งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสามารถและตัวชีวัดคะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน ฯ คะแนน เฉลี่ยร้อย ละ S.D. คะแนน เฉลี่ยฯ รวมความสามารถ๓ ด้าน ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๖ 9039.8012.8744.2214.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสามารถและตัวชีวัดคะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน ฯ คะแนน เฉลี่ยร้อย ละ S.D. คะแนน เฉลี่ยฯ รวมความสามารถ๓ ด้าน ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๖ 9039.8012.8744.2214.30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความสามารถและตัวชีวัดคะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน ฯ คะแนน เฉลี่ยร้อย ละ S.D. คะแนน เฉลี่ยฯ รวมความสามารถ๓ ด้าน ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านอ้วน ปี ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านอ้วน ปี ๒๕๕๕

3 ความสามารถ และตัวชีวัด คะแ นน เต็ม คะแน น เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเ บนฯ คะแน น เฉลี่ย ร้อย ละ S.D. คะแน น เฉลี่ย ฯ ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปี ๒๕๕๖ปรับป รุง พอใช้ดีดี เยี่ยม ความสามารถด้าน ภาษา ระดับประเทศ ความสามารถด้าน ภาษา ปี ๕๖ ความสามารถด้าน ภาษา ปี ๕๕

4 ความสามารถ และตัวชีวัด คะแ นน เต็ม คะแน น เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเ บนฯ คะแน น เฉลี่ย ร้อย ละ S.D. คะแน น เฉลี่ย ฯ ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปี ๒๕๕๖ปรับป รุง พอใช้ดีดี เยี่ยม ความสามารถด้าน คำนวณ ประเทศ ความสามารถด้าน คำนวณ ๕๖ ความสามารถด้าน คำนวณ ๕๕

5 ความสามารถ และตัวชีวัด คะแ นน เต็ม คะแน น เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเ บนฯ คะแน น เฉลี่ย ร้อย ละ S.D. คะแน น เฉลี่ย ฯ ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปี ๒๕๕๖ปรับป รุง พอใช้ดีดี เยี่ยม ความสามารถด้าน เหตุผลระดับประเทศ ความสามารถด้าน ภาษา ปี ๕๖ ความสามารถด้าน ภาษา ปี ๕๕


ดาวน์โหลด ppt ความสามารถและตัวชีวัดคะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน ฯ คะแนน เฉลี่ยร้อย ละ S.D. คะแนน เฉลี่ยฯ รวมความสามารถ๓ ด้าน ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๖ 9039.8012.8744.2214.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google