งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS&IT การทดสอบ สมมติฐาน ใบงาน 1. มีกลุ่มตัวอย่างอยู่ 10 คน ที่ทำการทดลองเพื่อดูผลของ ยาว่าจะมีผลต่อทักษะการปฏิบัติงานหรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS&IT การทดสอบ สมมติฐาน ใบงาน 1. มีกลุ่มตัวอย่างอยู่ 10 คน ที่ทำการทดลองเพื่อดูผลของ ยาว่าจะมีผลต่อทักษะการปฏิบัติงานหรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS&IT การทดสอบ สมมติฐาน

2 ใบงาน 1. มีกลุ่มตัวอย่างอยู่ 10 คน ที่ทำการทดลองเพื่อดูผลของ ยาว่าจะมีผลต่อทักษะการปฏิบัติงานหรือไม่ จากข้อมูล 2 ชุด ชุดแรกเป็นทักษะการปฏิบัติงานหลังจากได้รับยาจง ทดสอบว่ากลุ่ม ตัวอย่างก่อนได้รับยาและหลังจาก ได้รับยาแล้ว มีทักษะการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง กัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01

3 2. ในการทดสอบผลการเรียนของนักศึกษาภาค กศ. ปช. วิชาหนึ่ง ตามสถิติที่ผ่านมาหลายปี พบว่านักศึกษาจะสามารถทำข้อสอบได้ตาม มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 60% ของคะแนนเต็ม ถ้า ในการสอบครั้งนี้ คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักศึกษา 22 คน สอบได้คะแนนเป็นดังนี้ จงทดสอบว่านักศึกษาห้องนี้จะสามารถทำ ข้อสอบได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ ที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95%

4 3. จากการทดสอบในข้อ 2 ผลการสอบจากคะแนน เต็ม 30 คะแนน นักศึกษา 22 คน สอบได้คะแนน เป็นดังนี้ เพศชาย เพศหญิง จงทดสอบว่านักศึกษาเพศหญิงและเพศชาย จะมี คะแนนสอบแตกต่างกันหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

5 4. สรรพากรจังหวัดคาดว่า รายได้เฉลี่ยต่อวัน ของร้านค้า ขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตาก เท่ากับ 10,000 บาท จึงสุ่มร้านค้ามา 30 ร้าน และสอบถามรายได้ต่อวัน ได้ผล เป็นดังข้อมูลด้านล่าง ท่านจงทดสอบว่า ความเชื่อนี้ ถูกต้องหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ.05 ข้อมูลรายได้ต่อ วันของร้านค้า 30 ร้านเป็นดังนี้

6 5. ข้อมูลต่อไปนี้เป็นความยาวของ ไส้เดือน จำนวน 16 ตัว ที่สุ่มมาจาก ที่ดินแปลงหนึ่ง ซึ่งวัดความยาวมี หน่วยเป็นนิ้ว พอจะสรุปได้หรือไม่ว่า ไส้เดือนจะมีความยาวเฉลี่ย 4 นิ้ว ที่ ระดับความมีนัยสำคัญ

7 6. เท่าที่ผ่านมานักศึกษาใช้เวลาลงทะเบียนโดย เฉลี่ย 50 นาที ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 นาที ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังทดลองให้นิสิต ลงทะเบียนเรียนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จาก ตัวอย่างที่สุ่มมา 16 คน จงทดสอบสมมติฐาน ที่ว่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการลงทะเบียนด้วยระบบ คอมพิวเตอร์น้อยกว่า 50 นาที ใช้ระดับนัยสำคัญ

8 7. ในรอบปีที่ผ่านมาได้ทำการวิจัยและพบว่า เกรด เฉลี่ยของนักศึกษาหญิงจะสูงกว่านักศึกษาชาย ที่ ระดับนัยสำคัญ 0.05 ในปีนี้จึงได้ทำการเก็บ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเดิม ว่ายังคงเป็นจริง อยู่หรือไม่ โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาหญิงและ ชาย อย่างละ 10 คน ดังนี้ ชาย หญิง

9 ขั้นตอนการทำการบ้านส่ง  การบ้านมีทั้งหมด 7 ข้อ  ขั้นตอนของแต่ละข้อ ( ทำใน word)  ประกาศตัวแปร ( จับหน้าจอมาส่ง )  กรอกข้อมูลตามโจทย์ ( จับหน้าจอมาส่ง )  ตั้งสมมติฐานทางการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ  ใช้คำสั่ง ในการวิเคราะห์ข้อมูล ( จับหน้าจอขั้นตอนการ วิเคราะห์ข้อมูลมาส่ง )  คัดลอกตารางผลของการวิเคราะห์มาใส่ใน word  พิจารณาขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของโจทย์ เช่น ถ้าเป็น ประชากร 1 กลุ่ม ให้บอกว่าค่า sig(2-tailed) ที่คำนวณได้มากกว่าหรือ น้อยกว่าแอลฟา และยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน และสรุปผลการ ทดสอบสมมติฐาน แต่ถ้าเป็นประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ต้อง ทดสอบความแปรปรวนก่อนและทดสอบ t-test ถ้าเป็นประชากร 2 กลุ่ม ที่สัมพันธ์กัน ต้องทดสอบ correlation ก่อน แล้วจึงพิจารณาว่าจะ ทดสอบ t-test หรือไม่

10 CS&IT


ดาวน์โหลด ppt CS&IT การทดสอบ สมมติฐาน ใบงาน 1. มีกลุ่มตัวอย่างอยู่ 10 คน ที่ทำการทดลองเพื่อดูผลของ ยาว่าจะมีผลต่อทักษะการปฏิบัติงานหรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google