งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาโปรแกรม ระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว แบบบูรณาการ ของ กรมการจัดหางาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาโปรแกรม ระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว แบบบูรณาการ ของ กรมการจัดหางาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการพัฒนาโปรแกรม ระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว แบบบูรณาการ ของ กรมการจัดหางาน

3 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลด้านแรงงาน ต่างด้าว โดยบูรณาการฐานข้อมูลจากหน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการ และบริการข้อมูลเชิงบูรณาการ เพื่อกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การ แลกเปลี่ยน และใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแรงงานต่าง ด้าวแบบบูรณาการ ระยะที่ 1 วัตถุประสงค์

4 คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิด กฎหมายที่มิใช่พม่าลาว เขมร คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิด กฎหมายที่มิใช่พม่าลาว เขมร ? – เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีชื่อใน ทะเบียนราษฎรไทย – เป็นคนที่ต้องคำสั่งเนรเทศ – เป็นคนต่างด้าวที่เกิดใน ไทย

5 การ จำแนก ประเภท ของ บุคคล ธรรมดา ในไทย คน ไทย คนต่าง ด้าว คนไทยโดย การเกิด คนไทยภายหลังการเกิด คน เกิด ใน ไทย คนเข้าเมือง ถูก กม. ผิด กม. ถาว ร ชั่วคราว ผ่อนผัน ไม่ผ่อนผัน

6 บุคคลในประเทศไทย ข้อมูล เกี่ยวกับ สถานะ บุคคล ตาม กฎหมาย ไทย ปรากฏข้อมูล ใน สบท. ข้อมูล เกี่ยวกับ คุณภาพ ชีวิต ของบุคคล ปรากฏข้อมูลใน ก. สาธารณสุข ก. ศึกษาธิการ กรมพัฒนาฯ ข้อมูล เกี่ยวกับ ถิ่นที่อยู่ของบุคคล ปรากฏข้อมูลในสบท + ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา กองทัพ กรมการจัดหางาน นายจ้าง /NGO

7 การจำแนกฐานข้อมูลแรงงานต่าง ด้าว เข้าเมือง ถูกกฎหมาย ได้รับอนุญาต ให้อาศัยอยู่ เข้าเมือง ผิดกฎหมาย ไม่ได้รับอนุญาต ให้อาศัยอยู่ ทำงานผิด กม. ทำงาน ผิด กม. เข้าเมือง ผิดกฎหมาย ได้รับอนุญาต ให้อาศัยอยู่ ทำงาน ถูกกม. สตช. สบท. ศธ. รส. พส.

8 คน ต่าง ด้าว ใน ไทย มี สิทธิ อาศัย สต ช สบท ศธ รส พส ไม่มี สิทธิ อาศัย

9 หน่วย งาน ประเภท ข้อมูล ลักษณ ะ ฐานข้อ มูล การ จัดเก็ บ ข้อมูล ข้อมูล บุคคล กิจการ / ภารกิจ สบท. - คนไทย - ชนกลุ่ม น้อย - แรงงาน ต่างด้าว ( ปี ๔๔ / ๔๕ ) - ผู้ลี้ภัย ( อนาคต ) ------ ทร. ๑๔ ทร. ๑๓ แบบฟ อร์มใบ ลงทะเ บียน E- system

10 ภาพรวมภารกิจด้านแรงงานต่าง ด้าว

11 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สารสนเทศ

12 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการต่างประเทศ NGOs นายจ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder)

13 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14 เทคโนโลยีที่ใช้ในการบูรณาการ

15 ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบ

16 รายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบบูรณาการ –ระบบสารสนเทศ –ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ โปรแกรมระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว ระยะที่ 1 มาตรฐานข้อมูลส่วนกลางต่างๆ ที่ใช้ในการ แลกเปลี่ยนระหว่างระบบและระหว่างหน่วยงาน กำหนดแนวทางในการบูรณาการเรื่องแรงงานต่างด้าว ผลที่ได้จากการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาโปรแกรม ระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว แบบบูรณาการ ของ กรมการจัดหางาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google