งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การแจก แจงปกติ. 2 ค่า มาตรฐาน สถิติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรพิจารณา 3 เรื่อง คือ ค่ากลาง การกระจาย และลักษณะการแจกแจง ของข้อมูล ในหน่วยการเรียนรู้นี้จะกล่าวถึงการแจก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การแจก แจงปกติ. 2 ค่า มาตรฐาน สถิติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรพิจารณา 3 เรื่อง คือ ค่ากลาง การกระจาย และลักษณะการแจกแจง ของข้อมูล ในหน่วยการเรียนรู้นี้จะกล่าวถึงการแจก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การแจก แจงปกติ

2 2 ค่า มาตรฐาน สถิติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรพิจารณา 3 เรื่อง คือ ค่ากลาง การกระจาย และลักษณะการแจกแจง ของข้อมูล ในหน่วยการเรียนรู้นี้จะกล่าวถึงการแจก แจงปกติและเส้นโค้งปกติที่เกี่ยวข้องกับค่ามาตรฐาน (standard score or Z-score) ซึ่งมีประโยชน์หลาย ประการ เช่น ใช้ในการวัดตำแหน่งที่หรือตำแหน่ง สัมพัทธ์ของข้อมูล ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล และ ใช้เป็นพื้นฐานของการคำนวณพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ และความน่าจะเป็น

3 3 การเปรียบเทียบค่าของข้อมูลตั้งแต่สองค่าขึ้น ไปที่มาจากข้อมูลคนละชุดว่ามีความแตกต่างกัน หรือไม่บางครั้งไม่สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรง เนื่องจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลแต่ละชุดและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เท่ากัน จำเป็นต้องแปลง ค่าของข้อมูลให้เป็นค่ามาตรฐานโดยใช้สูตรค่า มาตรฐาน ถ้า x i เป็นค่าที่ i ของตัวแปร x แล้ว ค่ามาตรฐานของ x i คือ

4 4 การแปลงค่าของข้อมูลของตัวแปรแต่ละตัวให้เป็นค่า มาตรฐาน จะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่ามาตรฐาน เท่ากับ 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 ค่ามาตรฐานเป็นค่าที่บอกให้ทราบว่า ความแตกต่าง ระหว่างค่าของข้อมูลนั้น ๆ กับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ ข้อมูลชุดนั้น เป็นกี่เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามาตรฐานจึงเป็นค่าวัดตำแหน่งของข้อมูล หรือค่า วัดตำแหน่งสัมพัทธ์

5 5 ตัวอย่างที่ 1 นักเรียนคนหนึ่งสอบวิชาคณิตศาสตร์และ ภาษาอังกฤษซึ่งมีคะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน และ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง จงเปรียบเทียบดูว่านักเรียนคนนี้เรียนวิชาใดดีกว่ากัน

6 6

7 7

8 8 ตัวอย่างที่ 2 ในการสอบคณิตศาสตร์ประจำภาคเรียน สมัยสอบได้ 65 คะแนน สมรสอบได้ 54 คะแนน ถ้า คะแนนมาตรฐานของสมัยและสมรเป็น 2.6 และ 0.4 ตามลำดับ จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของคะแนนสอบครั้งนี้ สมัยสอบได้ 65 คะแนน คะแนนมาตรฐานเป็น 2.6

9 9 สมรสอบได้ 54 คะแนน คะแนนมาตรฐานเป็น 0.4 ดัง นั้น ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบคือ 52 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบคือ 5 คะแนน ตอบ

10 10 โค้งปกติ (Normal Curve) คุณสมบัติ 1. มีลักษณะสมมาตรเป็นรูประฆังคว่ำ 2. Mean, Median, Mode อยู่บนจุด เดียวกัน 3. เกิดจากจำนวน Case ที่นับไม่ ถ้วน 4. สัดส่วนของพื้นที่ภายใต้โค้งปกติ ในแต่ละช่วงของคะแนนมาตรฐานที่แยก ออกจาก Mean ต่อพื้นที่ทั้งหมดมีสัดส่วนที่ แน่นอน

11 11 โค้งปกติ (Normal Curve)

12 12 Proportions under the normal curve - 3 s -2 s -s X +s +2 s +3 s 2.13% 13.6% 34.13%

13 13 หมายความว่า + 1 s ครอบคลุมพื้นที่ 68.26 + 2 s ครอบคลุมพื้นที่ 95.46 + 3 s ครอบคลุมพื้นที่ 99.72 ระยะห่างจาก Mean แต่ละหน่วยของ S หรือ S.D. นี้เราเรียกว่าคะแนนมาตรฐาน (Standard Score หรือ Z-Score)

14 14 ต. ย. ชุมชนแห่งหนึ่งประชากรมีรายได้เฉลี่ยเดือน ละ 10,000 บาท มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2,000 บาท อยากทราบว่าถ้าการ กระจายรายได้ของคนในชุมชนนี้เป็นแบบปกติ ( ก ) จะมีประชากรร้อยละเท่าใดที่มี รายได้ระหว่าง 6,000 – 10,000 บาท และ ( ข ) จะมีประชากรร้อยละเท่าใดที่มี รายได้ระหว่าง 11,000 – 15,000 บาท

15 15 ข้อ ( ก ) 47.73% X X i 6.000 10.000

16 16 หาประชากรที่มีรายได้ระหว่าง 6,000 - 10,000 โดยการหา พ. ท. ภายใต้โค้งปกติ ( โดยการหา คะแนนมาตรฐาน ) Z = 6,000 - 10,000 2,000 = - 2 ( เปิดค่าในตาราง Z จะ ได้ 0.4772) พ. ท. = 47.72 % ของพื้นที่ทั้งหมด

17 17

18 18 47.73% X X i 6.000 10.000

19 19 ข้อ ( ข ) X 10.000 11.000 15.000

20 20 หาประชากรที่มีรายได้ระหว่าง 11,000 - 15,000 โดยการหา พ. ท. ภายใต้โค้งปกติ ระหว่างคะแนน 10,000 - 15,000 ก่อน ( โดย การหาคะแนนมาตรฐาน ) Z1 = 15,000 - 10,000 2,000 = 2.5 ( เปิดค่าในตาราง Z จะ ได้ 0.4938) พ. ท. = 49.38 % ของพื้นที่ทั้งหมด

21 21 X 10.000 15.000 49.38 %

22 22 จากนั้นจึงหาประชากรที่มีรายได้ระหว่าง 10,000 - 11,000 โดยการหา พ. ท. ภายใต้โค้ง ปกติ ( โดยการหาคะแนนมาตรฐาน ) Z2 = 11,000 - 10,000 2,000 = 0.5 พ. ท. = 19.15 % ของพื้นที่ทั้งหมด

23 23 X 10.000 11,000

24 24 จากนั้นจึงนำพื้นที่ ภายใต้โค้งปกติระหว่าง รายได้ 10,000-11,000 (19.15%) ลบออกจาก พื้นที่ภายใต้โค้งปกติระหว่างรายได้ 10,000- 15,000 (49.38%) จะทำให้ได้พื้นที่ภายใต้ โค้งที่เราต้องการ พื้นที่ภายใต้โค้งระหว่าง 11,000 - 15,000 บาท = 49.38 - 19.15 = 30.23% ของพื้นที่ ทั้งหมด

25 25 X 10.000 11,000 19.15

26 26 X 10.000 11.000 15.000 19.15

27 27 30.23% X 10.000 11.000 15.000

28 28 แบบฝึกหัด จากโจทก์เดิม จงหา ( ก ) ประชากรที่มีรายได้ระหว่าง 7,000-9,000 บาท และ ( ข ) ประชากรที่มีรายได้ระหว่าง 12,000- 16,000 บาท

29 29 ตัวอย่าง ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปรากฎว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ คะแนนสอบเป็น 69.5 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็น 2.5 คะแนน จงหาว่ามีนักเรียนสอบได้คะแนนต่ำ กว่า 65 คะแนน กี่เปอร์เซ็นต์

30 30 พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติในช่วง -1.8 < Z < 0 เท่ากับ 0.4641 0.46 41 พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติในช่วง Z < -1.8 เท่ากับ 0.5 – 0.4641 = 0.0359 ดังนั้น มีนักเรียนสอบได้คะแนนต่ำกว่า 65 คะแนน เท่ากับ 3.59% ตอบ หาพื้นที่ตรง นี้มีค่า เท่าไหร่

31 31 ตัวอย่าง น้ำหนักสุทธิของกระป๋องนมที่ผลิตโดยบริษัท แห่งหนึ่งมีการแจกแจงปกติ โดยมีน้ำหนักสุทธิเฉลี่ย เป็น 15.00 กรัม ถ้ากระป๋องที่มีน้ำหนักสุทธิน้อยกว่า 14.40 กรัม มีอยู่ 30.85% จงหาความแปรปรวนของ น้ำหนักสุทธิของกระป๋องนมที่ผลิตโดยบริษัทนี้

32 32 พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติในช่วง x < Z < 0 เท่ากับ 0.5000 – 0.3085 = 0.1915 จากตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ A = 0.1915 จะได้ Z = 0.50 ค่ามาตรฐานที่ตรงกับ x คือ -0.50 ดังนั้น ความแปรปรวนของน้ำหนักสุทธิของกระป๋อง นมที่ผลิตเท่ากับ S 2 = (1.2) 2 = 1.44 ตอบ

33 33


ดาวน์โหลด ppt 1 การแจก แจงปกติ. 2 ค่า มาตรฐาน สถิติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรพิจารณา 3 เรื่อง คือ ค่ากลาง การกระจาย และลักษณะการแจกแจง ของข้อมูล ในหน่วยการเรียนรู้นี้จะกล่าวถึงการแจก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google