งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยเชิง ทดลอง สมพงษ์ พันธุรัตน์. การวิจัยเชิงทดลอง เป็นการศึกษา เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ ที่ จะเกิดขึ้น เมื่อ ผู้วิจัย ทำการ วิจัย หรือ ทดลอง โดยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยเชิง ทดลอง สมพงษ์ พันธุรัตน์. การวิจัยเชิงทดลอง เป็นการศึกษา เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ ที่ จะเกิดขึ้น เมื่อ ผู้วิจัย ทำการ วิจัย หรือ ทดลอง โดยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยเชิง ทดลอง สมพงษ์ พันธุรัตน์

2 การวิจัยเชิงทดลอง เป็นการศึกษา เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ ที่ จะเกิดขึ้น เมื่อ ผู้วิจัย ทำการ วิจัย หรือ ทดลอง โดยการ ควบคุมตัวแปร หรือ สภาพการณ์ ต่างๆ เป็นอย่าง ดี เป็นการศึกษา เพื่อที่จะลง สรุปผลการ ทดลอง เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งเร้า หรือตัวแปรต้นที่ ผู้วิจัย ดำเนินการ กับ ผลที่ได้จากการ ทดลอง หรือตัว แปรตาม ในเชิง เหตุผล

3 ขั้นตอนการวิจัยเชิง ทดลอง สำรวจปัญหา ตั้งชื่อเรื่องปัญหา และคำถามใน การวิจัย ตั้งสมมติฐาน ให้คำนิยามปฏิบัติการ วางแผนการทดลอง

4 การวางแผนการ ทดลอง กำหนดและ ควบคุมตัวแปรที่ ไม่ได้ใช้ในการ ทดลอง เลือกรูปแบบ การทดลอง เลือกกลุ่ม ตัวอย่าง สร้างหรือเลือก เครื่องมือในการ รวบรวมข้อมูล เขียนสมมติฐาน และสถิติที่ใช้ การทดสอบ ดำเนินการ ทดลอง เก็บรวบรวม ข้อมูล ทดสอบ นัยสำคัญ และ แปลผล

5 ตัวแปรในการวิจัย เชิงทดลอง ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (independent variable) ตัวแปรตามหรือตัวแปรที่ไม่อิสระ (dependent variable) ตัวแปรที่เป็นตัวกลาง (moderator variable) ตัวแปรควบคุม (control variable) ตัวแปรแทรกแซง (intervening variable) ตัวแปรที่อยู่นอกแวดวงการทดลอง (extraneous variable) ตัวแปรที่เป็นคุณลักษณะ (attribute variable)

6 การคัดเลือกและจัด กลุ่มตัวอย่าง หลักการ คือ ให้แต่ละกลุ่มมีความ เสมอภาค หรือเท่าเทียมกัน ก่อน ทำการทดลอง การจัดคู่ผู้ที่ถูกทดลอง (matching case) การจัดให้กลุ่มผู้ที่ถูกทดลอง สมดุลย์กัน (balancing case) การคัดเลือกแบบสุ่ม (randomization)

7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบ การวิจัย X = การให้การทดลองหรือสิ่งเร้า หรือ ตัวแปรต้น แก่กลุ่มทดลอง ช่องว่าง = การควบคุมหรือกลุ่มควบคุม ไม่มีการให้การทดลอง O = การสังเกต หรือการวัดผลที่ได้จาก การทดลอง R = การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ แบบสุ่ม - - - = กลุ่มที่ใช้ในการทดลอง เป็นกลุ่ม ที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาเป็นกลุ่ม C = กลุ่มที่ใช้เป็นกลุ่มเกณฑ์

8 รูปแบบการศึกษาปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นแล้ว EX POST FACTO DESIGNS รูปแบบการศึกษาความสัมพันธ์ O 1 O 2 O 1 O 2... O n รูปแบบที่อาศัยกลุ่มที่เป็นเกณฑ์ C O 1 O 2 C O 1 หรือ - - - - - - - - - - - - O 2

9 รูปแบบที่ยังไม่เข้าขั้นการ ทดลอง PRE-EXPERIMENTAL DESIGNS การศึกษาเฉพาะกรณีโดยให้การ ทดลองหนึ่งครั้ง (One- shot case study) X O รูปแบบกลุ่มที่มีการทดสอบก่อนและ ทดสอบหลังการทดลอง (One group pretest-postest design) O 1 X O 2 การเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่เลือก มาแบบเป็นกลุ่ม (Intact- group comparison) X O 1 - - - - - - - - - O 2

10 รูปแบบกึ่งการทดลอง QUASI- EXPERIMENTAL DESIGN รูปแบบอนุกรมช่วงเวลา (Time- series design) O 1 O 2 O 3 O 4 X O 5 O 6 O 7 O 8 รูปแบบที่มีกลุ่มควบคุมที่ไม่เสมอ ภาค (Nonequivalent control group design) O 1 XO 2 - - - - O 3 O 4

11 รูปแบบการทดลองที่ แท้จริง TRUE EXPERIMENTAL DESIGNS RO1XO2RO3O4RO1XO2RO3O4 รูปแบบที่มีกลุ่มควบคุมและทำการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (pretest-postest control group design)

12 รูปแบบการทดลองที่ แท้จริง TRUE EXPERIMENTAL DESIGNS RO1XO2RO3O4RXO5RO6RO1XO2RO3O4RXO5RO6 รูปแบบสี่กลุ่มแบบโซโลมอน The Solomon four-group design

13 รูปแบบการทดลองที่ แท้จริง TRUE EXPERIMENTAL DESIGNS RXO1RO2RXO1RO2 รูปแบบที่มีกลุ่มควบคุมและทำการทดสอบหลังการทดลองเท่านั้น posttest-only control group design

14 ความตรงของการวิจัย ความตรง ภายใน การจัดกระทำต่อ ตัวอย่างหรือตัว แปรต้นนั้นมี ผลกระทบต่อสิ่งที่ ต้องการศึกษาหรือ ตัวแปรตามอย่าง แท้จริง ความตรง ภายนอก ความเป็นตัวแทน ของผลการวิจัย และการที่ผู้วิจัย สามารถจะลงสรุป ความ (generalize) เกี่ยวกับ ผลการวิจัย ไปยัง กลุ่มประชากร หรือสภาพการณ์ อื่นๆ

15 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความตรง ภายในของการวิจัย ความเป็นอยู่หรือประวัติ (history) วุฒิภาวะ (maturation) ผลจากการทดสอบ (testing effect) เครื่องมือที่ใช้ (instrumentation) ความลำเอียงในการคัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่าง (selection bias) การถดถอยทางสถิติ (statistical regression) การสูญเสียบุคคลในกลุ่มตัวอย่าง (experimental martality) ปฏิกิริยาร่วมระหว่างองค์ประกอบต่างๆ (interactive combinations)

16 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความตรง ภายนอกของการวิจัย ผลกระทบของการตอบสนองที่มีต่อ การจัดการทดลอง ผลกระทบของปฏิกิริยาร่วมระหว่าง ความลำเอียงในการคัดเลือก ตัวอย่างและตัวแปรในการทดลอง ผลกระทบของการตอบสนองที่มีต่อ การทดสอบในการทดลอง ผลกระทบที่เกิดจากการแทรกแซง ของการทดลองหลายครั้ง


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยเชิง ทดลอง สมพงษ์ พันธุรัตน์. การวิจัยเชิงทดลอง เป็นการศึกษา เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ ที่ จะเกิดขึ้น เมื่อ ผู้วิจัย ทำการ วิจัย หรือ ทดลอง โดยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google