งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรม Microsoft Access ตาราง Table. ตาราง คือ ออบเจ็กต์หนึ่งใน ฐานข้อมูล เป็นส่วนที่ต้องสร้างขึ้น เป็นอันดับแรก เพื่อใช้ในการเก็บ ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรม Microsoft Access ตาราง Table. ตาราง คือ ออบเจ็กต์หนึ่งใน ฐานข้อมูล เป็นส่วนที่ต้องสร้างขึ้น เป็นอันดับแรก เพื่อใช้ในการเก็บ ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรม Microsoft Access ตาราง Table

2 ตาราง คือ ออบเจ็กต์หนึ่งใน ฐานข้อมูล เป็นส่วนที่ต้องสร้างขึ้น เป็นอันดับแรก เพื่อใช้ในการเก็บ ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล โดยในการสร้างตารางนั้นมีหลาย รูปแบบ ซึ่งสามารถจัดการกับ ข้อมูลในตารางเพื่อให้เกิดความ สะดวกในการทำงาน เช่น การ เรียงลำดับข้อมูล การกรองข้อมูล และการค้นหาข้อมูล การสร้างตาราง (Table)

3 ไอเท็ม (Item) คือ ข้อมูลที่ต้องการ จัดเก็บไว้ในแต่ละเซลล์ของตาราง ฟิลด์ (Field) หรือเขตข้อมูล คือ ข้อมูล ในแนวคอลัมน์ เช่น ฟิลด์รหัส ฟิลด์ชื่อ เรคอร์ด (Record) คือ ข้อมูลในแต่ละ แถวของตาราง ตาราง (Table) คือ ส่วนของตาราง ทั้งหมดที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ถ้านำตาราง หลาย ๆ ตารางมารวมกันเรียกว่า ฐานข้อมูล (Database) ส่วนประกอบของตาราง

4 เร คอร์ด (Rec ord) ตารา ง (Tab le) ไอเท็ม (Item) รหัสคำ นำหน้า ชื่อ ชื่อนามส กุล วันเกิด 5100 1 เด็กหญิ ง ณัฐกาอัมพร 22/8/2 530 5100 2 เด็กชายสราวุธแซ่ตั้ง 12/4/2 530 5100 3 เด็กหญิ ง ปวีณาคำ เสียง 19/10/ 2531 ฟิลด์ (Field) ส่วนประกอบของตาราง

5 ชนิด ข้อมูล คำอธิบาย Text เป็นข้อมูลประเภทข้อความ เครื่องหมาย หรือ ตัวเลขที่ไม่ต้องการนำไปคำนวณ ซึ่งเก็บตัว อักขระได้สูงสุด 256 ตัวอักษร Memo เป็นข้อมูลประเภทข้อความเช่นเดียวกัน แต่ สามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง 65,536 ตัวอักษร เหมาะสำหรับข้อความที่มีความยาว มาก ๆ Number เป็นข้อมูลชนิดตัวเลข ทั้งตัวเลขที่เป็นจำนวน เต็ม ตัวเลขทศนิยม Date/Ti me เป็นข้อมูลประเภทวันที่ เวลา ซึ่งเก็บข้อมูลได้ 8 ไบต์ Currenc y เป็นข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขที่เป็นทศนิยมที่มี ทศนิยม 4 ตำแหน่งเสมอ AutoNu mber เป็นข้อมูลที่เก็บตัวเลขที่แสดงค่าอัตโนมัติ ชนิดของข้อมูล

6 Yes/No เป็นข้อมูลชนิดบูลีน ที่มีเพียงค่าหนึ่งใน 2 ค่า เช่น True/False, Yes/No, On/Off OLD Object เป็นข้อมูลชนิดที่เก็บออบเจ็กต์ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ เสียง HyperLink เป็นข้อมูลที่เก็บที่อยู่ หรือจุดเชื่อมโยง ของไฟล์ในระบบอินเตอร์เน็ต Attachme nt เป็นข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ซึ่งเก็บเอกสาร และแฟ้มไบนารีทุกชนิดในฐานข้อมูล เช่น เอกสาร Word, Excel Lookup Wizard เป็นชนิดข้อมูลที่ดึงข้อมูลมาจากฟิลด์ใน ชื่อตาราง ชนิด ข้อมูล คำอธิบาย

7 เมื่อได้สร้างตารางและกำหนดคีย์หลัก เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปให้เป็นการกำหนด ความสัมพันธ์ให้กับตารางข้อมูล เพื่อให้ ตารางที่ได้ออกแบบมาสามารถอ้างอิงข้อมูล ถึงกันได้ ความสัมพันธ์ (Relationship) เรียกว่า เอนทิตี้ เรียกว่า ลักษณะความสัมพันธ์

8 ชนิดของ ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์แบบ 1 : 1 (One-to- One) เป็นความสัมพันธ์ที่มีรายการใด รายการหนึ่งในตารางใดๆ สามารถจับคู่ได้กับ รายการใดรายการหนึ่งเพียงรายการเดียวใน อีกตาราง ซึ่งข้อมูลในฟิลด์นั้นจะมีค่าไม่ซ้ำ กัน เช่น นักเรี ยน ชั้นเรียน ประจำ 1 1 >>> นักเรียน 1 คน สามารถประจำชั้นเรียนได้ 1 ชั้นเรียนเท่านั้น

9 ชนิดของ ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์แบบ 1 : M (One-to-Many) เป็นความสัมพันธ์ที่มี รายการใดรายการหนึ่งในตารางใดๆ สามารถจับคู่รายการในอีกตารางได้หลาย รายการ เช่น ครูนักเรียน สอน 1 M >>> ครู 1 คน สามารถสอนนักเรียนได้ หลายคน

10 ชนิดของ ความสัมพันธ์ นักเรี ยน หนังสือ ยืม M M ความสัมพันธ์แบบ M : M (Many-to-Many) เป็นความสัมพันธ์ที่ รายการข้อมูลหลายๆ รายการในตารางหนึ่ง มีความสัมพันธ์กับอีกหลายๆ รายการในอีก ตารางหนึ่ง เช่น >>> นักเรียน 1 คน สามารถยืมหนังสือได้ หลายเล่ม และ หนังสือ 1 เล่ม สามารถถูกยืมโดยนักเรียน หลายคน


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรม Microsoft Access ตาราง Table. ตาราง คือ ออบเจ็กต์หนึ่งใน ฐานข้อมูล เป็นส่วนที่ต้องสร้างขึ้น เป็นอันดับแรก เพื่อใช้ในการเก็บ ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google