งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเริ่มต้นของการปฏิรูป ระบบสุขภาพระดับอำเภอ อยู่ที่การกำหนดค่ากลาง ของความสำเร็จของ โครงการสุขภาพระดับเขต เพื่อส่งมอบให้จังหวัดนำเข้า สู่กระบวนการ (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเริ่มต้นของการปฏิรูป ระบบสุขภาพระดับอำเภอ อยู่ที่การกำหนดค่ากลาง ของความสำเร็จของ โครงการสุขภาพระดับเขต เพื่อส่งมอบให้จังหวัดนำเข้า สู่กระบวนการ (1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดเริ่มต้นของการปฏิรูป ระบบสุขภาพระดับอำเภอ อยู่ที่การกำหนดค่ากลาง ของความสำเร็จของ โครงการสุขภาพระดับเขต เพื่อส่งมอบให้จังหวัดนำเข้า สู่กระบวนการ (1) กำหนดค่า กลาง (2) ทำการบูรณาการ และ (3) สร้างนวัตกรรม สังคมต่อไป จะเริ่ม อย่างไร ?

2 บูรณาการบทบาทกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทำความตกลงในระดับส่วนกลาง เกี่ยวกับความร่วมมือของ อปท. กับ หน่วยงานสาธารณสุขในประเด็นการ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ ต่อสุขภาพ และการสนับสนุน นวัตกรรมสังคม แต่งตั้งนายก อปท. หรือผู้แทนเข้า ร่วมเป็น คปสอ. ระดับอำเภอ มอบบทบาทการพัฒนาส่วนสภาวะ แวดล้อมของกลุ่มวัยฯให้ อปท. โดย ใช้บัญชีค่ากลางสำหรับโครงการ สุขภาพฯที่ สสจ. กำหนดชุดเดียวกับ รพสต. และกองทุนฯ วางระบบข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ ระหว่าง อปท. กับ สธ. คำแนะนำ

3

4 ควรเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ โครงการแบบบูรณาการให้กับทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง 1. ใช้การเรียนการสอนโดยฝึกปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง 2. ใช้วิทยากรที่มีอยู่ในระดับเขตเป็น หลัก เสริมด้วย วิทยากรกลาง ( ถ้าจำเป็น ) 3. สร้างความสมดุลระหว่างการ พัฒนาทักษะการบริหาร จัดการกับการพัฒนาด้านสังคม - อารมณ์ คำแนะนำ

5 ประเมินสมรรถนะของบุคลากรและ แกนนำและสร้างเสริมทักษะ

6 คำแนะนำ ปฏิรูปข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ( Management Information ) ระดับอำเภอ เนื่องจากจะมีการบูรณาการงานระดับ ท้องถิ่น / ตำบล จึงควรปฏิรูประบบการเก็บและ รายงานข้อมูลใน ระดับต่างๆให้สอดคล้อง พื้นที่ใดที่เข้าโครงการปฏิรูประบบ สุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ใหม่นี้ ให้ ยกเว้นการทำและใช้รายงานข้อมูลที่ กระทรวงฯกำหนดไว้เดิม แล้วใช้ ระบบรายงาน ใหม่ตลอดทางจนถึง ส่วนกลาง ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่เข้า โครงการ ให้ใช้ระบบข้อมูลเดิม

7 ฐานข้อมูล (Database) สำหรับบริหารจัดการ ระดับอำเภอ คำอธิบายระบบตัวชี้วัดที่ปรับปรุงใหม่ ความแตกต่างจากระบบเดิม ตัวชี้วัดประเภทต่างๆที่ใช้ คำอธิบายวิธีคำนวณหรือกำหนดสำหรับตัวชี้วัดบางประเภท ผู้เก็บข้อมูล ผู้ใช้หรือคณะผู้ใช้ข้อมูล การใช้ค่ากลางและการบูรณาการในระบบสุขภาพอำเภอ การปรับปรุงตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) เพื่อให้ใช้เป็นปัจจุบัน (Real- time) ได้ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) เพื่อให้เหมาะกับบริบท ความเคลื่อนไหวของตัวชี้วัดผลงาน (PI) ผลกระทบของการปฏิบัติงานต่อแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SLM) คำแนะนำเกี่ยวกับการแสดงผลงาน ( ชนิดของกราฟ รายงาน ฯลฯ ) เวลาที่ใช้ในการทำงาน ความถี่ของปฏิบัติการ ผลลัพธ์ของความสำเร็จ หลักฐานการอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ทำการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและ แก้ไขเหตุได้ทันที

8 ปรับระบบการสนับสนุนของจังหวัด และเขตต่ออำเภอ / ตำบล กำหนดงานสนับสนุนจากพื้นฐานของงาน ในค่ากลางของฝ่ายปฏิบัติ ใช้วิธีเจรจาความร่วมมือระหว่างฝ่าย ปฏิบัติและสนับสนุน สรุปกิจกรรมสนับสนุนจากงานสนับสนุนที่ ตกลงกัน บูรณาการงานสนับสนุนเข้าด้วยกันแล้ว จัดสรรกิจกรรมสนับสนุนตามบทบาท หน้าที่ของฝ่ายต่างๆ สร้างแผนงาน / โครงการสนับสนุนของ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างฝ่าย สนับสนุน

9 การปฏิรูประบบสนับสนุนของ องค์กรระดับจังหวัด / เขต เจรจาความ ร่วมมือ บูรณา การ

10 1. หน่วยงานระดับเขตควรเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาสุขภาพของกลุ่มวัยที่กำหนด 2. ควรมีการประชุมวางแผนบูรณาการ บทบาทร่วมกันระหว่างกรมต่างๆและ สำนักงานปลัดฯ 3. ควรมีการเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ โครงการแบบบูรณาการให้กับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง 4. เมื่อจัดการบูรณาการแล้ว ควรก้าวสู่การ สร้างและจัดการนวัตกรรมสังคมโดยเร็ว 5. ควรปฏิรูปแนวคิดและวิธีวางแผนงาน โครงการใหม่ให้สอดรับกับเทคนิค การบูรณาการ 6. ควรบูรณาการบทบาทกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสภาวะ แวดล้อมของกลุ่มวัยฯ จะจบ อย่างไร ?

11 คำแนะนำสำหรับกระทรวง สาธารณสุข ควรประกาศเป็นนโยบายให้หน่วยงาน สาธารณสุขตั้งแต่ระดับเขตลงไปทำ การปฏิรูประบบการพัฒนาสุขภาพโดย มีจุดหมายปลายทางที่การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ให้ประชาชนสามารถดูแล และพึ่งพาตนเองได้ ควรสนับสนุนให้หน่วยงานระดับเขต และจังหวัดจัดการค้นหาและ กำหนดค่ากลาง ทำการบูรณาการงาน ของฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายสนับสนุนเพื่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทำการถ่ายโอนอำนาจ ความ รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพให้ภาค ประชาชน และส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมสังคม

12 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt จุดเริ่มต้นของการปฏิรูป ระบบสุขภาพระดับอำเภอ อยู่ที่การกำหนดค่ากลาง ของความสำเร็จของ โครงการสุขภาพระดับเขต เพื่อส่งมอบให้จังหวัดนำเข้า สู่กระบวนการ (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google