งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารดาคลอดอายุ 15-19 ปี ลำดับสถานบริการ 50 / ต่อพันประชากร 15-19 ปี 2 หนองหมี 26.66 3 คำน้ำสร้าง 36.04 4 กำแมด 23.12 5 โนนประทาย 39.06 6 หัวงัว 39.22 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารดาคลอดอายุ 15-19 ปี ลำดับสถานบริการ 50 / ต่อพันประชากร 15-19 ปี 2 หนองหมี 26.66 3 คำน้ำสร้าง 36.04 4 กำแมด 23.12 5 โนนประทาย 39.06 6 หัวงัว 39.22 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารดาคลอดอายุ ปี ลำดับสถานบริการ 50 / ต่อพันประชากร ปี 2 หนองหมี คำน้ำสร้าง กำแมด โนนประทาย หัวงัว แดง นาโส่ หนองแก หัวนา คำผักกูด โพนงาม โนนเปือย สุขเกษม รวม 24.62

2 หญิง ANC ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ ลำดับสถานบริการ ร้อยละ 2 หนองหมี คำน้ำสร้าง กำแมด 94 5 โนนประทาย หัวงัว แดง 42.3 นาโส่ 96 9 หนองแก หัวนา คำผักกูด โพนงาม โนนเปือย สุขเกษม

3 ฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพร้อยละ 60 ลำดับสถานบริการ ร้อยละ 2 หนองหมี คำน้ำสร้าง กำแมด 91 5 โนนประทาย หัวงัว แดง นาโส่ 90 9 หนองแก หัวนา คำผักกูด โพนงาม โนนเปือย สุขเกษม

4 จำนวนมารดาเสียชีวิต ( ตั้งครรภ์ -42 วันหลังคลอด ) อัตราการตายของ มารดา 15 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ผลงาน จำนวนมารดาคลอดทั้งหมด 276 คน มารดาตาย 0 คน อัตรา 0

5 อัตราทารกเกิดไร้ชีพ ชื่อหน่วยให้บริการ จำนวนทารก แรกเกิด ทั้งหมด เกิดไร้ ชีพ ร้อยละ 1 รพ. สต. บ้านหนองแก รพ. สต. บ้านโนนเปือย รพ. สต. บ้านกำแมด รพ. สต. บ้านหัวงัว รพ. สต. บ้านนาโส่ รพ. สต. บ้านหัวนา รพ. สต. บ้านหนองหมี รพ. สต. บ้านโพนงาม รพ. สต. แดง รพ. สต. บ้านคำน้ำสร้าง รพ. สต. บ้านคำผักกูด รพ. สต. บ้านโนนประทาย รพ. สต. บ้านสุขเกษม ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้ บ้านใกล้ใจ รวม

6 ระบบคลังข้อมูลสุขภาพกลาง สาธารณสุขจังหวัดยโสธร รายงานทารกแรกเกิด นน. ต่ำกว่าเกณฑ์ (< 2500 กรัม ) ชื่อหน่วยให้บริการ จำนวนทารก แรกเกิด ทั้งหมด จำนวนทารกแรก เกิด นน. ต่ำกว่า เกณฑ์ (< 2500 กรัม ) อัตราทารกแรก เกิด นน. ต่ำกว่า เกณฑ์ ไม่ เกินร้อยละ 7 1 รพ. สต. บ้านหนองแก รพ. สต. บ้านโนนเปือย รพ. สต. บ้านกำแมด รพ. สต. บ้านหัวงัว รพ. สต. บ้านนาโส่ รพ. สต. บ้านหัวนา รพ. สต. บ้านหนองหมี รพ. สต. บ้านโพนงาม รพ. สต. แดง รพ. สต. บ้านคำน้ำ สร้าง รพ. สต. บ้านคำผักกูด รพ. สต. บ้านโนน ประทาย รพ. สต. บ้านสุขเกษม ศูนย์สุขภาพชุมชน ใกล้บ้านใกล้ใจ รวม

7 จำนวนทารกแรกเกิด นน. ต่ำกว่า เกณฑ์ < 2500 กรัม ไม่ต่ำกว่า ร้อย ละ 7 ผลงาน จำนวนทารกแรกเกิดทั้งหมด 276 คน นน. ต่ำกว่า 2,500 กรั 17 คน ร้อยละ 6.16

8 ระบบคลังข้อมูลสุขภาพกลาง สาธารณสุขจังหวัดยโสธรการประเมิน พัฒนาการเด็ก ปี 11 เดือน 29 วัน ลำดับหน่วยบริการจำนวนเด็กในเขตรับผิดชอบการแปรผล เด็กทั้งหมด ได้รับการ ประเมินร้อยละ พัฒนาการ สมวัยร้อยละ 1 รพ. สต. บ้าน หนองแก รพ. สต. บ้าน โนนเปือย รพ. สต. บ้านกำ แมด รพ. สต. บ้านหัว งัว รพ. สต. บ้านนา โส่ รพ. สต. บ้านหัว นา รพ. สต. บ้าน หนองหมี รพ. สต. บ้าน โพนงาม รพ. สต. แดง รพ. สต. บ้านคำ น้ำสร้าง รพ. สต. บ้านคำ ผักกูด รพ. สต. บ้าน โนนประทาย รพ. สต. บ้านสุข เกษม ศูนย์สุขภาพ ชุมชน สธ. ศูนย์สุขภาพ ชุมชนใกล้บ้าน ใกล้ใจ รวม 4,3053, ,

9 4 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มี พัฒนาการสมวัย ( ไม่น้อยกว่า 85) ผลงาน ได้รับการตรวจทั้งหมด 3,711 คน มีพัฒนาสมวัย 3,526 คน ร้อยละ 95.01

10 ข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ในทารก แรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือน น่วย ให้บริก าร สถานบริการ จำนวน เด็ก 0-6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 1 รพ. สต. บ้านหนองแก ตำบลกุดชุม รพ. สต. บ้านโนนเปือย ตำบลโนนเปือย รพ. สต. บ้านกำแมด ตำบล กำแมด รพ. สต. บ้านหัวงัว ตำบลกำ แมด รพ. สต. บ้านนาโส่ ตำบลนา โส่ รพ. สต. บ้านหัวนา ตำบล ห้วยแก้ง รพ. สต. บ้านหนองหมี ตำบลหนองหมี รพ. สต. บ้านโพนงาม ตำบล โพนงาม รพ. สต. สถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา นวมิ นทราชินี รพ. สต. บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง รพ. สต. บ้านคำผักกูด ตำบลหนองแหน รพ. สต. บ้านโนนประทาย ตำบลหนองแหน รพ. สต. บ้านสุขเกษม ตำบล โนนเปือย ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้าน ใกล้ใจ รวม

11 5 ร้อยละของเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิด จนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือน มีค่าเฉลี่ย กินนมแม่อย่างเดียว ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 เป้าหมาย 183 คน ผลงาน 131 คน ร้อยละ 71.58


ดาวน์โหลด ppt มารดาคลอดอายุ 15-19 ปี ลำดับสถานบริการ 50 / ต่อพันประชากร 15-19 ปี 2 หนองหมี 26.66 3 คำน้ำสร้าง 36.04 4 กำแมด 23.12 5 โนนประทาย 39.06 6 หัวงัว 39.22 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google