งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง เช้านี้กินอะไร (早上吃什么?) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูกิติยา โพธิ์เงิน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

2 วัตถุประสงค์ รู้และเข้าใจวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนจีน
นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระวิชาอื่นได้ สามารถถาม-ตอบคำถามที่เกี่ยวกับอาหารเป็นภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ใกล้ตัวและชีวิตประจำวันได้ บอกความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีนได้

3 คำถามกำหนดกรอบความรู้
คำถามสร้างพลังคิด ทำไมอาหารจีนถึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก คำถามประจำหน่วย อาหารจีน แบ่งออกเป็น กี่กลุ่ม อะไรบ้าง และแบ่งตามอะไร คำถามประจำบท คนทางเหนือนิยม ทานอาหารแบบใด

4 เครื่องมือ และการประเมิน
ทำการประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินโครงการ มีเกณฑ์ การประเมินดังนี้ พฤติกรรมบ่งชี้ รวม ลำดับที่ กลุ่มที่ ชื่อโครงงาน ประสงค์โครงงาน การนำเสนอ การทำงานกลุ่ม 5 คะแนน 20 คะแนน เฉลี่ย 5 4 3 2 1 ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ต้องปรับปรุง

5 โครงงาน : วัฒนธรรมการกินอาหารของชาวจีน
นักเรียนศึกษา วัฒนธรรมการกินอาหาร ของคนจีนในแต่ละภูมิภาค เลือก ภูมิภาคที่ตัวเองสนใจ และอยากศึกษาแบบละเอียด ค้นหาข้อมูล จากใบงาน สื่อต่างๆ ทำบอร์ด ความรู้ อธิบาย ถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของภูมิภาคที่เลือก

6 โครงงาน วัฒนธรรมการกินอาหารของคนจีน
G=เป้าหมาย > นักเรียนทราบถึงวัฒนธรรมการกินอาหารของชาวจีน R=บทบาทของนักเรียน > นักเรียนเป็นผู้สืบค้น และทำเข้าใจกับข้อมูล และนำเสนอใน รูปแบบโครงงาน A=กลุ่มผู้ชม > นักเรียนชั้น ม. 3 รร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม S=ชุดกิจกรรมและภาระงาน > ใบความรู้ และชุดกิจกรรมตอบคำถาม P=ผลงาน > บอร์ด ใบงาน ให้ความรู้


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google