งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างที่ 1.20 วิชาที่สอบ ค่าเฉ ลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน คะแนนสอบ นาย สงคราม น. ส. สมหญิง นาง สุดใจ ความรู้ทั่วไป 804908791 ความรู้ ทางการบัญชี 7517707175.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างที่ 1.20 วิชาที่สอบ ค่าเฉ ลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน คะแนนสอบ นาย สงคราม น. ส. สมหญิง นาง สุดใจ ความรู้ทั่วไป 804908791 ความรู้ ทางการบัญชี 7517707175."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างที่ 1.20 วิชาที่สอบ ค่าเฉ ลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน คะแนนสอบ นาย สงคราม น. ส. สมหญิง นาง สุดใจ ความรู้ทั่วไป 804908791 ความรู้ ทางการบัญชี 7517707175 ความรู้ในงาน สารบัญ 6510626456 222

2 ตัวอย่างที่ 1.20 ผลการสอบของ นายสงคราม สามารถคำนวณคะแนน มาตรฐานได้ดังนี้

3 ตัวอย่างที่ 1.20 ผลการสอบของ นายสงคราม สามารถคำนวณคะแนน มาตรฐานได้ดังนี้ คะแนนมาตรฐานของคะแนสอบวิชาความรู้ ทางการบัญชี คะแนนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชาความรู้ในงาสารบัญ คะแนนมาตรฐานรวมทั้งสามวิชา ของ นายสงคราม = 2.50-0.29-0.30 = 1.91 คะแนนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชา ความรู้ทั่วไป

4 ตัวอย่างที่ 1.20 ผลการสอบของ น. ส. สมหญิง สามารถคำนวณคะแนน มาตรฐานได้ดังนี้

5 ตัวอย่างที่ 1.20 คะแนนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชาความรู้ทั่วไป คะแนนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชาความรู้ ทางการบัญชี คะแนนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชาความรู้ในงาน สารบัญ คะแนนมาตรฐานรวมทั้งสามวิชา ของ น. ส. สมหญิง = 1.75- 0.24-0.10 = 1.41 ผลการสอบของ น. ส. สมหญิง สามารถคำนวณคะแนน มาตรฐานได้ดังนี้

6 ตัวอย่างที่ 1.20 ผลการสอบของ นางสุดใจ สามารถคำนวณคะแนน มาตรฐานได้ดังนี้

7 ตัวอย่างที่ 1.20 ผลการสอบของ นางสุดใจ สามารถคำนวณคะแนน มาตรฐานได้ดังนี้ คะแนนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชาความรู้ทั่วไป คะแนนมาตรฐานของคะแนสอบวิชาความรู้ ทางการบัญชี คะแนนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชาความรู้ ในงานสารบัญ คะแนนมาตรฐานรวมทั้งสามวิชา ของ นางสุดใจ =2.75+0.00-0.90 = 1.85

8 ตัวอย่างที่ 1.20 ตัดสินใจ เลือกนาย สงคราม เพื่อทำงาน เพราะมีคะแนน มาตรฐานรวมมาก ที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างที่ 1.20 วิชาที่สอบ ค่าเฉ ลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน คะแนนสอบ นาย สงคราม น. ส. สมหญิง นาง สุดใจ ความรู้ทั่วไป 804908791 ความรู้ ทางการบัญชี 7517707175.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google