานศักย์ ( Potential energy) คือพลังงานเนื่องจากแรงอนุรักษ์

19 พลังงานศักย์โน้มถ่วง

20 พลังงานศักย์ยืดหยุ่น

21 “ กรณีระบบที่มีแต่ แรงอนุรักษ์ มากระทำในระบบพลังงานรวม ทั้งหมด ( พลังงานกล ) มี ค่าคงที่ ” หลักการอนุรักษ์พลังงาน กล ( Conservation of mechanical energy) ( Conservation of mechanical energy) = ค่าคงที่

22 พลังงานของระบบที่มีแรงไม่ อนุรักษ์มากระทำ “ งานที่ทำโดยแรงไม่อนุรักษ์จะเท่ากับการ เปลี่ยนแปลงพลังงานกล “ จาก และ

23

24

25 เครื่องกล (Machines) เครื่องกล เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ทำงาน สะดวกขึ้นหรือง่ายขึ้น เครื่องกลพื้นฐานที่ จัดเป็นเครื่องกลอย่างง่าย (Simple machines) มี 6 อย่างได้แก่ คาน ลิ้ม รอก พื้นเอียง สกรู และล้อกับเพลา งานที่ทำให้กับเครื่องกล = งานที่ได้รับจากเครื่องกล + งานที่สูญเสียไปกับแรงเสียดทาน

26 ประสิทธิภาพของเครื่องกล ประสิทธิภาพของเครื่องกล = กำลังที่ได้รับจากเครื่องกล กำลังที่ให้กับเครื่องกล

27

28

29

30

31

32 THE END


ดาวน์โหลด ppt งานและ พลังงาน (Work and Energy). งาน (Work) งาน เท่ากับ ผลคูณระหว่างแรง กับการกระจัดในทิศตามแนวแรงที่ วัตถุเคลื่อนที่ได้ หรือ เท่ากับผลคูณ ของการกระจัดกับองค์ประกอบของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google