งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เอกภพและโลก (7) เรื่อง เขตภูมิอากาศของโลก จัดการเรียนรู้ โดย อ.จงกล กลางชล

2 ทางธรรมชาติของโลกได้
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติของโลกได้

3 การกำหนดเขตภูมิอากาศของโลก
สาระการเรียนรู้ 3 การกำหนดเขตภูมิอากาศของโลก ตามระบบเคิปเปน

4 4 "ภูมิอากาศ " ต่างจาก "ลมฟ้าอากาศ " อย่างไร

5 สรุปลักษณะสภาพลมฟ้าอากาศ ซึ่งหมุนเวียนไปตามฤดูกาลของ
5 ภูมิอากาศ (Climate) สรุปลักษณะสภาพลมฟ้าอากาศ ซึ่งหมุนเวียนไปตามฤดูกาลของ แต่ละสถานที่ เป็นลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงระยะ เวลายาวนาน

6 สภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลา แต่ละสถานที่ ซึ่งแปรเปลี่ยน
6 ลมฟ้าอากาศ (weather ) สภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลา แต่ละสถานที่ ซึ่งแปรเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในช่วง ระยะเวลาสั้นๆ

7 เราจะแบ่งเขตภูมิอากาศ
7 เราจะแบ่งเขตภูมิอากาศ ของโลกได้อย่างไร

8 การแบ่งเขตภูมิอากาศของโลก
8 การแบ่งเขตภูมิอากาศของโลก แบ่งโดยอาศัยอุณหภูมิและ ( ใช้ละติจูดเป็นเกณฑ์) มี3 ลักษณะ 5 เขต คือ เขตร้อน เขตอบอุ่น เขตหนาว

9 9 ภูมิอากาศ (Climate)

10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ภูมิอากาศ แตกต่างกัน
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ภูมิอากาศ แตกต่างกัน 1) ที่ตั้ง 2) ความสูงต่ำของพื้นที่ 3) ระยะใกล้ไกลทะเล

11 11 4.) แนวเทือกเขา 5.) อิทธิพลของลม 6.) อิทธิพลของกระแสน้ำ ในมหาสมุทร

12 การจำแนกเขตภูมิอากาศ
12 การจำแนกเขตภูมิอากาศ ดร.วลาดิเมียร์ เคิปเปน 1.อุณหภูมิ      2.ปริมาณน้ำฝน   3.ลักษณะของ พืชพรรณธรรมชาติ

13 ดร.วลาดิเมียร์ เคิปเปน
13 การกำหนดเขตอากาศของ ดร.วลาดิเมียร์ เคิปเปน ใช้อักษรภาษาอังกฤษเป็นรหัส อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ มี 6 ตัว ได้แก่ (A, B, C, D, E, H )

14 อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวแรก บอกประเภท ภูมิอากาศ
14 อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวแรก บอกประเภท ภูมิอากาศ อักษรตัวพิมพ์เล็กตัวที่ 2 บอก ปริมาณน้ำฝน อักษรตัวที่ 3 บอกอุณหภูมิเฉลี่ย หรืออุณหภูมิสูงต่ำ

15 (Tropical Moist Climates) : A (ทุกเดือนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า
15 ภูมิอากาศแถบร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร (Tropical Moist Climates) : A (ทุกเดือนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 18°C ไม่มีฤดูหนาว )

16 ภูมิอากาศแห้งแล้ง(Dry Climates):B (เขตที่มีการระเหยของน้ำมากกว่า
16 ภูมิอากาศแห้งแล้ง(Dry Climates):B (เขตที่มีการระเหยของน้ำมากกว่า ความชื้นที่ได้รับในรอบปี )

17 ภูมิอากาศอบอุ่นชื้นแถบละติจูดกลาง (Moist subtropical mid-lattitude
17 ภูมิอากาศอบอุ่นชื้นแถบละติจูดกลาง (Moist subtropical mid-lattitude climate) : C พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ละติจูดที่ 25° - 40° เหนือ

18 ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป
18 ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป (Humid continental climates) : D พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ละติจูดที่ 40° - 60° เหนือ

19 ภูมิอากาศขั้วโลก (Polar Climates) : E อุณหภูมิสูงกว่าจุดน้ำแข็ง
19 ภูมิอากาศขั้วโลก (Polar Climates) : E อุณหภูมิสูงกว่าจุดน้ำแข็ง เพียงแค่ 2- 4 เดือน ( ต่ำกว่า 10°C)

20 ภูมิอากาศแถบภูเขาสูง
20 ภูมิอากาศแถบภูเขาสูง (Highland Climates) : H ภูมิอากาศหลายแบบรวมกัน ขึ้นอยู่กับระดับสูงของพื้นที่

21 เรื่อง สภาพแวดล้อมทาง สังคม และวัฒนธรรม
21 พบกันใหม่ ในวันศุกร์ที่ 30 ม.ค. 52 เวลา น เรื่อง สภาพแวดล้อมทาง สังคม และวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google