งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลด้านแรงงานต่างด้าว โดยบูรณาการฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลด้านแรงงานต่างด้าว โดยบูรณาการฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน ถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาโปรแกรม ระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการ ของ กรมการจัดหางาน

2 วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลด้านแรงงานต่างด้าว โดยบูรณาการฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการ และบริการข้อมูลเชิงบูรณาการ เพื่อกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยน และใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการ ระยะที่ 1

3 คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายที่มิใช่พม่าลาวเขมร
คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายที่มิใช่พม่าลาวเขมร ? เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีชื่อในทะเบียนราษฎรไทย เป็นคนที่ต้องคำสั่งเนรเทศ เป็นคนต่างด้าวที่เกิดในไทย

4 คนไทย คนต่างด้าว ถูก กม. ผิด กม. คนเกิด ในไทย คนไทยโดยการเกิด ถาวร
การจำแนก ประเภทของ บุคคลธรรมดา ในไทย คนไทย คนไทยโดยการเกิด คนไทยภายหลังการเกิด ถาวร ถูก กม. คนเข้าเมือง ชั่วคราว ผิด กม. ผ่อนผัน คนต่างด้าว คนเกิด ในไทย ไม่ผ่อนผัน

5 +ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา
บุคคลในประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิต ของบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับ ถิ่นที่อยู่ ของบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานะบุคคล ตามกฎหมายไทย ปรากฏข้อมูลใน ก.สาธารณสุข ปรากฏข้อมูลใน สบท ปรากฏข้อมูล ใน สบท. ก.ศึกษาธิการ กองทัพ กรมพัฒนาฯ กรมการจัดหางาน +ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา นายจ้าง/NGO

6 การจำแนกฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว
เข้าเมือง ถูกกฎหมาย เข้าเมือง ผิดกฎหมาย เข้าเมือง ผิดกฎหมาย ได้รับอนุญาต ให้อาศัยอยู่ ไม่ได้รับอนุญาต ให้อาศัยอยู่ ได้รับอนุญาต ให้อาศัยอยู่ ทำงาน ผิด กม. ทำงาน ถูกกม. ทำงานผิด กม. สตช. สบท. ศธ. รส. พส.

7 มีสิทธิ อาศัย ไม่มีสิทธิ อาศัย
สตช มีสิทธิ อาศัย สบท คน ต่างด้าว ในไทย ศธ รส ไม่มีสิทธิ อาศัย พส

8 ประเภทข้อมูล สบท. การจัดเก็บข้อมูล ทร.๑๔ ทร.๑๓ แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
หน่วยงาน ประเภทข้อมูล ลักษณะฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลบุคคล กิจการ/ภารกิจ สบท. -คนไทย -ชนกลุ่มน้อย -แรงงานต่างด้าว (ปี ๔๔/๔๕) -ผู้ลี้ภัย (อนาคต) - ทร.๑๔ ทร.๑๓ แบบฟอร์มใบลงทะเบียน E-system

9 ภาพรวมภารกิจด้านแรงงานต่างด้าว

10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สารสนเทศ

11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการต่างประเทศ NGOs นายจ้าง

12 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

13 เทคโนโลยีที่ใช้ในการบูรณาการ

14 ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบ

15 ผลที่ได้จากการดำเนินงาน
รายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบบูรณาการ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ โปรแกรมระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว ระยะที่ 1 มาตรฐานข้อมูลส่วนกลางต่างๆ ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างระบบและระหว่างหน่วยงาน กำหนดแนวทางในการบูรณาการเรื่องแรงงานต่างด้าว


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลด้านแรงงานต่างด้าว โดยบูรณาการฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google