งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 มาตรฐานการให้รางวัลผลงาน ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบ พฤติกรรมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 มาตรฐานการให้รางวัลผลงาน ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบ พฤติกรรมไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 มาตรฐานการให้รางวัลผลงาน ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบ พฤติกรรมไทย

2 2 ประเด็นนำเสนอ 1. งานวิจัยเชิงปริมาณที่เป็น แบบอย่างได้และ มีมาตรฐานสูง 1.1 ด้านเครื่องมือวัด 1.2 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล 2. ปัญหาที่พบในงานวิจัยที่ เสนอเพื่อขอรับรางวัล

3 3 แบบการวิจัย (RESEARCH DESIGN) KERLINGER: Research design- Blueprint - Plan - Structure - Strategies การออกแบบ การวิจัย

4 4 PURPOSES OF DESIGNING RESEARCH 1.TO ANSWER THE RESEARCH QUESTIONS 2. TO CONTROL THE VARIANCES (MAX- MIN- CON PRINCIPLES) 2.1 MAX. OF SYSTEMATIC VARIANCES 2.2 MIN. OF ERROR VARIANCES 2.3 CON. OF EXTRANEOUS VARIANCES

5 5 SYSTEMATIC VARIANCE เพิ่มความแปรปรวนระหว่างกลุ่มทดลอง / ควบคุม ให้ต่างกันมาก ตัวแปรอิสระทุกตัว ต้องอิสระกันมากที่สุด ERROR VARIANCE ควบควบคุมสภาพและเงื่อนไขการทดลอง เช่น จับเวลาผิด เครื่องมือวัด บกพร่อง เหนื่อย สุขภาพ อารมณ์ไม่สม่ำเสมอ การเดาของผู้ถูกทดลอง โอกาสจึงไม่เท่ากัน แก้ไขโดยใช้สถิติให้ข้อมูลแจกแจงปกติ EXTRANEOUS VARIANCE ควบคุม ตัวแปรแทรกซ้อน สุ่ม เพิ่มโดยนำเข้า มาศึกษาเป็นตัวแปรอิสระ, จับคู่, ใช้สถิติวิเคราะห์ ANCOVA, ตัดทิ้ง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจคล้ายกัน D ependent V I ndependent V EV MAX. MIN. CONT.

6 6 CONTROL OF EXTRANEOUS VARIANCES 1. ELIMINATION 2. RANDOMIZATION, RANDOM ASSIGNMENT 3. MATCHING, BLOCKING 4. STATISTICAL CONTROL

7 7 RESEARCH DESIGN DATA ANALYSIS DESIGN RESEARCH STRATEGIES INSTRUMENTAL DESIGN SAMPLING DESIGN DATA COLLECTION DESIGN

8 แบบการวิจัย ( Kirk’s research strategies) - Experimental research - Quasi-exp. research, causal survey research - Time series and single subject study - Prospective (cohort/longitudinal) study - Ex-post facto study or retrospective study - Sequential/longitudinal -overlapping study - Time lag study - Survey research - Case study or naturalistic research

9 9 TRUE- EXPERIMENTAL DESIGN 1. PRETEST-POSTTEST CONTROL GROUP DESIGN E: O X O(Ancova; t- test) C:OO 2. SOLOMON FOUR-GROUP DESIGN E1:OXO(twoway anova) C1:OO E2:XO C2:O 3. STATIC-GROUP COMPARISON E:XO(t- indpendent groups) C:O R R R

10 10 เครื่อ งมือ ข้อมู ล อภิปร ายผล วิเครา ะห์ ประเด็นในการออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม ตัวอย่ าง

11 11 การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การกำหนดประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง 1. ชัดเจน ตรง และ ครอบคลุมตามปัญหาวิจัย 2. กลุ่มตัวอย่างเป็นตัว แทนที่ดีของประชากร 2.1 ขนาดใหญ่ เหมาะสม กับสถิติวิเคราะห์ 2.2 ใช้วิธีการสุ่มในการ เลือกหน่วยตัวอย่าง 2.3 จัดเข้ากลุ่มทดลอง โดยการสุ่ม

12 12 การออกแบบเครื่องมือวิจัย มีการสร้างเครื่องมือวัดใหม่ หลายชุด แต่ละชุด 1. มีมาตรฐานสูง 2. มีกระบวนการสร้าง เครื่องมือชัดเจน ถูกต้อง 3. มีการตรวจสอบคุณภาพ และมีรายงาน เช่นความ เที่ยง อำนาจจำแนก ความ ตรงเชิงเนื้อหา ความตรง เชิงโครงสร้าง

13 13 ลักษณะข้อมูลในการวิจัย 1. มีตัวแปรตามมากกว่า 1 ตัว มีตัวแปรอิสระเป็น จำนวนมาก ที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน สอดคล้องกับ สมมุติฐานวิจัย 2. มีตัวแปรแทรกซ้อนที่มีการ ออกแบบการควบคุมความ แปรปรวนเหมาะสม 3. มีนิยามเชิงทฤษฎี ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 4. มีนิยามเชิงปฏิบัติการที่ ชัดเจน

14 14 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 1. เลือกใช้สถิติเหมาะสมกับ ปัญหาวิจัย 2. ใช้สถิติวิเคราะห์มากกว่า 1 วิธี ที่สามารถสรุปผลการ วิเคราะห์ข้อมูลตาม จุดประสงค์ที่แตกต่างกันได้ หลายแง่มุม 3. ใช้สถิติวิเคราะห์ที่สามารถ นำตัวแปรหลายตัวมา วิเคราะห์ร่วมกันได้ เช่น ใช้ 3-way ANOVA แทนที่จะ ใช้ t-test หลายครั้ง

15 15 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 4. การใช้สถิติวิเคราะห์และ การนำเสนอถูกต้อง 4.1 มีการตรวจสอบ ข้อตกลงเบื้องต้น 4.2 การนำเสนอผลการ วิเคราะห์ครบสมบูรณ์ 4.3 มีการแปลความหมาย ผลการวิเคราะห์ ที่เชื่อมโยง กับปัญหาวิจัย ( มิใช่ เพียงแต่รายงานการอ่าน ค่าสถิติ )

16 16 การอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1. มีการสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลว่ายืนยันหรือปฏิเสธ สมมุติฐานวิจัย 2. อภิปรายเหตุผลที่ได้ ผลการวิจัยตามที่สรุป 3. อภิปรายความสอดคล้อง ระหว่างผลการวิจัยกับ งานวิจัยในอดีต และทฤษฎี ที่รายงานไว้ 4. อภิปรายแนวทางการนำ ผลการวิจัยไปใช้ 5. อภิปรายข้อจำกัดในการ วิจัย

17 17 1. เรื่องดีมีประโยชน์ ตรงความ ต้องการ เป็นนวัตกรรม 2. ประมวลเอกสารสมบูรณ์ มี สมมุติฐานวิจัย 3. งานวิจัยเชิงปริมาณ : experiment/causal survey res. 4. กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ เหมาะสม ใช้กระบวนการสุ่ม 5. ตัวแปรจำนวนมาก ตรงปัญหา มีนิยามถูกต้อง 6. มีเครื่องมือสร้างใหม่หลายชุด มาตรฐานสูง 7. ใช้สถิติวิเคราะห์ให้ผลหลาย แง่มุม ใช้และเสนอถูกต้อง 8. อภิปรายผลการวิเคราะห์ตาม หลักวิชาการ สรุปงานวิจัยที่เป็นแบบอย่าง / ผ่านการประเมิน

18 18 1. ปัญหาวิจัยง่าย ซ้ำซ้อนกับงาน ที่มีอยู่ ไม่มีนวัตกรรม 2. ประมวลเอกสารแบบขนมชั้น ไม่มีสมมุติฐานวิจัย 3. งานวิจัยเชิงคุณภาพ วิจัย สำรวจเพื่อบรรยายสภาพ 4. กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ไม่มี การสุ่ม เลือกแบบเจาะจง 5. ตัวแปรน้อย และไม่เกี่ยวข้อง กัน ขาดนิยาม 6. ใช้เครื่องมือเก่า ไม่เหมาะสม ไม่มีรายงานคุณภาพ 7. ใช้สถิติวิเคราะห์ไม่เหมาะสม (inflated error rate) 8. ไม่มีการอภิปรายผลการ วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาที่พบในงานวิจัยที่ไม่ผ่านการประเมิน

19 19 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 มาตรฐานการให้รางวัลผลงาน ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบ พฤติกรรมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google