งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล 1. 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล 1. 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล 1

2 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง

3 ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ 3

4 ครูจงกล กลางชล 4

5 5 สรุปลักษณะสภาพลม ฟ้าอากาศ ซึ่งหมุนเวียนไปตาม ฤดูกาลของ แต่ละสถานที่ เป็น ลักษณะอากาศที่ เกิดขึ้นในช่วงระยะ เวลายาวนาน

6 ครูจงกล กลางชล 6 สภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลา แต่ละสถานที่ ซึ่งแปรเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในช่วง ระยะเวลาสั้นๆ

7 ครูจงกล กลางชล 7

8 8 การแบ่งเขตภูมิอากาศของโลก 1. แบ่งโดยอาศัย อุณหภูมิและ ( ใช้ละติจูดเป็น เกณฑ์ ) มี 3 ลักษณะ 5 เขต คือ เขตร้อน เขตอบอุ่น เขตหนาว

9 ครูจงกล กลางชล 9

10 1010 1) ที่ตั้ง 2) ความสูงต่ำของพื้นที่ 3) ระยะใกล้ไกลทะเล ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ภูมิอากาศ แตกต่างกัน

11 ครูจงกล กลางชล 1 4.) แนวเทือกเขา 5.) อิทธิพลของลม 6.) อิทธิพลของกระแสน้ำ ในมหาสมุทร

12 ครูจงกล กลางชล 12 ดร. วลาดิเมียร์ เคิป เปน 1. อุณหภูมิ 2. ปริมาณน้ำฝน 3. ลักษณะของ พืชพรรณ ธรรมชาติ

13 ครูจงกล กลางชล 13 ใช้อักษรภาษาอังกฤษเป็นรหัส อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ มี 6 ตัว ได้แก่ (A, B, C, D, E, H )

14 ครูจงกล กลางชล 14 อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวแรก บอกประเภท ภูมิอากาศ อักษรตัวพิมพ์เล็กตัวที่ 2 บอก ปริมาณน้ำฝน อักษรตัวที่ 3 บอกอุณหภูมิเฉลี่ย หรืออุณหภูมิสูงต่ำ

15 ครูจงกล กลางชล 15 ภูมิอากาศแถบร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร (Tropical Moist Climates) : A ( ทุกเดือนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 18°C ไม่มีฤดูหนาว )

16 ครูจงกล กลางชล 16 ภูมิอากาศแห้งแล้ง (Dry Climates):B ( เขตที่มีการระเหยของน้ำมากกว่า ความชื้นที่ได้รับในรอบปี )

17 ครูจงกล กลางชล 17 ภูมิอากาศอบอุ่นชื้นแถบละติจูดกลาง (Moist subtropical mid-lattitude climate) : C พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ละติจูดที่ 25° - 40° เหนือ

18 ครูจงกล กลางชล 18 ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป (Humid continental climates) : D พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ละติจูดที่ 40° - 60° เหนือ

19 ครูจงกล กลางชล 19 ภูมิอากาศขั้วโลก (Polar Climates) : E อุณหภูมิสูงกว่าจุด น้ำแข็ง เพียงแค่ 2- 4 เดือน ( ต่ำกว่า 10°C)

20 ครูจงกล กลางชล 20 ภูมิอากาศแถบภูเขาสูง (Highland Climates) : H ภูมิอากาศหลาย แบบรวมกัน ขึ้นอยู่กับระดับสูง ของพื้นที่

21 ครูจงกล กลางชล พบกัน ใหม่ ในวันศุกร์ที่ 30 ม. ค. 52 เวลา 12.30- 13.30 น เรื่อง สภาพแวดล้อมทาง สังคม และวัฒนธรรม 2121


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล 1. 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google