งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกาศตัวแปร “ตัวแปร” คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บค่าต่างๆและอ้างอิงใช้งานภายในโปรแกรม ตามที่เรากำหนดขึ้น การสร้างตัวแปรขึ้นมาเราเรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกาศตัวแปร “ตัวแปร” คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บค่าต่างๆและอ้างอิงใช้งานภายในโปรแกรม ตามที่เรากำหนดขึ้น การสร้างตัวแปรขึ้นมาเราเรียกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประกาศตัวแปร “ตัวแปร” คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บค่าต่างๆและอ้างอิงใช้งานภายในโปรแกรม ตามที่เรากำหนดขึ้น การสร้างตัวแปรขึ้นมาเราเรียกว่า "การประกาศตัวแปร“ ส่วนใหญ่ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มักจะมีการประกาศตัวแปร ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ตัวแปรที่เราประกาศไว้ข้างต้น รูปแบบ ประเภทของข้อมูล ชื่อตัวแปร ; ตัวอย่าง int age;

3 การประกาศตัวแปร ในการประกาศตัวแปรแต่ละครั้งสามารถประกาศได้หลายตัวถ้าเป็นประเภทเดียวกัน ใช้เครื่องหมาย , คั่นได้ เช่น int num1,num2,num3; char a,b,c,d; float score,grade;

4 การกำหนดชื่อตัวแปร ตัวแปรแต่ละตัวจะต้องมีการกำหนดชื่อขึ้น เพื่อให้โปรแกรมนั้นสามารถเรียกใช้งานได้ถูกต้องโดยมีข้อกำหนดในการตั้งชื่อดังนี้ 1. ชื่อไม่ซ้ำกับคำสงวนและชื่อมาตรฐานที่คอมไพเลอร์รู้จัก 2. ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร(A-Z,a-z) หรือ _ เท่านั้น 3. ตัวต่อไปต้องเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือ _ 4. การตั้งชื่อต้องไม่มีช่องว่าง 5. ตัวอักษรเล็ก-ใหญ่ จะมีความหมายต่างกัน

5 คำสงวนในภาษาซี (มาตรฐาน)
auto double int struct break else long switch case enum register typedef char extern return union const float short unsigned continue for signed void default goto sizeof volatile do if static while

6 การประกาศค่าคงที่ ในภาษาซี จะมีตัวแปรอีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า “ค่าคงที่” ซึ่งจะแตกต่างจากตัวแปรทั่วไป คือ ค่าคงที่ไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้ตลอดทั้งโปรแกรม การกำหนดค่าคงที่ในภาษาซีนั้น จะมีการประกาศไว้ในที่ต่างๆดังนี้

7 การประกาศค่าคงที่ ค่าคงที่ (Constant) เป็นค่าในหน่วยความจำที่มีค่าคงที่ตลอดโปรแกรมเราจะกำหนดชื่อให้กับค่าคงที่ ถ้าโปรแกรมส่วนใดเรียกใช้ จะได้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ การประกาศค่าคงที่มี 2 รูปแบบดังนี้ รูปแบบที่ 1 ใช้ Const นำหน้า (ต้องระบุชนิดตัวแปร) const รูปแบบข้อมูล ชื่อค่าคงที่ = ค่าข้อมูล; ตัวอย่าง const int count = 100;

8 การประกาศค่าคงที่ รูปแบบที่ 2 ใช้ #define (ไม่ต้องระบุชนิดตัวแปร)
ตัวอย่าง #define PI ;

9 ตัวแปรภายในและตัวแปรภายนอก
ลักษณะการประกาศตัวแปรจะมีอยู่ 2 รูปแบบดังนี้ 1. ตัวแปรภายใน จะถูกประกาศใช้งานเฉพาะฟังก์ชั่นนั้นๆ 2. ตัวแปรภายนอก เป็นตัวแปรสาธารณะที่ทุกๆฟังก์ชั่นสามารถเรียกใช้งานจากตัวแปรนี้ได้ โดยประกาศไว้นอกฟังก์ชั่น

10 ตัวอย่างประกาศตัวแปรแบบภายในและภายนอก
ตัวอย่างการเรียกใช้ตัวแปรภายในและตัวแปรภายนอก #include<stdio.h> #include<conio.h> float grade; // ตัวแปรภายนอก int f() { float score; // ตัวแปรภายใน printf("score f="); scanf("%f",&score); } int main() printf("grade main="); scanf("%f",&grade); f(); getch();

11 ตัวอย่างการใช้งานค่าคงที่ภายใน
#include<stdio.h> #include<conio.h> const int data1=50; // ทุกฟังก์ชั่นสามารถเรียกใช้งานได้ int f() { const int data=40; // ประกาศเพื่อเรียกใช้ในฟังก์ชั่น f เท่านั้น printf("data f = %d\n",data); printf("data 1 = %d\n",data1); } int main() printf("data1 main = %d\n",data1); f(); getch();

12 ทดสอบความเข้าใจ ทดสอบความเข้าใจ
1. เราจะตั้งชื่อตัวแปรว่า a_a ได้หรือไม่ 2. เราจะตั้งชื่อตัวแปรว่า 4you ได้หรือไม่ 3. เราจะตั้งชื่อตัวแปรว่า float ได้หรือไม่ 4. ตัวแปรภายในต่างจากตัวแปรภายนอกอย่างไร 5. ตัวอักษร- ตัวใหญ่ มีความหมายเหมือนกันหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt การประกาศตัวแปร “ตัวแปร” คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บค่าต่างๆและอ้างอิงใช้งานภายในโปรแกรม ตามที่เรากำหนดขึ้น การสร้างตัวแปรขึ้นมาเราเรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google