งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่ จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ใน - ด้านภาษา ( Literacy ) - ด้านคำนวณ ( Numeracy ) - ด้านเหตุผล ( Reasoning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่ จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ใน - ด้านภาษา ( Literacy ) - ด้านคำนวณ ( Numeracy ) - ด้านเหตุผล ( Reasoning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่ จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ใน - ด้านภาษา ( Literacy ) - ด้านคำนวณ ( Numeracy ) - ด้านเหตุผล ( Reasoning ability )

3 นักเรียนทุกคนในระดับ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ของ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานและโรงเรียนในสังกัด ตำรวจตระเวนชายแดน

4 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๐๘. ๓๐น. – ๐๙. ๒๐ น. ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ๐๙. ๓๐ น. – ๐๙. ๕๐ น. พัก ๑๐. ๐๐ น. – ๑๑. ๐๐ น. ความสามารถด้าน คำนวณ (Numeracy) ๑๑. ๐๐ น. – ๑๒. ๒๐ น. พัก ๑๒. ๓๐น. – ๑๓. ๒๐ น. ความสามารถ ด้านเหตุผล (Reasoning ability )

5 ระดับ สถานศึกษา - ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนล่าช้า - ไม่แจ้งข้อมูลนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียน - ไม่มีเอกสารรับรองนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้

6 ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา - ไม่มีเอกสารรับรองนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ - ไม่มีรายละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้น ของแต่ละสนามสอบ

7 - ให้โรงเรียนแจ้งข้อมูลจำนวน นักเรียนภายในเดือนธันวาคม และ แจ้งเพิ่ม / ลดภายหลังในกรณีย้ายเข้า ย้ายออก

8 - ให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนที่มี ความบกพร่อง - ทางการเรียนและจัดหาเอกสาร รับรองนักเรียนที่มี - ความบกพร่องทางการเรียนรู้

9 - ให้โรงเรียนจัดทำใบเซ็นชื่อผู้เข้า สอบที่ระบุข้อมูลนักเรียนพิเศษ เพื่อให้คณะกรรมการคุมสอบ ทราบ และกำกับการฝนรหัส โดยจัดทำ จำนวน ๒ ฉบับ - ฉบับที่ ๑ หุ้ม กระดาษคำตอบส่ง สพฐ. - ฉบับที่ ๒ เก็บไว้ที่ สพป. ชม. เขต ๒

10 - ให้สนามสอบสรุปผลการจัดสอบส่ง พร้อมกระดาษคำตอบ

11 ค่าพาหนะรับ – ส่งแบบทดสอบ / กระดาษคำตอบ สำหรับสนามสอบ ถัว จ่าย ดังนี้ - โรงเรียน A โรงเรียนละ ๓๐๐ บาท - โรงเรียน B โรงเรียนละ ๒๐๐ บาท - โรงเรียน C โรงเรียนละ ๑๐๐ บาท

12 - - ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับ สนามสอบ ท่านละ ๑๐๐ บาท ทั้งนี้ ขอให้เตรียมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนแนบใบสำคัญรับ เงินด้วย

13 รับที่ สปอ. แม่แตง ( เดิม ) - วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔. ๐๐ – ๑๖. ๐๐ น. - โดย... หัวหน้าสนามสอบหรือ กรรมการกลาง

14 - ซองแบบทดสอบ - ซองกระดาษคำตอบ - ซองเอกสารประกอบการสอบฯ - เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ - เงินค่าพาหนะ รับ - ส่งแบบทดสอบ / กระดาษคำตอบ

15 - ส่งที่ สปอ. แม่แตง ( เดิม ) - ส่งที่ สปอ. พร้าว ( เดิม ) - ส่งที่ สปอ. สะเมิง ( เดิม ) - อ. สันทราย และแม่ริม ส่งที่ เขต พื้นที่ฯ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔. ๐๐ – ๑๖. ๐๐ น. โดย.. หัวหน้าสนามสอบหรือกรรมการ กลาง

16 ซองกระดาษคำตอบ - ซองเอกสารประกอบการสอบฯ

17 แบบประเมินฯ อนุญาตให้สนามสอบเก็บ ไว้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ( บางส่วน ) และเก็บไว้ในลักษณะ เอกสารลับ ทางราชการ ที่เหลือส่งคืน หากไม่ ประสงค์จะเก็บไว้ ให้นำส่ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ พร้อมซอง กระดาษคำตอบ


ดาวน์โหลด ppt เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่ จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ใน - ด้านภาษา ( Literacy ) - ด้านคำนวณ ( Numeracy ) - ด้านเหตุผล ( Reasoning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google