งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dr.Smira Chittaladakorn  คำตอบของการวิจัยคือ : ความรู้ : ความจริงในธรรมชาติ ของสิ่งนั้น  แหล่งความรู้ - ความรู้ในตน : ความรู้แจ่มแจ้ง การ หยั่งรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dr.Smira Chittaladakorn  คำตอบของการวิจัยคือ : ความรู้ : ความจริงในธรรมชาติ ของสิ่งนั้น  แหล่งความรู้ - ความรู้ในตน : ความรู้แจ่มแจ้ง การ หยั่งรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Dr.Smira Chittaladakorn

3  คำตอบของการวิจัยคือ : ความรู้ : ความจริงในธรรมชาติ ของสิ่งนั้น  แหล่งความรู้ - ความรู้ในตน : ความรู้แจ่มแจ้ง การ หยั่งรู้ การใช้เหตุผล - ความรู้ที่มาจากภายนอก : การถาม ผู้รู้ การวิจัย ประจักษ์นิยม

4  การสร้างคำถามเป็นเครื่องมือค้นหา คำตอบ  ความซื่อตรงของผู้วิจัย ไม่ใส่อคติ  ความสำคัญของการจดบันทึก  การยอมรับข้อจำกัด

5  การวางแผนการวิจัย การระบุสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน รูปแบบการวิจัย  การวัด เครื่องมือวัด ความน่าเชื่อถือ ความ เที่ยงตรง การวางแผนในการคัดเลือกตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลและการตีความหมายของ ข้อมูล

6  สมมติฐานคือการคาดเดาคำตอบของ คำถามการวิจัยที่ตั้งไว้  ลักษณะคือประกอบด้วย ตัวแปร ที่ สามารถวัดได้จริง  แสดงถึงทิศทางของความสัมพันธ์ของ ตัวแปร  มโนทัศน์ จะประกอบด้วย แนวคิด (concept)  ที่เป็นองค์ประกอบของกรอบความคิดใน การวิจัยเรื่องนั้น  มโนทัศน์ ยังมีความเป็น นามธรรม สูง กว่า สมมติฐาน

7  Experimental research design  pre-experiment  quasi-experiment  true-experiment  Non- experimental research design  survey or field research  Cross-sectional studies  Longitudinal studies

8  แบบทดสอบ  แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกตุ  แบบสอบถาม  แบบสำรวจ

9  ระดับของการวัด แบ่งได้ 4 ระดับคือ  Nominal Scale  Ordinal Scale  Interval Scale  Ratio Scale  ประเภทของการวัดมีหลายแบบ  Ranking การจัดลำดับความสำคัญ  Rating การให้คะแนน  Semantic differential การให้ความหมาย

10  ความน่าเชื่อถือ วัดซ้ำๆ มากกว่า 1 ครั้ง ( ทิ้งระยะเวลา หรือ วัด 2 กลุ่มเวลาเดียวกัน ) วัดแบบคู่ขนาน ใช้เครื่องมือวัด 2 ชุดที่มี เป้าหมายวัดอย่างเดียวกัน การวิเคราะห์ภายใน split-half method  ความเที่ยงตรง การตรวจสอบด้านเนื้อหาสาระ การตรวจสอบกับแนวคิดทฤษฎี การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวช าญ

11  Probability- simple random  - systematic  - stratified  - multistage  Non-probability –accidental  - volunteer  -purposive  -quota แบ่งเป็นกลุ่มย่อยก่อน  -snowball or chain


ดาวน์โหลด ppt Dr.Smira Chittaladakorn  คำตอบของการวิจัยคือ : ความรู้ : ความจริงในธรรมชาติ ของสิ่งนั้น  แหล่งความรู้ - ความรู้ในตน : ความรู้แจ่มแจ้ง การ หยั่งรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google