งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS&IT การทดสอบ สมมติฐาน ใบงาน 1. มีกลุ่มตัวอย่างอยู่ 10 คน ที่ทำการทดลองเพื่อดูผลของ ยาว่าจะมีผลต่อทักษะการปฏิบัติงานหรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS&IT การทดสอบ สมมติฐาน ใบงาน 1. มีกลุ่มตัวอย่างอยู่ 10 คน ที่ทำการทดลองเพื่อดูผลของ ยาว่าจะมีผลต่อทักษะการปฏิบัติงานหรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS&IT การทดสอบ สมมติฐาน www.themegallery.com

2 http://computer.pcru.ac.th/jitranan/ ใบงาน 1. มีกลุ่มตัวอย่างอยู่ 10 คน ที่ทำการทดลองเพื่อดูผลของ ยาว่าจะมีผลต่อทักษะการปฏิบัติงานหรือไม่ จากข้อมูล 2 ชุด ชุดแรกเป็นทักษะการปฏิบัติงานหลังจากได้รับยาจง ทดสอบว่ากลุ่ม ตัวอย่างก่อนได้รับยาและหลังจาก ได้รับยาแล้ว มีทักษะการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง กัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01

3 http://computer.pcru.ac.th/jitranan/ 2. ในการทดสอบผลการเรียนของนักศึกษาภาค กศ. ปช. วิชาหนึ่ง ตามสถิติที่ผ่านมาหลายปี พบว่านักศึกษาจะสามารถทำข้อสอบได้ตาม มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 60% ของคะแนนเต็ม ถ้า ในการสอบครั้งนี้ คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักศึกษา 22 คน สอบได้คะแนนเป็นดังนี้ 20 23 22 18 15 14 13 15 18 14 28 16 17 20 22 23 24 22 22 10 15 26 จงทดสอบว่านักศึกษาห้องนี้จะสามารถทำ ข้อสอบได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ ที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95%

4 http://computer.pcru.ac.th/jitranan/ 3. จากการทดสอบในข้อ 2 ผลการสอบจากคะแนน เต็ม 30 คะแนน นักศึกษา 22 คน สอบได้คะแนน เป็นดังนี้ เพศชาย 20 23 22 18 15 14 13 15 18 14 28 เพศหญิง 16 17 20 22 23 24 22 22 10 15 26 จงทดสอบว่านักศึกษาเพศหญิงและเพศชาย จะมี คะแนนสอบแตกต่างกันหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

5 http://computer.pcru.ac.th/jitranan/ 4. สรรพากรจังหวัดคาดว่า รายได้เฉลี่ยต่อวัน ของร้านค้า ขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตาก เท่ากับ 10,000 บาท จึงสุ่มร้านค้ามา 30 ร้าน และสอบถามรายได้ต่อวัน ได้ผล เป็นดังข้อมูลด้านล่าง ท่านจงทดสอบว่า ความเชื่อนี้ ถูกต้องหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ.05 ข้อมูลรายได้ต่อ วันของร้านค้า 30 ร้านเป็นดังนี้ 9500098000120001100012500 1050010000950098009900 93001200011000108009000 85001000011000105009900 980090009200950010000 1200011000108001070010000

6 http://computer.pcru.ac.th/jitranan/ 5. ข้อมูลต่อไปนี้เป็นความยาวของ ไส้เดือน จำนวน 16 ตัว ที่สุ่มมาจาก ที่ดินแปลงหนึ่ง ซึ่งวัดความยาวมี หน่วยเป็นนิ้ว พอจะสรุปได้หรือไม่ว่า ไส้เดือนจะมีความยาวเฉลี่ย 4 นิ้ว ที่ ระดับความมีนัยสำคัญ 0.05 9.0 0 3.4 1 6.1 3 1.9 9 6.9 2 3.1 2 7.8 6 5.9 8 4.1 5 6.8 7 1.9 7 4.0 1 3.5 6 8.0 4 5.0 5 7.3 7

7 http://computer.pcru.ac.th/jitranan/ 6. เท่าที่ผ่านมานักศึกษาใช้เวลาลงทะเบียนโดย เฉลี่ย 50 นาที ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 นาที ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังทดลองให้นิสิต ลงทะเบียนเรียนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จาก ตัวอย่างที่สุ่มมา 16 คน จงทดสอบสมมติฐาน ที่ว่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการลงทะเบียนด้วยระบบ คอมพิวเตอร์น้อยกว่า 50 นาที ใช้ระดับนัยสำคัญ 0.05 4552506055525051 6059585251504951

8 http://computer.pcru.ac.th/jitranan/ 7. ในรอบปีที่ผ่านมาได้ทำการวิจัยและพบว่า เกรด เฉลี่ยของนักศึกษาหญิงจะสูงกว่านักศึกษาชาย ที่ ระดับนัยสำคัญ 0.05 ในปีนี้จึงได้ทำการเก็บ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเดิม ว่ายังคงเป็นจริง อยู่หรือไม่ โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาหญิงและ ชาย อย่างละ 10 คน ดังนี้ ชาย 2.423.153.002.102.442.502.442.77 2.742.33 หญิง 2.243.513.002.012.642.702.452.27 2.472.53

9 http://computer.pcru.ac.th/jitranan/ ขั้นตอนการทำการบ้านส่ง  การบ้านมีทั้งหมด 7 ข้อ  ขั้นตอนของแต่ละข้อ ( ทำใน word)  ประกาศตัวแปร ( จับหน้าจอมาส่ง )  กรอกข้อมูลตามโจทย์ ( จับหน้าจอมาส่ง )  ตั้งสมมติฐานทางการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ  ใช้คำสั่ง.................. ในการวิเคราะห์ข้อมูล ( จับหน้าจอขั้นตอนการ วิเคราะห์ข้อมูลมาส่ง )  คัดลอกตารางผลของการวิเคราะห์มาใส่ใน word  พิจารณาขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของโจทย์ เช่น ถ้าเป็น ประชากร 1 กลุ่ม ให้บอกว่าค่า sig(2-tailed) ที่คำนวณได้มากกว่าหรือ น้อยกว่าแอลฟา และยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน และสรุปผลการ ทดสอบสมมติฐาน แต่ถ้าเป็นประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ต้อง ทดสอบความแปรปรวนก่อนและทดสอบ t-test ถ้าเป็นประชากร 2 กลุ่ม ที่สัมพันธ์กัน ต้องทดสอบ correlation ก่อน แล้วจึงพิจารณาว่าจะ ทดสอบ t-test หรือไม่

10 CS&IT www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt CS&IT การทดสอบ สมมติฐาน ใบงาน 1. มีกลุ่มตัวอย่างอยู่ 10 คน ที่ทำการทดลองเพื่อดูผลของ ยาว่าจะมีผลต่อทักษะการปฏิบัติงานหรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google