งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสวยงาม การตกแต่ง คำแปล ภาษาจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสวยงาม การตกแต่ง คำแปล ภาษาจีน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสวยงาม การตกแต่ง คำแปล ภาษาจีน
เกณฑ์การวัดและประเมินผล วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน - นักเรียนท่องบทกลอนโดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด - ครูและนักเรียนตรวจความถูกต้องของแผ่นพับ แบบประเมินการพูด แบบรูบริกส์ แผ่นพับ ดี พอใช้ ปรับปรุง ความสวยงาม การตกแต่ง คำแปล ภาษาจีน

2 เครื่องมือในการประเมิน (การท่องกลอน)
เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน ดี ( 3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง(1 คะแนน) ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความชัดเจน หมายเหตุ : คะแนน 7-9 = ดี คะแนน 4-6 = พอใช้ คะแนน 0-3 = ปรับปรุง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ______________________

3 เกณฑ์การประเมินการออกเสียง (รูบิกส์)
เกณฑ์การประเมินการออกเสียง (รูบิกส์) เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน ดี ( 3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง(1 คะแนน) ความถูกต้อง ออกเสียงภาษาจีนได้ถูกต้องกว่า 70% มีข้อผิดพลาดในการออกเสียงในบางครั้งแต่ไม่เกิน50% มีข้อผิดพลาดมาก ออกเสียงได้ถูกต้องไม่ถึง 40% ความคล่องแคล่ว ท่องกลอนได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ลังเลหรือรีรอ ท่องกลอนบางบทยังไม่ดีนัก ลังเลที่จะท่องกลอน ไม่สามารถท่องกลอนแบบจีนได้สเลย ความชัดเจน ออกเสียงได้ชัดเจนใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากกว่า 8 คำขึ้นไป ออกเสียงได้ชัดเจนใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากกว่า 5 คำ ไม่สามารถออกเสียงได้ ขาดความมั่นใจในการพูด

4 สรุปภาพรวมของการประเมิน

5


ดาวน์โหลด ppt ความสวยงาม การตกแต่ง คำแปล ภาษาจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google