งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันในภาษาซี 344-201 Structure Programming. ฟังก์ชันในภาษาซี  ฟังก์ชันในภาษาซี สามารถแบ่งตามแหล่งที่มา ได้ 2 ประเภทคือ 1. ฟังก์ชันมาตรฐานในภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันในภาษาซี 344-201 Structure Programming. ฟังก์ชันในภาษาซี  ฟังก์ชันในภาษาซี สามารถแบ่งตามแหล่งที่มา ได้ 2 ประเภทคือ 1. ฟังก์ชันมาตรฐานในภาษาซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันในภาษาซี 344-201 Structure Programming

2 ฟังก์ชันในภาษาซี  ฟังก์ชันในภาษาซี สามารถแบ่งตามแหล่งที่มา ได้ 2 ประเภทคือ 1. ฟังก์ชันมาตรฐานในภาษาซี (C Standard Function) 2. ฟังก์ชันที่สร้างขึ้นใหม่โดยโปรแกรมเมอร์ (Programmer-Defined Function) FUNCTIONS IN C C STANDARD LIBRARY C STANDARD LIBRARY PROGRAMMER DEFINED FUNCTION

3  เป็นฟังก์ชันที่มาพร้อมกับตัวแปลภาษาซี  เป็นฟังก์ชั่นที่เน้นงานพื้นฐาน เช่น  ฟังก์ชันคำนวณทางคณิตศาสตร์, ฟังก์ชันจัดการ ข้อความ, ฟังก์ชันจัดการเวลา  การเรียกใช้งานต้องเขียนคำสั่ง #include ไว้ที่ส่วนหัวของโปรแกรม  header file เป็นไฟล์นามสกุล.h เช่น stdio.h, math.h, string.h

4  ตัวอย่างการเรียกใช้ ฟังก์ชันมาตรฐานใน ภาษาซี

5 การนิยาม ฟังก์ชัน การเรียกใช้ ฟังก์ชัน การเขียนโปร โตไทป์

6  การสร้างฟังก์ชันประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. การเขียนโปรโตไทป์สำหรับฟังก์ชัน 2. การนิยามฟังก์ชัน 3. การเรียกใช้ฟังก์ชัน

7  รูปแบบของการนิยามฟังก์ชัน เขียนได้ ดังต่อไปนี้  ตัวอย่างการนิยามฟังก์ชัน return-value-type function-name([parameter-list]) { declarations ; statements; [return ;] }

8  รูปแบบฟังก์ชันของภาษาซีมี 4 รูปแบบ 1. ฟังก์ชันแบบไม่มีการส่งค่ากลับ และไม่มี พารามิเตอร์ 2. ฟังก์ชันแบบไม่มีการส่งค่ากลับ และมี พารามิเตอร์ 3. ฟังก์ชันแบบมีการส่งค่ากลับ และไม่มี พารามิเตอร์ 4. ฟังก์ชันแบบมีการส่งค่ากลับ และมี พารามิเตอร์

9  รูปแบบของการนิยามฟังก์ชัน  ตัวอย่าง void function-name () { declarations ; statements; }

10  การเรียกใช้ฟังก์ชัน  ตัวอย่าง function-name(); การเรียกใช้ ฟังก์ชัน การนิยาม ฟังก์ชัน

11  รูปแบบของการนิยามฟังก์ชัน  ตัวอย่าง void function-name (parameter-list) { declarations ; statements; }

12  การเรียกใช้ฟังก์ชัน  ตัวอย่าง function_name(actual_arg_list) การเรียกใช้ ฟังก์ชัน การนิยาม ฟังก์ชัน

13  รูปแบบของการนิยามฟังก์ชัน  ตัวอย่าง return-value-type function-name() { declarations ; statements; return return-value; }

14  การเรียกใช้ฟังก์ชัน  ตัวอย่าง variable = function_name() การนิยาม ฟังก์ชัน การเรียกใช้ ฟังก์ชัน

15  รูปแบบของการนิยามฟังก์ชัน  ตัวอย่าง return-value-type function-name(parameter-list) { declarations ; statements; return return-value; }

16  การเรียกใช้ฟังก์ชัน  ตัวอย่าง variable = function_name(actual_arg_list) การนิยาม ฟังก์ชัน การเรียกใช้ ฟังก์ชัน

17  ต้นแบบฟังก์ชัน หรือ โปรโตไทป์ของฟังก์ชัน  เป็นการอธิบายรายละเอียดของฟังก์ชันให้ ภาษาซีรู้จัก  รูปแบบการเขียนโปรโตไทป์ จะเหมือนกับ บรรทัดแรกของฟังก์ชัน  ตัวอย่างการเขียนโปรโตไทป์  void my_print();  char my_print();  void my_print(char ch, int x);  char my_print(int x);  โดยจะเขียนไว้ก่อนฟังก์ชัน main() return-value-type function-name([parameter-list]);

18  เขียนโปรแกรมด้านล่าง โดยมีการเรียกใช้ ฟังก์ชัน main() { int a,b,sum; a=5; b=6; sum=a+b; printf(“%d+%d=%d”,a,b,sum); }

19  เขียนฟังก์ชัน max() สำหรับหาค่า max และ ฟังก์ชัน min() สำหรับหาค่า min main() { int max_v, min_v; max_v = max(3,1,5,6); min_v = min(3,1,5,6); printf(“maximum is %d, minimum is %d”,max_v,min_v); }

20  ตัวแปรในภาษาซี  Local variable – ตัวแปรที่อยู่ในฟังก์ชันใด ฟังก์ชันหนึ่ง และใช้เฉพาะในฟังก์ชันนั้น เท่านั้น  Global variable – ตัวแปรที่ถูกกำหนด ก่อนฟังก์ชัน main() และทุก ๆ ฟังก์ชัน สามารถเรียกใช้ได้

21  ตัวอย่าง

22  ข้อมูลกับฟังก์ชัน ( ขอบเขตของตัวแปร ) 1. หาผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของ โปรแกรม ต่อไปนี้

23  Passing by value ( การส่งผ่านโดยค่า )  Passing by reference ( การส่งผ่านโดย การอ้างอิง )

24 การส่งผ่าน ค่า การรับค่า

25  ที่อยู่ (address) ของตัวแปรที่อ้างถึงจะถูก สำเนาเพื่อส่งไปให้ฟังก์ชัน  การเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรที่อยู่ในฟังก์ชันที่ ถูกเรียก (Called function) จะทำให้ค่าของตัว แปรที่อยู่ในฟังก์ชันที่เรียกไป (Calling function ) เปลี่ยนแปลงด้วย  ใช้ตัวดำเนินการ & และ * ในการส่งและรับค่า ฟังก์ชัน ตามลำดับ

26  ตัวดำเนินการ & และ *  พอยน์เตอร์ ( ตัวชี้ ) คือ ตัวแปรหรือค่าคงที่ที่เก็บ ตำแหน่งที่อยู่ของหน่วยความจำ (memory address)  ตัวแปรพอยน์เตอร์ (pointer variable) คือ ตัวแปรที่เก็บ ค่าตำแหน่งที่อยู่ที่ชี้ไปยังค่าที่เก็บอยู่จริง  ตัวดำเนินการ & : เป็นตัวดำเนินการที่จะเก็บค่า ตำแหน่งที่อยู่ของหน่วยความจำ (memory address) ของ ตัวถูกดำเนินการ (operand)

27

28  รูปแบบ : ชนิดตัวแปร * ชื่อตัวแปร  ตัวอย่าง เช่น  char *ch;  int *m;

29  ตัวอย่าง โปรแกรม การส่งผ่านโดยการ อ้างอิง การรับค่า

30  เขียนโปรแกรมด้านล่าง โดยมีการเรียกใช้ ฟังก์ชัน main() { int x,y,temp; x=5; y=6; temp=x; x=y; y=temp; printf(“x=%d, y=%d”,x,y); }


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันในภาษาซี 344-201 Structure Programming. ฟังก์ชันในภาษาซี  ฟังก์ชันในภาษาซี สามารถแบ่งตามแหล่งที่มา ได้ 2 ประเภทคือ 1. ฟังก์ชันมาตรฐานในภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google