งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างระบบประสาท แบ่งตามตำแหน่งและโครงสร้างได้เป็น 2 ระบบ คือ 1. ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous หรือ CNS) ได้แก่ สมองและไขสันหลัง 2. ระบบประสาทรอบนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างระบบประสาท แบ่งตามตำแหน่งและโครงสร้างได้เป็น 2 ระบบ คือ 1. ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous หรือ CNS) ได้แก่ สมองและไขสันหลัง 2. ระบบประสาทรอบนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างระบบประสาท แบ่งตามตำแหน่งและโครงสร้างได้เป็น 2 ระบบ คือ 1. ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous หรือ CNS) ได้แก่ สมองและไขสันหลัง 2. ระบบประสาทรอบนอก (peripheral nervous sytem: PNS) ได้แก่ เส้นประสาทสมองและเส้นประสาทไขสันหลัง

2

3

4 ไขสันหลัง ไขสันหลัง (spinal cord) เป็นส่วนของระบบประสาทที่ ต่อออกมาจากเมดัลลาออบลองกาตา อยู่ภายใน กระดูกสันหลัง ตั้งแต่กระดูกสันหลังข้อแรกจนถึง กระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอวข้อที่ 2 และมีเยื่อหุ้ม เช่นเดียวกับสมอง ไขสันหลังบริเวณอกและเอวขยายกว้างกว่าส่วนอื่น ๆ เมื่อเลยกระเบนเหน็บลงไปแล้ว จะเรียวเล็กจนมี ลักษณะเป็นเส้นไม่มีเยื่อหุ้ม ดังนั้นการฉีดยาเข้าที่ บริเวณไขสันหลังและเจาะน้ำบริเวณไขสันหลังจึงทำ กันต่ำกว่ากระดูกสันหลังเอวข้อที่สองลงมา

5

6 เส้นประสาทไขสันหลัง เส้นประสาทที่แยกออกจากไขสันหลังมีทั้งหมด 31 คู่ เป็นเส้นประสาทประสม (mixed never) แบ่งออกเป็น ทั้งหมด 5 บริเวณดังนี้ เส้นประสาทบริเวณคอ (cervical never) 8 คู่ เส้นประสาทบริเวณอก (thoracal never) 12 คู่ เส้นประสาทบริเวณเอว (lumbar never) 5 คู่ เส้นประสาทบริเวณกระเบนเหน็บ (sacral never) 5 คู่ เส้นประสาทบริเวณก้นกบ (coccygeal never) 1 คู่ เส้นประสาทที่ไขสันหลังไปเลี้ยงแขนและขาจะมีความ ยาวมากกว่าไปเลี้ยงลำตัว

7

8 ระบบประสาทอัตโนมัติ เป็นระบบประสาทที่ทำงานนอกอำนาจจิตใจ (involuntary nervous system) เป็นระบบประสาทที่ควบคุมอวัยวะที่อยู่นอก อำนาจจิตใจ เช่น กล้ามเนื้อเรียบและอวัยวะต่าง ๆ กล้ามเนื้อ หัวใจที่หัวใจ และต่อมต่าง ๆ ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ ร่างกายดำเนินชีวิต ได้อย่างปกติ การทำงานของระบบ ประสาทอัตโนวัติประกอบด้วย เส้นประสาทของระบบประสาทอัตโนมัติ มี 2 ตอน คือ ตอนแรก คือ เส้นประสาทหน้าปมประสาทหรือเซลล์ประสาท ก่อนแกลงเกลีย มีเยื่อไมอีลินห่อหุ้ม เชื่อมระหว่างระบบ ประสาทส่วนกลางกับปมประสาทอัตโนมัติ ตอนที่ 2 คือ เส้นประสาทหลังปมประสาทหรือเซลล์ประสาท หลังแกงเกลีย เป็นเส้นประสาทที่เชื่อมระหว่างปมประสาท อัตโนมัติ กับอวัยวะตอบสนอง ปมประสาทอัตโนมัติ เป็นส่วนที่มีตัวเซลล์ประสาทของระบบประสาทอัตโนมัติ ที่ อยู่นอกระบบประสาทกลางอยู่และเป็นตำแหน่งที่มีการ ไซแนปส์ของเซลล์ประสาทหน้าปมประสาทกับเซลล์ประสาท หลังปมประสาท

9 ระบบประสาทอัตโนวัติ แบ่งออกเป็น 2 ระบบ โดยมีลักษณะในการทำงานตรงกันข้าม คือ ระบบประสาทซิมพาเทติก (symoathetic nerve) ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (parasymoathetic nerve)

10

11

12 ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (parasympathetic nerve)

13 ผิวหนังและการสัมผัส ผิวหนังปกคลุมห่อหุ้มร่างกายทั้งหมด ซึ่งภายในมี ปลายประสาทรับความรู้สึกมากมาย เพื่อรับรู้การ สัมผัส การกดความเจ็บ และอุณหภูมิร้อนเย็น ระบบ ผิวหนังมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมอุณหภูมิของ ร่างกาย และยังมีหน้าที่เป็นอวัยวะขับเหงื่อและไขมัน ด้วย

14

15


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างระบบประสาท แบ่งตามตำแหน่งและโครงสร้างได้เป็น 2 ระบบ คือ 1. ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous หรือ CNS) ได้แก่ สมองและไขสันหลัง 2. ระบบประสาทรอบนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google