งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นไร้มัน โดยใช้เทคนิคไมโครเวฟ Development of oil – free puffed rice – cracker (Khao – Tan) by microwave technique นาย จักรพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นไร้มัน โดยใช้เทคนิคไมโครเวฟ Development of oil – free puffed rice – cracker (Khao – Tan) by microwave technique นาย จักรพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นไร้มัน โดยใช้เทคนิคไมโครเวฟ Development of oil – free puffed rice – cracker (Khao – Tan) by microwave technique นาย จักรพันธ์ ปัญโญนันท์ 4813094 นาย ณัฐพล อาษากิจ 4813099 นาย ศิวฤทธิ์ เตียสุวัติเศรษฐ 4813120 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล

2 สถานประกอบการที่เข้า ร่วมโครงงาน ชื่อผู้ประกอบการ : นายสุธาณี เยาวพัฒน์ ( กรรมการผู้จัดการ ) บริษัท : ห้างหุ้นส่วนสามัญข้าว แต๋นแม่บัวจันทร์ 2 ที่อยู่ : 158 หมู่ 3 ต. บ้านเป้า อ. เมือง จ. ลำปาง 52100 ธุรกิจอาหารแปรรูปจากข้าว เช่น ข้าว แต๋นน้ำแตงโม และข้าวแต๋นหน้าต่างๆ

3 ประเภทโครงงาน : โครงงานประเภท IPUS2 ทุน IRPUS ประจำปี 2551 เลขที่โครงงาน : I251D03017

4 วัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นไร้ มันโดยใช้เทคนิคการทำให้พอง ด้วยเทคนิคไมโครเวฟ ระยะเวลา ดำเนินงาน 6 เดือน

5 ความเป็นมาและความสำคัญ ข้าวเหนียวนึ่ง ขึ้นรูป อบหรือตากแห้ง ทอดให้พอง ปริมาณน้ำมันสูง เหม็นหืนง่าย อายุ การเก็บสั้น น้ำมันที่ใช้ทอด ในปัจจุบันมี ราคาแพงขึ้น น้ำมันที่ใช้ทอดไม่สามารถใช้หลายซ้ำ ได้ เพราะจะเกิดสารก่อมะเร็ง

6 ความเป็นมาและความสำคัญ ( ต่อ ) ความต้องการของผู้ประกอบการ – ไขมันต่ำหรือไร้มัน ไม่มีคอเลสเตอรอล – Storage life > 6 เดือน  วางจำหน่ายต่างประเทศ ได้ จำเป็นต้องใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่การทอด Hot air, Puffing gun, Microwave ถูก เลือกใช้

7 ความเป็นมาและความสำคัญ ( ต่อ ) การเลือกใช้ไมโครเวฟ – ใช้เวลาสั้น ผลิตภัณฑ์มีไขมันต่ำ เก็บได้นาน Hulle, et.al.,(1983) – พัฒนาขนมขบเคี้ยวเคลือบน้ำตาล ทำให้พองได้ ด้วยไมโครเวฟตามบ้าน – ใช้ amylopectin เป็นองค์ประกอบหลัก Shachat, et.al.,(1990) – ใช้ไมโครเวฟตามบ้านทำขนมขบเคี้ยวให้พอง – ทำจากแป้งมันสำปะหลังผ่านการนึ่งจนสุก แช่เย็น และแช่แข็ง หั่นเป็นแว่น

8 ความเป็นมาและความสำคัญ ( ต่อ ) Brown, et.al.,(1996) – ใช้ไมโครเวฟความเข้มสูง (150 – 350 V/cm) ทำให้ ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าที่ทำจากธัญพืชประกบกัน หลายๆ ชั้น พองกรอบ – ความชื้น 9 – 13 % ความหนาแน่นรวม 0.06 – 0.15 g/ml Zhang, et.al.,(2007) – ใช้ไมโครเวฟสุญญากาศทำ Savory crisp bighead carp – สภาวะที่เหมาะสม  ความชื้นวัตถุดิบ 19.8 % กำลังไฟ 686 W ความดันสุญญากาศ 0.09 MPa

9 ความเป็นมาและความสำคัญ ( ต่อ ) ข้าวแต๋นไร้มันจึงทำได้โดย – นำข้าวเหนียวนึ่งขึ้นรูปแล้ว มาอบลดความชื้น  ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป – นำไปทำให้พองในไมโครเวฟ – หากการเตรียมไม่ดี พองไม่หมดทั้งชิ้น ไหม้ วิธีการเตรียม + ความชื้นที่เหมาะสม

10 แนวทางการทำโครงงาน หา Drying Curve – สำหรับเตรียมข้าวแต๋นแห้งที่ความชื้นต่างกัน – เปรียบเทียบ  ลมร้อนกับตากแดด – ทดลองแบบ CRD จำนวน 3 ซ้ำ หาความชื้นที่เหมาะสมต่อการพองตัว – นำข้าวเหนียวนึ่งที่ผ่านการผสมน้ำแตงโมและน้ำตาลขึ้น รูปเป็นวงกลม – อบแห้งจนมีความชื้น 9%, 12%, 15%, 18%, 21% wb – นำมาทำให้พองด้วยไมโครเวฟ – วิเคราะห์คุณสมบัติ  ความชื้น, ความหนาแน่น, สี, texture, อัตราการพองตัว และการยอมรับทางประสาท สัมผัส – ทดลองแบบ CRD จำนวน 3 ซ้ำ หาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และเป็นที่ยอมรับ

11 แนวทางการทำโครงงาน ( ต่อ ) หากำลังไฟและเวลาที่เหมาะสมในการทำให้ พองด้วยไมโครเวฟ – นำตัวอย่างที่ดีที่สุดจากการทดลองมาทำให้พอง – ตัวแปรต้น  กำลังไฟ และ เวลา – ทดลองแบบ CRD จำนวน 3 ซ้ำ หาสภาวะที่ดีที่สุด เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ดีที่สุดกับข้าว แต๋นที่ผ่านการทอด วิเคราะห์คุณสมบัติดังนี้ – ความชื้น – ความหนาแน่น – สี – texture - อัตราการพอง ตัว - ประสาทสัมผัส - ไขมัน - จุลินทรีย์

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้ข้าวแต๋นไร้มันที่สถานประกอบการ สามารถนำไปใช้ได้ สามารถขยายผลไปใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ได้ เช่น – ข้าวตัง – ข้าวเกรียบ ฯลฯ สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมใน การศึกษา และการทำวิจัย เป็นประโยชน์ในการปรับการทำงานให้ สามารถเข้ากับสถานประกอบการได้

13 แผนการดำเนินงาน การดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ( เดือน ) สถานที่ ทำการศึ กษา 123456 1. ศึกษา Drying curve 1,2 2. ศึกษาความชื้นต่อการพองตัว ด้วย MW 1 3. ศึกษากำลังไฟและเวลาในการ พองตัวด้วย MW 1 4. เปรียบเทียบผลิตที่ทอด กับทำ ให้พองด้วย MW 1,2 5. จัดทำรายงานและเตรียมการ นำเสนอ 1 หมายเหตุ : 1 คือศึกษาที่ภาควิชา 2 คือ ศึกษาที่ สถานประกอบการ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นไร้มัน โดยใช้เทคนิคไมโครเวฟ Development of oil – free puffed rice – cracker (Khao – Tan) by microwave technique นาย จักรพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google