งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน - ด้านภาษา ( Literacy ) - ด้านคำนวณ ( Numeracy ) - ด้านเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน - ด้านภาษา ( Literacy ) - ด้านคำนวณ ( Numeracy ) - ด้านเหตุผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน - ด้านภาษา ( Literacy ) - ด้านคำนวณ ( Numeracy ) - ด้านเหตุผล ( Reasoning ability )

3 เป้าหมาย นักเรียนทุกคนในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน

4 ตารางสอบ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๐๘.๓๐น. – ๐๙.๒๐ น. ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ๐๙.๓๐ น. – ๐๙.๕๐ น. พัก ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๒๐ น. พัก ๑๒.๓๐น. – ๑๓.๒๐ น. ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability )

5 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับสถานศึกษา - ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนล่าช้า - ไม่แจ้งข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน - ไม่มีเอกสารรับรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ไม่มีเอกสารรับรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - ไม่มีรายละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละสนามสอบ

7 การแก้ปัญหาในการจัดประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การแก้ปัญหาในการจัดประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ให้โรงเรียนแจ้งข้อมูลจำนวนนักเรียนภายในเดือนธันวาคม และแจ้งเพิ่ม/ลดภายหลังในกรณีย้ายเข้าย้ายออก

8 การแก้ปัญหาในการจัดประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การแก้ปัญหาในการจัดประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนและจัดหาเอกสารรับรองนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้

9 การแก้ปัญหาในการจัดประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การแก้ปัญหาในการจัดประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้โรงเรียนจัดทำใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบที่ระบุข้อมูลนักเรียนพิเศษ เพื่อให้คณะกรรมการคุมสอบ ทราบและกำกับการฝนรหัส โดยจัดทำจำนวน ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ หุ้มกระดาษคำตอบส่ง สพฐ. ฉบับที่ ๒ เก็บไว้ที่ สพป.ชม.เขต ๒

10 การแก้ปัญหาในการจัดประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การแก้ปัญหาในการจัดประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้สนามสอบสรุปผลการจัดสอบส่งพร้อมกระดาษคำตอบ

11 ค่าตอบแทน ค่าพาหนะรับ – ส่งแบบทดสอบ / กระดาษคำตอบ สำหรับสนามสอบ ถัวจ่าย ดังนี้ โรงเรียน A โรงเรียนละ ๓๐๐ บาท โรงเรียน B โรงเรียนละ ๒๐๐ บาท โรงเรียน C โรงเรียนละ ๑๐๐ บาท

12 ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ ท่านละ ๑๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ ท่านละ ๑๐๐ บาท ทั้งนี้ ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบใบสำคัญรับเงินด้วย

13 การรับแบบประเมินฯ / กระดาษคำตอบ
รับที่ สปอ.แม่แตง (เดิม) วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดย...หัวหน้าสนามสอบหรือกรรมการกลาง การรับแบบประเมินฯ / กระดาษคำตอบ

14 การรับแบบประเมินฯ / กระดาษคำตอบ
ซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคำตอบ ซองเอกสารประกอบการสอบฯ เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ เงินค่าพาหนะ รับ-ส่งแบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ 14

15 การรับแบบประเมินฯ / กระดาษคำตอบ
ส่งที่ สปอ. แม่แตง (เดิม) ส่งที่ สปอ. พร้าว (เดิม) ส่งที่ สปอ. สะเมิง (เดิม) อ.สันทราย และแม่ริม ส่งที่ เขตพื้นที่ฯ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดย..หัวหน้าสนามสอบหรือกรรมการกลาง 15

16 การรับแบบประเมินฯ / กระดาษคำตอบ
ซองกระดาษคำตอบ ซองเอกสารประกอบการสอบฯ 16

17 แบบประเมินฯ อนุญาตให้สนามสอบเก็บไว้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา (บางส่วน) และเก็บไว้ในลักษณะเอกสารลับ
ทางราชการ ที่เหลือส่งคืน หากไม่ประสงค์จะเก็บไว้ ให้นำส่ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ พร้อมซองกระดาษคำตอบ


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน - ด้านภาษา ( Literacy ) - ด้านคำนวณ ( Numeracy ) - ด้านเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google