งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล (Database Programming).  การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Microsoft Access ในภาษา Java สามารถทำผ่าน ODBC Driver  เมื่อเชื่อมต่อแล้ว สามารถเขียนโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล (Database Programming).  การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Microsoft Access ในภาษา Java สามารถทำผ่าน ODBC Driver  เมื่อเชื่อมต่อแล้ว สามารถเขียนโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล (Database Programming)

2  การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Microsoft Access ในภาษา Java สามารถทำผ่าน ODBC Driver  เมื่อเชื่อมต่อแล้ว สามารถเขียนโปรแกรม จัดการกับฐานข้อมูลได้  เริ่มจากการจัดการข้อมูลผลการสอบเข้าเรียน ด้วยตารางข้อมูล ดังนี้  ข้อมูลผู้เข้าสอบ  ข้อมูลผลการสอบ  ข้อมูลคณะ  จากนั้นเขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลผลการสอบ เข้าเรียน โดยต้องค้นหาข้อมูลจาก ตารางข้อมูลผลการสอบเพื่อเชื่อมโยงกับ ตารางข้อมูลผู้เข้าสอบและตารางข้อมูลคณะ และแสดงผลในรูปแบบของใบแจ้งผลสอบ 2

3  ตารางข้อมูลชื่อผู้เข้าสอบ (student)  ตารางข้อมูลชื่อคณะ (faculty)  ตารางข้อมูลผลการสอบ (pstudent) 3

4  โปรแกรมจัดการการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (DBConnection.java) โปรแกรมจัดการการเชื่อมต่อฐานข้อมูล  โปรแกรมแสดงข้อมูลผลการสอบเข้าเรียน (DBTest.java) โปรแกรมแสดงข้อมูลผลการสอบเข้าเรียน 4

5 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL มี ขั้นตอน ดังนี้  ติดตั้ง Appserv เพื่อจำลองเครื่อง คอมพิวเตอร์เป็น server  ติดตั้งโปรแกรม Navicat Lite เพื่อใช้ จัดการฐานข้อมูล  เชื่อมต่อ NetBeans กับฐานข้อมูล MySQL  Add Library ของ MySQL JDBC Driver  เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล MySQL 5

6  SQLConnection.java// สำหรับจัดการ สร้างและเชื่อมต่อฐานข้อมูล SQLConnection.java  SQLCreateTable.java// สำหรับจัดการ สร้างตารางข้อมูล SQLCreateTable.java  SQLInsertTable.java// สำหรับจัดการ เพิ่มข้อมูลเข้าในตารางข้อมูล SQLInsertTable.java  SQLSelectTable.java// สำหรับจัดการ ค้นหาข้อมูลในตารางข้อมูล SQLSelectTable.java  SQLUpdateTable.java// สำหรับจัดการแก้ไข ข้อมูลในตารางข้อมูล SQLUpdateTable.java  SQLDeleteTable.java// สำหรับจัดการ ลบข้อมูลในตารางข้อมูล SQLDeleteTable.java  SQLSelectAllTable.java// สำหรับเรียกดูข้อมูล ทั้งหมดในตารางข้อมูล SQLSelectAllTable.java  CustContact.java// สำหรับผู้ใช้รับส่ง ข้อมูลผ่านหน้าจอ CustContact.java  AddPanel.java// สำหรับการเพิ่ม คอมโพเนนต์เข้าใน panel AddPanel.java 6

7 7

8 8


ดาวน์โหลด ppt เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล (Database Programming).  การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Microsoft Access ในภาษา Java สามารถทำผ่าน ODBC Driver  เมื่อเชื่อมต่อแล้ว สามารถเขียนโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google