งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตั้งค่า Mouse จัดทำโดย นายนรินทร์ เรือนคำ เลขที่ 13 นางสาวรุ่งทิวา ขันทราษฎร์ เลขที่ 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตั้งค่า Mouse จัดทำโดย นายนรินทร์ เรือนคำ เลขที่ 13 นางสาวรุ่งทิวา ขันทราษฎร์ เลขที่ 21."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งค่า Mouse จัดทำโดย นายนรินทร์ เรือนคำ เลขที่ 13 นางสาวรุ่งทิวา ขันทราษฎร์ เลขที่ 21

2 ทำมาเพื่อ - ปรับการควบคุม mouse ด้วยตนเอง - ปรับลักษณะของตัวชี้ mouse - เปลี่ยนวิธีการทำงานของตัวชี้ mouse - เปลี่ยนวิธีการทำงานของตัวหมุน mouse

3 การใช้งาน การเปลี่ยนวิธีการทำงานของปุ่ม mouse เปิด ' คุณสมบัติเมาส์ ' ด้วยการคลิกปุ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ เมาส์ แล้วคลิก เมาส์ คลิกแท็บ ปุ่ม แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ – เมื่อต้องการสลับฟังก์ชันของปุ่มเมาส์ด้านขวาและซ้าย ภายใต้ การกำหนดค่า ปุ่ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับปุ่มหลักและปุ่มรอง – เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วในการคลิกปุ่มเพื่อคลิกสองครั้ง ภายใต้ ความเร็ว ของการคลิกสองครั้ง ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความเร็ว ไปที่ ช้าหรือ เร็ว – เมื่อต้องการเปิด ' คลิกล็อก ' ซึ่งทำให้คุณเน้นหรือลากรายการได้โดยไม่ต้อง กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ ภายใต้ คลิกล็อก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิด ' คลิก ล็อก ' คลิก ตกลง

4 การเปลี่ยนวิธีการทำงานของตัวชี้ mouse เปิด ' คุณสมบัติเมาส์ ' ด้วยการคลิกปุ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เมาส์ แล้วคลิก เมาส์ คลิกแท็บ ตัวเลือกตัวชี้ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ – เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วในการเลื่อนของตัวชี้เมาส์ ภายใต้ การ เคลื่อนไหว เลื่อนแถบเลื่อน เลือกความเร็วของตัวชี้ ไปที่ ช้า หรือ เร็ว – เมื่อต้องการให้ตัวชี้ทำงานได้แม่นยำมากขึ้นขณะที่คุณกำลังเลื่อนเมาส์อย่างช้าๆ ภายใต้ การเคลื่อนไหว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มความแม่นยำของตัวชี้ – เมื่อต้องการเพิ่มความเร็วในขั้นตอนการเลือกตัวเลือกเมื่อกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ภายใต้ การจัดชิด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ย้ายตัวชี้ไปยังปุ่มเริ่มต้นในกล่อง โต้ตอบโดยอัตโนมัติ – เมื่อต้องการให้ค้นหาตัวชี้เมาส์ได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ ภายใต้ การ แสดงผล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแนวการเคลื่อนของตัวชี้ แล้วลาก แถบเลื่อนไปที่ สั้น หรือ ยาว เมื่อต้องการลดหรือเพิ่มความยาวของท้ายตัวชี้ – เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้ไม่บล็อกการดูข้อความที่คุณกำลังพิมพ์ ภายใต้ การแสดงผล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนตัวชี้ขณะพิมพ์ – เมื่อต้องการค้นหาตัวชี้ที่วางผิดตำแหน่งโดยกดแป้น Ctrl ภายใต้ การ แสดงผล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตำแหน่งที่ตั้งของตัวชี้เมื่อกดแป้น Ctrl คลิก ตกลง

5 การเปลี่ยนลักษณะของตัวชี้ mouse เปิด ' คุณสมบัติเมาส์ ' ด้วยการคลิกปุ่ม แล้วคลิก แผง ควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เมาส์ แล้วคลิก เมาส์ คลิกแท็บ ตัวชี้ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ – เมื่อต้องการกำหนดลักษณะใหม่ให้กับตัวชี้เมาส์ ทั้งหมด ให้คลิกรายการแบบหล่นลง แบบแผน แล้ว คลิกแบบแผนตัวชี้เมาส์ใหม่ – เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวชี้แต่ละตัว ภายใต้ กำหนด เอง ให้คลิกตัวชี้ที่คุณต้องการเปลี่ยนในรายการ คลิก เรียกดู แล้วคลิกตัวชี้ที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิก เปิด คลิก ตกลง

6 การเปลี่ยนวิธีการทำงานของล้อหมุนบน mouse เปิด ' คุณสมบัติเมาส์ ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผง ควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เมาส์ แล้วคลิก เมาส์ คลิกแท็บ ล้อหมุน แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ – เมื่อต้องการตั้งค่าจำนวนบรรทัดที่หน้าจอจะเลื่อนในแต่ละ ครั้งที่หมุนล้อหมุนของเมาส์ ภายใต้ การเลื่อนตามแนวตั้ง ให้ เลือก จำนวนบรรทัดที่เลื่อนต่อครั้ง แล้วป้อนจำนวนบรรทัดที่ คุณต้องการเลื่อนลงในกล่อง – เมื่อต้องการเลื่อนดูทั้งหน้าจอข้อความในแต่ละครั้งที่หมุนล้อ หมุนของเมาส์ ภายใต้ การเลื่อนตามแนวตั้ง ให้เลือก หนึ่ง หน้าจอต่อครั้ง – ถ้าเมาส์ของคุณมีล้อหมุนที่สนับสนุนการเลื่อนตามแนวนอน ภายใต้ การเลื่อนตามแนวนอน ในกล่อง โยกล้อเมาส์ไป ด้านข้างเพื่อเลื่อนจำนวนอักขระต่อไปนี้ทีละครั้ง : ให้ป้อน จำนวนอักขระที่คุณต้องการเลื่อนดูในแนวนอนเมื่อคุณเอียง ล้อหมุนไปทางซ้ายหรือขวา คลิก ตกลง

7 ประโยชน์ ช่วยในการปรับเปลี่ยนลักษณะของเมาส์ด้วย ตนเองตามความถนัด เปลี่ยนความช้าเร็วของเมาส์ เปลี่ยนรูปร่างของ mouse ตามความชอบของ ตัวเอง

8 สรุป การปรับเปลี่ยน mouse ตามที่ตัวเองถนัดสามารถทำให้ตัวเองใช้ mouse ได้คล่องตามความถนัดของตัวเองด้วนยการตั้งค่า mouse

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การตั้งค่า Mouse จัดทำโดย นายนรินทร์ เรือนคำ เลขที่ 13 นางสาวรุ่งทิวา ขันทราษฎร์ เลขที่ 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google