งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACID-BASE เราไป กันเลยเลย Jutimat Rattanapan. สมบัติของสารละลายกรดและ เบส แบบทดสอบแบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACID-BASE เราไป กันเลยเลย Jutimat Rattanapan. สมบัติของสารละลายกรดและ เบส แบบทดสอบแบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ACID-BASE เราไป กันเลยเลย Jutimat Rattanapan

2 สมบัติของสารละลายกรดและ เบส แบบทดสอบแบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม Jutimat Rattanapan

3 1. วิธีที่ง่ายที่สุดในการทดสอบว่าสารเป็นกรด กลาง หรือเบส คือข้อใด ก.นำไปทดสอบการนำไฟฟ้า ข.ทดสอบโดยทำปฏิกิริยากับ หินปูน ค.ทดสอบโดยทำปฏิกิริยากับ โลหะหรืออโลหะ ง. ทดสอบกับกระดาษลิตมัส Jutimat Rattanapan

4 ทำข้อต่อไป ถูกต้อง Jutimat Rattanapan

5 ยังไม่ถูกคะ ทำข้อต่อไป Jutimat Rattanapan

6 2. สารในข้อใด ไม่เปลี่ยนสีกระดาษ ลิตมัสทั้งสองสี ก.โซเดียมซัลเฟตข. สารละลาย ผงฟู ค. สารละลายเกลือแกงง. สารละลายผงซักฟอก Jutimat Rattanapan

7 ถูกต้อง กลับสู่เมนู หลักสู่ Jutimat Rattanapan

8 ยังไม่ถูกคะ กลับสู่เมนู หลักเมนู Jutimat Rattanapan

9 กรด มีสมบัติทั่วไปดังนี้ 1. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงิน เป็นสี แดง 2. มีรสเปรียว 3. เมื่อถูกกับสังกะสีและหินปูนจะเกิดฟอง ก๊าซ 4. กัดกร่อนภาชนะที่ทำจากพลาสติกได้ กัด กร่อนเนื้อเยื่อของพืช และสัตว์ กลับสู่เมนู หลักสู่ หน้าต่อไป Jutimat Rattanapan

10 เบส มีสมบัติทั่วไปดังนี้ 1. มีรสฝาด 2. เมื่อสัมผัสผิวกายจะรู้สึกลื่น และกัด ผิวหนัง 3. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำ เงิน 4. ทำปฏิกิริยากับน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชจะ ได้สบู่ 5. ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรดจะได้ ก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งมีกลิ่นฉุน 6. ทำปฏิกิริยากับอะลูมิเนียม จะเกิดก๊าซ ไฮโดรเจน และอะลูมิเนียมจะผุกร่อน กลับสู่เมนู หลักสู่ หน้าที่หน้าที่แล้ว Jutimat Rattanapan


ดาวน์โหลด ppt ACID-BASE เราไป กันเลยเลย Jutimat Rattanapan. สมบัติของสารละลายกรดและ เบส แบบทดสอบแบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google