งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการขับเคลื่อน ระบบการวัดและประเมิน สมรรถนะผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการขับเคลื่อน ระบบการวัดและประเมิน สมรรถนะผู้เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการขับเคลื่อน ระบบการวัดและประเมิน สมรรถนะผู้เรียน

2 เจตนารมณ์ในการ ขับเคลื่อน ระบบการวัดและประเมิน สมรรถนะผู้เรียน พัฒนาระบบทดสอบ การวัดและ ประเมินผลทั้งภายในและ ภายนอกให้เป็นเครื่องมือส่งเสริม การปฏิรูป การเรียนรู้และการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี มาตรฐานเทียบเคียงได้กับ นานาชาติ และเพื่อให้เป็นระบบ การทดสอบ การวัดและ ประเมินผลมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพตามนโยบายของ รัฐบาล

3 มาตรการในการขับเคลื่อน ระบบการวัดและประเมิน สมรรถนะผู้เรียน มาตรการที่ ๑ พัฒนาระบบการวัดและ ประเมินผลในระดับสถานศึกษาโดยมี ข้อสอบส่วนกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง มาตรการที่ ๒ พัฒนาคลังข้อสอบที่ สามารถประเมินผู้เรียน ได้รอบด้านที่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน มาตรการที่ ๓ พัฒนาความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนเกี่ยวกับ การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน

4 จุดเน้นและมาตรการ สัดส่วนในการใช้ ข้อสอบกลาง คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน ( ๗๐ %) คะแนนสอบปลายภาค ( ๓๐ %) คะแนนจิตพิสัย คะแนนสอบท้ายบท / กลาง ภาค คะแนนตรวจงาน / โครงการ คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ฯลฯ ข้อสอบ ส่วนกลาง ( สพฐ.) ( ๕๐ %) ข้อสอบ โรงเรียน / เขตพื้นที่ ( ๕๐ %)

5 จุดเน้นและมาตรการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ ข้อสอบกลาง ชั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.๑ป.๑ภาษาไทย ( ความสามารถด้านภาษา ) ป.๒ป.๒ภาษาไทย ( การอ่านออก เขียนได้แบบ บูรณาการ ) คณิตศาสตร์ ( การคิดคำนวณ ) ป.๓ป.๓การประเมิน NT( ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล )

6 จุดเน้นและมาตรการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ ข้อสอบกลาง ชั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.๔-๕ป.๔-๕ เน้น ๕ กลุ่มสาระหลัก ( ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ ) เน้นการประเมินสมรรถนะผู้เรียน (Competency) ม.๑-๒ม.๑-๒ เน้น ๕ กลุ่มสาระหลัก ( ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ ) เน้นการประเมินสมรรถนะผู้เรียน (Competency)


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการขับเคลื่อน ระบบการวัดและประเมิน สมรรถนะผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google