งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบสมมติฐาน www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบสมมติฐาน www.themegallery.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบสมมติฐาน

2 ใบงาน มีกลุ่มตัวอย่างอยู่ 10 คน ที่ทำการทดลองเพื่อดูผลของยาว่าจะมีผลต่อทักษะการปฏิบัติงานหรือไม่ จากข้อมูล 2 ชุด ชุดแรกเป็นทักษะการปฏิบัติงานหลังจากได้รับยาจงทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างก่อนได้รับยาและหลังจากได้รับยาแล้ว มีทักษะการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01

3 ในการทดสอบผลการเรียนของนักศึกษาภาค กศ. ปช
ในการทดสอบผลการเรียนของนักศึกษาภาค กศ.ปช. วิชาหนึ่ง ตามสถิติที่ผ่านมาหลายปี พบว่านักศึกษาจะสามารถทำข้อสอบได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 60% ของคะแนนเต็ม ถ้าในการสอบครั้งนี้ คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักศึกษา 22 คน สอบได้คะแนนเป็นดังนี้ จงทดสอบว่านักศึกษาห้องนี้จะสามารถทำข้อสอบได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

4 จากการทดสอบในข้อ 2 ผลการสอบจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักศึกษา 22 คน สอบได้คะแนนเป็นดังนี้ เพศชาย เพศหญิง จงทดสอบว่านักศึกษาเพศหญิงและเพศชาย จะมีคะแนนสอบแตกต่างกันหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

5 สรรพากรจังหวัดคาดว่า รายได้เฉลี่ยต่อวัน ของร้านค้าขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตาก เท่ากับ 10,000 บาท จึงสุ่มร้านค้ามา 30 ร้าน และสอบถามรายได้ต่อวัน ได้ผลเป็นดังข้อมูลด้านล่าง ท่านจงทดสอบว่า ความเชื่อนี้ถูกต้องหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ .05  ข้อมูลรายได้ต่อวันของร้านค้า 30 ร้านเป็นดังนี้ 95000 98000 12000 11000 12500 10500 10000 9500 9800 9900 9300 10800 9000 8500 9200 10700

6 ข้อมูลต่อไปนี้เป็นความยาวของไส้เดือน จำนวน 16 ตัว ที่สุ่มมาจากที่ดินแปลงหนึ่ง ซึ่งวัดความยาวมีหน่วยเป็นนิ้ว พอจะสรุปได้หรือไม่ว่า ไส้เดือนจะมีความยาวเฉลี่ย 4 นิ้ว ที่ระดับความมีนัยสำคัญ 0.05 9.00 3.41 6.13 1.99 6.92 3.12 7.86 5.98 4.15 6.87 1.97 4.01 3.56 8.04 5.05 7.37

7 เท่าที่ผ่านมานักศึกษาใช้เวลาลงทะเบียนโดยเฉลี่ย 50 นาที ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 นาที ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังทดลองให้นิสิตลงทะเบียนเรียนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จากตัวอย่างที่สุ่มมา 16 คน จงทดสอบสมมติฐานที่ว่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์น้อยกว่า 50 นาที ใช้ระดับนัยสำคัญ 0.05 45 52 50 60 55 51 59 58 49

8 ในรอบปีที่ผ่านมาได้ทำการวิจัยและพบว่า เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาหญิงจะสูงกว่านักศึกษาชาย ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ในปีนี้จึงได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเดิม ว่ายังคงเป็นจริงอยู่หรือไม่ โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาหญิงและชาย อย่างละ 10 คน ดังนี้ ชาย หญิง

9 ขั้นตอนการทำการบ้านส่ง
การบ้านมีทั้งหมด 7 ข้อ ขั้นตอนของแต่ละข้อ (ทำใน word) ประกาศตัวแปร (จับหน้าจอมาส่ง) กรอกข้อมูลตามโจทย์ (จับหน้าจอมาส่ง) ตั้งสมมติฐานทางการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ ใช้คำสั่ง ในการวิเคราะห์ข้อมูล (จับหน้าจอขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลมาส่ง) คัดลอกตารางผลของการวิเคราะห์มาใส่ใน word พิจารณาขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของโจทย์ เช่น ถ้าเป็นประชากร 1 กลุ่ม ให้บอกว่าค่า sig(2-tailed) ที่คำนวณได้มากกว่าหรือน้อยกว่าแอลฟา และยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน และสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน แต่ถ้าเป็นประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ต้องทดสอบความแปรปรวนก่อนและทดสอบ t-test ถ้าเป็นประชากร 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน ต้องทดสอบ correlation ก่อน แล้วจึงพิจารณาว่าจะทดสอบ t-test หรือไม่

10 End


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบสมมติฐาน www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google