งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP: [6] ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ สตริง. ฟังก์ชั่น (Functions) ฟังก์ชั่น (Functions) หมายถึง กลุ่มของคำสั่งที่ถูกนำมารวบรวม ไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถ เรียกใช้ได้อย่างสะดวกและเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP: [6] ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ สตริง. ฟังก์ชั่น (Functions) ฟังก์ชั่น (Functions) หมายถึง กลุ่มของคำสั่งที่ถูกนำมารวบรวม ไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถ เรียกใช้ได้อย่างสะดวกและเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP: [6] ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ สตริง

2 ฟังก์ชั่น (Functions) ฟังก์ชั่น (Functions) หมายถึง กลุ่มของคำสั่งที่ถูกนำมารวบรวม ไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถ เรียกใช้ได้อย่างสะดวกและเป็น ระบบ ใน PHP มีฟังก์ชั่นอยู่ 2 ชนิด ดังนี้ ฟังก์ชั่นที่ PHP จัดเตรียมไว้ให้ ฟังก์ชั่นที่ผู้เขียนโปรแกรมสร้าง ขึ้นมาใช้เองเรียกว่า User- defined functions

3 ฟังก์ชั่นที่ PHP จัดเตรียมให้ : ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับสตริง ฟังก์ชั่น addslashed() ใช้เพิ่มเครื่องหมาย backslash(\) ให้กับ อักษรพิเศษ 3 ตัว คือ double quote ("), single quote (') และ backslash (\) ฟังก์ชั่น chr() และ ord() chr() จะใช้ส่งตัวอักษรตามค่าแอสกี้ที่ระบุ กลับมา เช่น chr(65) จะได้ตัวอักษร A กลับมา ord() จะใช้ส่งลำดับแอสกี้ของตัวอักษร กลับมา เช่น ord(“A”) จะได้ค่า 65 กลับมา ฟังก์ชั่น crypt() ใช้เข้ารหัสข้อความ

4 ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชั่นสตริง ex10_01.php

5 ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชั่นสตริง ex10_02.php

6 ฟังก์ชั่นที่ PHP จัดเตรียมให้ : ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับสตริง ฟังก์ชั่น md5() ใช้เข้ารหัสข้อความด้วยวิธี Message-Digest Algorithm ของ RSA Data Security, Inc. ฟังก์ชั่นนี้มีแบบแผนในการ เข้ารหัสที่แน่นอน โดยผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นสตริงที่มีความยาว 32 ตัวอักษร

7 ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชั่นสตริง ex10_03.php

8 ฟังก์ชั่นที่ PHP จัดเตรียมให้ : ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับสตริง ฟังก์ชั่น explode() และ implode() explode() ใช้แบ่งข้อความ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยขึ้นอยู่กับ ตัวแยก (delimeter) ที่กำหนด และส่งผลลัพธ์กลับมาเป็นอาร์เรย์ ที่มีข้อความย่อย ๆ เหล่านั้นเป็น สมาชิก รูปแบบ explode ( สัญลักษณ์ที่ใช้ แยก, ข้อความ ) implode() ใช้นำข้อมูลจาก อาร์เรย์มาประกอบกันเป็นข้อมูล ชนิดสตริงตัวเดียว ( ทำตรงข้าม กับ explode()) รูปแบบ implode ( สัญลักษณ์ที่ใช้ คั่น, อาร์เรย์ )

9 ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชั่นสตริง ex10_04.php

10 ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชั่นสตริง ex10_05.php

11 ฟังก์ชั่นที่ PHP จัดเตรียมให้ : ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับสตริง ฟังก์ชั่น htmlspecialchars() และ nl2br() htmlspecialchars() เป็นฟังก์ชั่น ที่ใช้เปลี่ยนตัวอักษรซึ่งมี ความหมายพิเศษต่อเว็บบราวเซอร์ เช่น,&,",' ให้อยู่ในรูปแบบ ที่เว็บบราวเซอร์สามารถแสดง ผลได้อย่างถูกต้อง เช่น > จะถูก เปลี่ยนเป็น > เป็นต้น nl2br() ใช้แทรกแท็ก หรือ แท็ก ( แท็ก เป็นแท็กตามมาตรฐาน XHTML)

12 ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชั่นสตริง ex10_06.php

13 ฟังก์ชั่นที่ PHP จัดเตรียมให้ : ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับสตริง ฟังก์ชั่น strcmp() ใช้เปรียบเทียบสตริง 2 ชุด โดยให้ ความสำคัญกับตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ - เล็กของภาษาอังกฤษ (Case sensitive) รูปแบบ strcmp ( สตริง 1, สตริง 2) ค่าที่ฟังก์ชั่น strcmp() ส่งคืนมาให้ มีดังนี้ - ค่าลบ ( น้อยกว่า 0) แสดงว่าสตริง ชุดแรกน้อยกว่า - ค่าบวก ( มากกว่า 0) แสดงว่า สตริงชุดที่ 1 มากกว่า - 0 แสดงว่าสตริงชุดที่ 1 เท่ากับ สตริงชุดที่ 2

14 ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชั่นสตริง ex10_07.php

15 ฟังก์ชั่นที่ PHP จัดเตรียมให้ : ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับสตริง ฟังก์ชั่น strlen() และ strrev() strlen() ใช้นับจำนวนตัวอักษรใน สตริง ( ความยาวของสตริง ) strrev() ใช้กลับลำดับของ ตัวอักษรในสตริง

16 ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชั่นสตริง ex10_08.php

17 ฟังก์ชั่นที่ PHP จัดเตรียมให้ : ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับสตริง ฟังก์ชั่น substr() ใช้ดึงข้อความส่วนที่ต้องการ ออกมาจากข้อความที่กำหนด รูปแบบ substring ( สตริง, จุดเริ่มต้น, ความยาว )

18 ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชั่นสตริง ex10_09.php

19 ฟังก์ชั่นที่ PHP จัดเตรียมให้ : ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับสตริง ฟังก์ชั่น trim(), ltrim(), rtrim trim() ใช้ตัด whitespace ( ตัวอักษรที่ไม่มีหน้าตา เช่น ช่องว่าง, แท็บ, ตัวอักษรขึ้น บรรทัดใหม่ เป็นต้น ) ทางด้านหน้า และด้านหลังของข้อความออกไป ltrim() ใช้ตัด whitespace เฉพาะทางด้านหน้าของข้อความ rtrim() ใช้ตัด whitespace เฉพาะทางด้านหลังของข้อความ

20 ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชั่นสตริง ex10_10.php


ดาวน์โหลด ppt PHP: [6] ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ สตริง. ฟังก์ชั่น (Functions) ฟังก์ชั่น (Functions) หมายถึง กลุ่มของคำสั่งที่ถูกนำมารวบรวม ไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถ เรียกใช้ได้อย่างสะดวกและเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google