งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกาศตัวแปร “ ตัวแปร ” คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ เก็บค่าต่างๆและอ้างอิงใช้งานภายในโปรแกรม ตามที่เรากำหนดขึ้น การสร้างตัวแปรขึ้นมาเรา เรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกาศตัวแปร “ ตัวแปร ” คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ เก็บค่าต่างๆและอ้างอิงใช้งานภายในโปรแกรม ตามที่เรากำหนดขึ้น การสร้างตัวแปรขึ้นมาเรา เรียกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประกาศตัวแปร “ ตัวแปร ” คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ เก็บค่าต่างๆและอ้างอิงใช้งานภายในโปรแกรม ตามที่เรากำหนดขึ้น การสร้างตัวแปรขึ้นมาเรา เรียกว่า " การประกาศตัวแปร “ ส่วนใหญ่ในการ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มักจะมีการ ประกาศตัวแปร ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ตัวแปร ที่เราประกาศไว้ข้างต้น รูปแบบ ประเภทของข้อมูล ชื่อตัว แปร ; ตัวอย่าง int age;

3 ในการประกาศตัวแปรแต่ละครั้ง สามารถประกาศได้หลายตัวถ้าเป็น ประเภทเดียวกัน ใช้เครื่องหมาย, คั่น ได้ เช่น int num1,num2,num3; char a,b,c,d; float score,grade; การประกาศตัวแปร

4 ตัวแปรแต่ละตัวจะต้องมีการกำหนดชื่อ ขึ้น เพื่อให้โปรแกรมนั้นสามารถเรียกใช้ งานได้ถูกต้องโดยมีข้อกำหนดในการตั้งชื่อ ดังนี้ 1. ชื่อไม่ซ้ำกับคำสงวนและชื่อมาตรฐานที่ คอมไพเลอร์รู้จัก 2. ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (A-Z,a-z) หรือ _ เท่านั้น 3. ตัวต่อไปต้องเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือ _ 4. การตั้งชื่อต้องไม่มีช่องว่าง 5. ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่ จะมีความหมาย ต่างกัน การกำหนดชื่อตัวแปร

5 auto double int struct break else long switch case enum register typedef char extern return union const float short unsigned continue for signed void default goto sizeof volatile do if static while คำสงวนในภาษาซี ( มาตรฐาน )

6 ในภาษาซี จะมีตัวแปรอีกชนิดหนึ่งที่เรา เรียกว่า “ ค่าคงที่ ” ซึ่งจะแตกต่างจากตัวแปร ทั่วไป คือ ค่าคงที่ไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้ตลอด ทั้งโปรแกรม การกำหนดค่าคงที่ในภาษาซีนั้น จะมีการประกาศไว้ในที่ต่างๆดังนี้ การประกาศค่าคงที่

7 ค่าคงที่ (Constant) เป็นค่าใน หน่วยความจำที่มีค่าคงที่ตลอดโปรแกรมเรา จะกำหนดชื่อให้กับค่าคงที่ ถ้าโปรแกรมส่วน ใดเรียกใช้ จะได้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ การประกาศค่าคงที่มี 2 รูปแบบดังนี้ รูปแบบที่ 1 ใช้ Const นำหน้า ( ต้องระบุชนิด ตัวแปร ) const รูปแบบข้อมูล ชื่อค่าคงที่ = ค่าข้อมูล ; ตัวอย่าง const int count = 100; การประกาศค่าคงที่

8 รูปแบบที่ 2 ใช้ # define ( ไม่ต้องระบุชนิดตัว แปร ) #define ชื่อค่าคงที่ ค่าที่ต้องการเก็บ ตัวอย่าง #define PI 3.14; การประกาศค่าคงที่

9 ลักษณะการประกาศตัวแปรจะมีอยู่ 2 รูปแบบดังนี้ 1. ตัวแปรภายใน จะถูกประกาศใช้งาน เฉพาะฟังก์ชั่นนั้นๆ 2. ตัวแปรภายนอก เป็นตัวแปรสาธารณะที่ ทุกๆฟังก์ชั่นสามารถเรียกใช้งานจากตัว แปรนี้ได้ โดยประกาศไว้นอกฟังก์ชั่น ตัวแปรภายในและตัวแปร ภายนอก

10 ตัวอย่างประกาศตัวแปรแบบภายใน และภายนอก #include float grade; // ตัวแปรภายนอก int f() { float score; // ตัวแปรภายใน printf("score f="); scanf("%f",&score); } int main() { printf("grade main="); scanf("%f",&grade); f(); getch(); } ตัวอย่างการเรียกใช้ตัวแปรภายใน และตัวแปรภายนอก

11 #include const int data1=50; // ทุกฟังก์ชั่นสามารถเรียกใช้งานได้ int f() { const int data=40; // ประกาศเพื่อเรียกใช้ในฟังก์ชั่น f เท่านั้น printf("data f = %d\n",data); printf("data 1 = %d\n",data1); } int main() { printf("data1 main = %d\n",data1); f(); getch(); } ตัวอย่างการใช้งานค่าคงที่ ภายใน

12 ทดสอบความเข้าใจ 1. เราจะตั้งชื่อตัวแปรว่า a_a ได้ หรือไม่ 2. เราจะตั้งชื่อตัวแปรว่า 4you ได้ หรือไม่ 3. เราจะตั้งชื่อตัวแปรว่า float ได้ หรือไม่ 4. ตัวแปรภายในต่างจากตัวแปร ภายนอกอย่างไร 5. ตัวอักษร - ตัวใหญ่ มีความหมาย เหมือนกันหรือไม่ ทดสอบความเข้าใจ


ดาวน์โหลด ppt การประกาศตัวแปร “ ตัวแปร ” คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ เก็บค่าต่างๆและอ้างอิงใช้งานภายในโปรแกรม ตามที่เรากำหนดขึ้น การสร้างตัวแปรขึ้นมาเรา เรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google