งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Office of International Education Cooperartion Bases System in Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Division of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Office of International Education Cooperartion Bases System in Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Division of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Office of International Education Cooperartion Bases System in Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Division of Behavioral epodemiology Otsuma Women's University Sanbancho-12, Chiyoda-city, Tokyo,Japan 102-8357 The Office of International Education Cooperartion Bases System in Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Division of Behavioral epodemiology Otsuma Women's University Sanbancho-12, Chiyoda-city, Tokyo,Japan 102-8357 แนวทางในการทำ Work Shop และ โครงงาน โปรแกรมนี้จะดำเนินการโดยให้ความสำคัญแก่หัวข้อดังต่อไปนี้ซึ่งเลือกขึ้นมาจาก หลายๆโปรแกรมที่มีอยู่ กรุณาดำเนินการข้อ A และ B ภายในระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ข้อ C เป็นต้นไป ให้เลือก โปรแกรมเพื่อดำเนินการ โปรแกรมนี้จะดำเนินการโดยให้ความสำคัญแก่หัวข้อดังต่อไปนี้ซึ่งเลือกขึ้นมาจาก หลายๆโปรแกรมที่มีอยู่ กรุณาดำเนินการข้อ A และ B ภายในระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ข้อ C เป็นต้นไป ให้เลือก โปรแกรมเพื่อดำเนินการ No.042 (タイ語)

2 A. จัตตั้งคณะกรรมการสุขอนามัยในโรงเรียน โดยมีอาจารย์ใหญ่ ครู นักเรียน และชาวบ้านในท้องถิ่นเข้าร่วม จัดทำสถานีสุขอนามัยในโรงเรียน จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ ให้พร้อมและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล

3 B. ประเมินผลการเจริญเติบโตและสภาพทางโภชนาการของเด็ก แต่ละคน จัดทำมาตรฐานการเจริญเติบโต ออกแบบหรือจัดให้ โต๊ะเรียน เก้าอี้ กระดานดำ ห้องน้ำ และอื่นๆ อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การใช้งาน และนำมาใช้ในการแนะแนวทาง เกี่ยวกับโภชนาการ

4 C. จัดทำและดำเนินการโปรแกรมโรงเรียนปลอดภัย โดยใช้ หลักการ HQC การตรวจหาสถานที่หรือสิ่งของอันตรายในโรงเรียน การจัดทำแผนที่ เสนอแนะแนวทาง เพื่อให้ครูและนักเรียนตรวจหาสถานที่อันตรายและหาแนวทางแก้ไข ทำแผนการ ปรับปรุง ดำเนินการจริง และประเมินผล

5 D. แนะแนวทางปรับปรุงสภาพการใช้ชีวิตโดยหลักการ HQC แนะแนววิธีการรักษาความสะอาด การแปรงฟัน การเข้านอนหัวค่ำและตื่นแต่เช้า การ รับประทานอย่างถูกสุขลักษณะ การออกกำลังกาย การจัดเก็บข้าวของ การอาบน้ำ วิธีใช้ ห้องน้ำ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

6 E. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสุขอนามัยในโรงเรียนโดย อาศัยหลักการ HQC ตรวจสอบ น้ำดื่ม ห้องน้ำ ความสว่างภายในห้อง สีกระดานดำ การถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ ภายในห้อง และอื่นๆ และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข

7 F.Foster Program by HQC method

8 The Office of International Education Cooperartion Bases System in Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Division of Behavioral epodemiology Otsuma Women's University Sanbancho-12, Chiyoda-city, Tokyo,Japan 102-8357 The Office of International Education Cooperartion Bases System in Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Division of Behavioral epodemiology Otsuma Women's University Sanbancho-12, Chiyoda-city, Tokyo,Japan 102-8357 แนวทางในการทำ Work Shop และ โครงงาน A. จัตตั้งคณะกรรมการสุขอนามัยในโรงเรียน โดยมี อาจารย์ใหญ่ ครู นักเรียน และชาวบ้านในท้องถิ่นเข้าร่วม จัดทำสถานีสุขอนามัยในโรงเรียน จัดเตรียมยาและ เวชภัณฑ์ให้พร้อมและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล B. ประเมินผลการเจริญเติบโตและสภาพทาง โภชนาการของเด็กแต่ละคน จัดทำมาตรฐานการเจริญเติบโต ออกแบบหรือจัดให้ โต๊ะเรียน เก้าอี้ กระดานดำ ห้องน้ำ และอื่นๆ อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การใช้ งาน และนำมาใช้ในการแนะแนวทางเกี่ยวกับโภชนาการ E. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสุขอนามัย ในโรงเรียนโดยอาศัยหลักการ HQC ตรวจสอบ น้ำดื่ม ห้องน้ำ ความสว่างภายในห้อง สีกระดานดำ การถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ ภายในห้อง และอื่นๆ และหา แนวทางปรับปรุงแก้ไข D. แนะแนวทางปรับปรุงสภาพการใช้ชีวิตโดย หลักการ HQC แนะแนววิธีการรักษาความสะอาด การแปรงฟัน การเข้านอนหัวค่ำ และตื่นแต่เช้า การ รับประทานอย่างถูกสุขลักษณะ การออกกำลัง กาย การจัดเก็บข้าวของ การอาบน้ำ วิธีใช้ ห้องน้ำ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม F. Foster Plan by HQC method C. จัดทำและดำเนินการโปรแกรมโรงเรียน ปลอดภัย โดยใช้หลักการ HQC การตรวจหาสถานที่หรือสิ่งของอันตรายในโรงเรียน การจัดทำ แผนที่ เสนอแนะแนวทาง เพื่อให้ครูและนักเรียนตรวจหาสถานที่อันตรายและหาแนว ทางแก้ไข ทำแผนการปรับปรุง ดำเนินการจริง และประเมินผล โปรแกรมนี้จะดำเนินการโดยให้ความสำคัญแก่หัวข้อดังต่อไปนี้ซึ่งเลือกขึ้นมาจากหลายๆโปรแกรมที่มีอยู่ กรุณาดำเนินการข้อ A และ B ภายในระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ข้อ C เป็นต้นไป ให้เลือกโปรแกรมเพื่อดำเนินการ No.042 (タイ語)


ดาวน์โหลด ppt The Office of International Education Cooperartion Bases System in Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Division of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google