งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการประเมินเครื่องมือเกณฑ์การ ประเมิน - นักเรียนท่อง บทกลอนโดย ครูผู้สอนเป็นผู้ ประเมินตาม เกณฑ์ที่ กำหนด - ครูและ นักเรียนตรวจ ความถูกต้อง ของแผ่นพับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการประเมินเครื่องมือเกณฑ์การ ประเมิน - นักเรียนท่อง บทกลอนโดย ครูผู้สอนเป็นผู้ ประเมินตาม เกณฑ์ที่ กำหนด - ครูและ นักเรียนตรวจ ความถูกต้อง ของแผ่นพับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการประเมินเครื่องมือเกณฑ์การ ประเมิน - นักเรียนท่อง บทกลอนโดย ครูผู้สอนเป็นผู้ ประเมินตาม เกณฑ์ที่ กำหนด - ครูและ นักเรียนตรวจ ความถูกต้อง ของแผ่นพับ แบบประเมิน การพูด แบบรูบริกส์ แผ่นพับ ดี พอใช้ ปรับปรุง ความสวยงาม การตกแต่ง คำ แปล ภาษาจีน เกณฑ์การวัดและประเมินผล

2 เครื่องมือในการประเมิน ( การท่อง กลอน ) เกณฑ์การ ประเมิน ระดับคะแนน ดี ( 3 คะแนน ) พอใช้ (2 คะแนน ) ปรับปรุง (1 คะแนน ) ความถูกต้อง ความ คล่องแคล่ว ความชัดเจน หมายเหตุ : คะแนน 7-9 = ดีคะแนน 4-6 = พอใช้ คะแนน 0-3 = ปรับปรุง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ______________________

3 เกณฑ์การ ประเมิน ระดับคะแนน ดี ( 3 คะแนน ) พอใช้ (2 คะแนน ) ปรับปรุง (1 คะแนน ) ความถูกต้องออกเสียง ภาษาจีนได้ ถูกต้องกว่า 70% มีข้อผิดพลาดใน การออกเสียงใน บางครั้งแต่ไม่เกิน 50% มีข้อผิดพลาด มาก ออกเสียง ได้ถูกต้องไม่ถึง 40% ความ คล่องแคล่ว ท่องกลอนได้ อย่างคล่องแคล่ว โดยไม่ลังเลหรือ รีรอ ท่องกลอนบาง บทยังไม่ดีนัก ลังเลที่จะท่อง กลอน ไม่สามารถท่อง กลอนแบบจีน ได้สเลย ความชัดเจนออกเสียงได้ ชัดเจนใกล้เคียง กับเจ้าของภาษา มากกว่า 8 คำขึ้น ไป ออกเสียงได้ ชัดเจนใกล้เคียง กับเจ้าของภาษา มากกว่า 5 คำ ไม่สามารถออก เสียงได้ ขาด ความมั่นใจในการ พูด เกณฑ์การประเมินการออก เสียง ( รูบิกส์ )

4 สรุปภาพรวมของการประเมิน

5


ดาวน์โหลด ppt วิธีการประเมินเครื่องมือเกณฑ์การ ประเมิน - นักเรียนท่อง บทกลอนโดย ครูผู้สอนเป็นผู้ ประเมินตาม เกณฑ์ที่ กำหนด - ครูและ นักเรียนตรวจ ความถูกต้อง ของแผ่นพับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google