งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BURN หมายถึง บาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ความร้อนหรือประกายจากกระแสไฟฟ้า เป็นเหตุให้ผิวหนังและเนื้อเยื่อบาดเจ็บ มีผลให้เกิดอาการช็อค เนื่องจากสูญเสียน้ำเป็นจำนวนมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BURN หมายถึง บาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ความร้อนหรือประกายจากกระแสไฟฟ้า เป็นเหตุให้ผิวหนังและเนื้อเยื่อบาดเจ็บ มีผลให้เกิดอาการช็อค เนื่องจากสูญเสียน้ำเป็นจำนวนมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BURN หมายถึง บาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ความร้อนหรือประกายจากกระแสไฟฟ้า เป็นเหตุให้ผิวหนังและเนื้อเยื่อบาดเจ็บ มีผลให้เกิดอาการช็อค เนื่องจากสูญเสียน้ำเป็นจำนวนมาก บาดแผลของผิวหนัง ทำให้ติดเชื้อได้

2 Etiology

3

4 Anatomy of the skin 1. Epidermis - Stratum Corneum
- Stratum Granulosum - Stratum Spinosum - Stratum Basale - Sebaceous Gland - Sweating Gland, hair follicle, basement membrane

5 2. Dermis - Blood vesseles - Nerve ending - Receptors - Lymphatic - Epithelial cells**

6

7 - ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย - ก่อให้เกิดความสวยงาม
Function of Skin - ป้องกันการรุกรานของเชื้อโรค - ป้องกันแรงกด - ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย - ก่อให้เกิดความสวยงาม - ตัวเลือกผ่านให้สารซึมผ่าน

8 ลักษณะของแผล ; สีแดงหรือชมพูเข้ม อาจมีตุ่มพอง
Type of burn Depth of burn 1. Superficial partial thickness or 1 and 2 degree burn ลักษณะของแผล ; สีแดงหรือชมพูเข้ม อาจมีตุ่มพอง ความลึก ; epidermis and upper part of dermis ความรู้สึกบริเวณแผล ; ปกติแต่ไวต่อความเจ็บปวดและสัมผัสเบาๆ การเจริญซ่อมแซม; 14 วันหรือน้อยกว่า

9

10

11

12

13 ลักษณะของแผล ; ปื้นแดงสลับขาว
2. Deep partial thickness or deep 2 degree burn ลักษณะของแผล ; ปื้นแดงสลับขาว ความลึก ; epidermis and dermis แต่ไม่ทำลายถึง epithelial cell ความรู้สึกบริเวณแผล ; ไวต่อแรงกดไม่ตอบสนองกับความเจ็บปวดและสัมผัสเบาๆ การเจริญซ่อมแซม; 3-6 สัปดาห์

14

15

16 ลักษณะของแผล ; สีน้ำตาลอ่อนหรือขาว
3. Full thickness or 3 degree burn ลักษณะของแผล ; สีน้ำตาลอ่อนหรือขาว ความลึก ; epidermis and dermis ทั้งหมด ความรู้สึกบริเวณแผล ; ไม่มีความรู้สึก การเจริญซ่อมแซม; ไม่มีต้องทำ skin graft

17

18 ลักษณะของแผล ; มีทางเข้าและออก ทางเข้าเล็ก ออกกว้าง ทำลายเนื้อเยื่อมาก
4. Classic Electrical burn or 4 degree ลักษณะของแผล ; มีทางเข้าและออก ทางเข้าเล็ก ออกกว้าง ทำลายเนื้อเยื่อมาก ความลึก ; กล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อ ความรู้สึกบริเวณแผล ; ไม่มีความรู้สึก การเจริญซ่อมแซม; ไม่มีต้องทำ skin graft ความรุนแรงขึ้นกับ; ชนิดกระแส ปริมาณและศักย์ไฟฟ้า

19

20

21

22 Type of burn Cause of burn 1. Thermal; <45 ‘ C 2. Chemical
3. Electrical

23

24

25

26 Assessment of burn wound
Severity depend on - Age; < 2 years or > 60 years - Depth of burn - Health - Associated injuries - Vital organs; eye, head

27 Management Prehospital .Stop burning process
.Remove patient from burning area .Burn wound should be covered with a clean sheet or dressing .ATLS .Prompt Transfer to hospital or Burn center(<=30’) .Physiologic saline solution +-

28 Management Hospital .ER unit .History .PE .ATLS
.Investigation CBC,UA,E’lyte,CXR,Spine film,ABG US,CT etc. .Estimation of Wound severity .Burn unit .Definite care and Monitoring

29

30

31 Fluid Resuscitation

32

33 Pathology of burn wound

34

35 Treatment Medical treatment 1. Antibiotic Cream; Sulfamylon, Mafenide acetate, Silver nitrate 2. Dressing - Open method - Close method - biological dressing; homograft or heterograft - bovine, porcine, comine

36

37

38 Treatment Medical treatment 3. Nutritional support 4. Hydrotherapy 5. Skin graft - เนื้อเยื่อใหม่จากบริเวณอื่นมาปิดแผล อย่างถาวร บริเวณที่เลือกมาเรียกว่า Donor site

39

40

41 การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยแผลไฟไหม้
วัตถุประสงค์ 1. ป้องกันการหดรั้งของผิวหนังและการติดของข้อต่อ 2. คงสภาพการเคลื่อนไหวปกติของข้อต่อ 3. คงสภาพความสามารถในการทำงานของร่างกายในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 4. ให้มีการเดินหรือการเคลื่อนย้ายตัวที่ปกติ

42 *Total body surface area
Physical therapy Assessment *Age, Sex *Total body surface area *Edema *ROM *Muscle strength *ADL *Sensation *Respiration

43 Early treatment Rehabilitation stage
- Positioning ; prevent deformities - Passive ROM Rehabilitation stage - Active exercise - ADL - Early ambulation

44 Complication Acute early complication Intermediate complication
Late complication Prolong complication

45 Complication GI Complication 1.Curling ‘s ulcer
2.Acalculus Cholecystitis 3.Acute Pancreatitis 4.SMA syndrome 5.Non occlusive ischemic enterocolitis 6.Hepatic Dysfunction Myocardial infarction Hemolysis Sepsis ARDS etc


ดาวน์โหลด ppt BURN หมายถึง บาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ความร้อนหรือประกายจากกระแสไฟฟ้า เป็นเหตุให้ผิวหนังและเนื้อเยื่อบาดเจ็บ มีผลให้เกิดอาการช็อค เนื่องจากสูญเสียน้ำเป็นจำนวนมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google